Odszkodowanie a brak wskazania przyczyny śmierci w karcie zgonu.

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy dwukrotnie zwrócili sie do mnie klienci zainteresowani dochodzeniem odszkodowania z tytułu polisy NNW, a konkretnie grupowego ubezpieczenia pracowniczego oferowanej przez jednego z największych na naszym rynku ubezpieczycieli.

W obu przypadkach sytuacja wyglądała podobnie. Mąż i ojciec klientów nagle zmarli z przyczyn naturalnych. Zgon nastąpił błyskawicznie i zanim przyjechało pogotowie było po wszystkim.

Oczywiście pogrążona w żałobie rodzina w pierwszej kolejności zajęła sie kwestią najważniejszą, tj. przeprowadzeniem pogrzebu. W przypadku jednego z klientów doszło nawet do kremacji.

Gdy bliscy trochę ochłonęli rozpoczęli porządkowanie dokumentów po zmarłym i ustalaniu, czy w związku z śmiercią może im coś przysługiwać.

Okazało się, iż oboje Panowie mieli wykupione polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków  NNW w swoim zakładzie pracy, czyli tzw. ubezpieczeniowe grupowe, kolokwialnie grupówkę.

Do ubezpieczyciela poszło zgłoszenie roszczenia z wnioskiem o zapłatę przewidzianego polisą odszkodowania z tytułu śmierci. Zakład ubezpieczeń zażyczył sobie przedstawienia kart zgonu.

Podkreślić należy, iż żadna z rodzin nie zdecydowała sie na przeprowadzenie sekcji zmarłych, po porostu nawet nie przyszło im to do głowy. Tak więc w karcie zgonu w przypadku jednego z zmarłych wskazano zgon nagły- przyczyna nieznana, a w stosunku do drugiego nagłe zatrzymanie krążenia. Oczywiście zdaniem lekarzy pogotowia, którzy byli na miejscu na 90% w każdym z tych przypadków przyczyna zgonu był zawał.

Ubezpieczyciel po zapoznaniu sie z dokumentacją wydał decyzje odmowną.   Ubezpieczyciel odmówił, gdyż wskazał na zapisy umowy oraz ogólne warunki ubezpieczenia, które przewidywały wypłatę po nagłym zdarzeniu wywołanym przyczyną zewnętrzną (w tym przypadku tak nie było), a także gdy śmierć ubezpieczonego nastąpiła w związku z zawałem serca lub udarem mózgu. Ubezpieczyciel zastrzegł, że śmierć w następstwie udaru lub zawału powinna być wskazana w karcie zgonu lub w protokole badania sekcyjnego.

Obie rodziny znalazły się w kropce. W przypadku jednego ze zmarłych jakiekolwiek badanie nawet w wyniku ekshumacji było już z uwagi na spalenie niemożliwe. W przypadku drugiej rodziny w zasadzie wolała ona darować sobie możliwość dochodzenia kilkudziesięciu tysięcy złotych niż narażać się na stres i dyskomfort psychiczny związany z otwieraniem grobu.

Pytanie jakie w związku z tak brzmiącą decyzją ubezpieczyciela sie pojawiło, to czy osoby uprawnione z polisy mogą coś jeszcze zrobić, mimo iż faktycznie ani z karty zgonu ani z protokołu sekcyjnego nie wynika przyczyna zgonu, a w szczególności aby ta przyczyna był zawał?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w orzecznictwie. i od razu uchylę rąbka tajemnicy, iż jest to odpowiedź dla uposażonych korzystna. Sądy doszły do wniosku, iż możliwe jest wykazania a raczej wysokie uprawdopodobnienie, iż do zgonu doszło w wyniku zawału na podstawie zeznań świadków, dotychczasowej historii leczenia i opinii biegłego, który na podstawie tak zebranego materiału dowodowego wypowie sie co do prawdopodobnych przyczyn zgonu. Żądanie zawarte w OWU aby ta przyczyna wynikała tylko i wyłącznie z karty zgonu lub z wyników sekcji zwłok jest niedozwolonym postanowieniem umownym. Sąd Rejonowy w Olsztynie w sprawie IX Ca 229/15 uznał przy tym, że postanowienia dotyczące odpowiedzialności pozwanego towarzystwa uzależnione od działań osób trzecich, które w ogóle nie muszą zdawać sobie sprawy z bycia uprawnionymi do dochodzenia świadczenia, rażąco naruszają dobre obyczaje, interesy samego ubezpieczonego i tym samym osób uposażonych. Takim niedozwolonym postanowieniem umownym jest właśnie obowiązek stwierdzenia, że śmierć w następstwie udaru mózgu i zawału serca powinna być wskazana jako przyczyna zgonu. Zapisy takie nie wiążą wobec tego konsumenta i w konsekwencji osób przez niego upoważnionych.

Podobnie wypowiedział się Sąd Rejonowy w Puławach, który to wyrok znalazł aprobatę w oczach Sadu Okręgowego w Lublinie, sygn. akt: II Ca 55/14

W tym miejscu dla pełnego obrazu sytuacji faktycznej pozwolę sobie przytoczyć część treści uzasadnienia Sądu:

„Na gruncie niniejszej sprawy spór dotyczył ustalenia, czy zaistniałe zdarzenie będące przyczyną śmierci ubezpieczonego mieści się w zakresie odpowiedzialności pozwanego i czy w związku z tym ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić powodowi umówioną sumę pieniężną. Odmawiając wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel wskazał, że nie zostały spełnione wszystkie przesłanki, które warunkują jego odpowiedzialność, a które w sposób wyraźny zostały określone w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, a mianowicie nie zostało dowiedzione, że M. Ż. (1)zmarł na skutek zawału serca, zdefiniowanego w OWU.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ogólnych warunków ubezpieczenia przedmiotem ubezpieczenia jest śmierć ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, zaistniałego w okresie ubezpieczenia. § 2 pkt 13 ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia zawiera definicję zawału serca, zgodnie z którą jest to martwica mięśnia sercowego, spowodowana niedokrwieniem.

W związku z treścią tych postanowień umowy oraz faktem, że w karcie statystycznej zgonu jako przyczyną bezpośrednią zgonu wskazano nagłe zatrzymanie krążenia oraz niewydolność krążeniowo – oddechową, a jako przyczynę wtórną niewydolność krążenia, niezbędne dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy było ustalenie, czy przyczyna zgonu ubezpieczonego wypełniła wszystkie wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia przesłanki. W tym zakresie zasadniczy walor dowodowy przypisywany jest opiniom sądowo – lekarskim sporządzonym w sprawie przez lekarzy specjalistów, posiadających fachową medyczną.

W niniejszej sprawie w postępowaniu pierwszoinstancyjnym został dopuszczony dowód z opinii biegłego kardiologa, która miała na celu ułatwienie należytej oceny zebranego materiału dowodowego, w sytuacji gdy potrzebne były do tego wiadomości specjalne.

Po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją medyczną biegła sądowa z zakresu kardiologii H. S.wydała opinię, na której Sąd oparł zaskarżone w niniejszej sprawie rozstrzygnięcie. Biegła wyjaśniła w ekspertyzie, że jeśli zgon jest nagły i nie ma czasu lub możliwości na wykonanie potrzebnych badań dodatkowych, aby ustalić przyczynę – chorobę zgonu, jako rozpoznanie wpisuje się mechanizm zgonu, którym jest nagłe zatrzymanie krążenia, nawet gdy lekarz podejrzewa zawał serca lub udar mózgu. Z opinii wynika, że zatrzymanie krążenia jest pojęciem szerokim, niekonkretnym. Biegła wskazała, że w przypadku M. Ż. (1) z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że przyczyną, która doprowadziła do nagłego zatrzymania krążenia był w około 80% zawał serca, a w 20 % udar mózgu, a inne przyczyny raczej nie wchodzą w grę. Biegła wyjaśniła, że na jej ocenę wpływa mechanizm nagłego zgonu – migotanie komór, które zazwyczaj (w 75 % przypadków) doprowadzają do zgonu w zawale serca.

Według biegłej na rozpoznanie przyczyny zgonu miał ponadto wpływ fakt, że M. Ż. (1) chorował od dłuższego czasu na nadciśnienie nadtętnicze, które uszkodziło jego serce i które jest głównym czynnikiem ryzyka zawału serca i udaru mózgu.

W ocenie biegłej stopień prawdopodobieństwa wystąpienia u ubezpieczonego zawału serca stanowił 80 % i pozwalał w niniejszej sprawie uznać, że przyczyna zgonu mieściła się w zakresie umowy ubezpieczenia zawartej z pozwanym.

Należy ponadto zwrócić uwagę, że biegła podkreśliła, iż definicja zawału serca wskazana w ogólnych warunkach ubezpieczenia jest archaiczna i niepraktyczna, natomiast pojęcie zatrzymania krążenia jest pojęciem szerokim i niekonkretnym. Stosownie natomiast do treści art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003 r., Nr 124, poz. 1151 ze zm.) ogólne warunki ubezpieczenia oraz umowa ubezpieczenia powinny być formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały. W świetle zaś art. 12 ust. 4 tej ustawy postanowienia sformułowane niejednoznacznie interpretuje się na korzyść ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Powyższe uregulowanie nawiązuje do treści art. 385 § 2 k.c., który stanowi z kolei, że wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały, a postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażany jest pogląd, że ubezpieczyciel, jako autor ogólnych warunków ubezpieczenia, a przy tym profesjonalista, ma obowiązek sformułować je precyzyjnie. W razie niejasności czy wątpliwości co do poszczególnych postanowień podlegają one wykładni według reguł określonych w art. 65 § 2 k.c., a wykładnia taka nie może pomijać celu, w jakim umowa została zawarta. Ujemne skutki wadliwie opracowanych ogólnych warunków ubezpieczeń, polegające na możliwości dowolnej ich interpretacji, powinny obciążać ubezpieczyciela, jako profesjonalistę i autora tych warunków.

Stanowisko, w świetle którego ogólne warunki ubezpieczenia powinny być formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały, a postanowienia zawierające sformułowania niejednoznaczne powinny być interpretowane na korzyść ubezpieczonego, jest również ugruntowane w orzecznictwie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2012 roku, sygn. akt IV CSK 257/12, Legalis, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2003 roku, sygn. akt IV CKN 1858/00, LEX nr 78897; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2003 roku, sygn. akt V CK 35/03, LEX nr 196761; uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 września 1998 roku, sygn. akt III CKN 605/97, LEX nr 1215932; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lipca 1997 roku, sygn. akt I ACa 181/97, Pr.Gosp. 1998/5/41).

Ponadto należy pamiętać, że umowa ubezpieczenia pełni funkcję ochronną i przy wykładni jej postanowień nie można tracić z pola widzenia tego jej zasadniczego celu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2002 r., IV CKN 1421/00, niepubl.).

Fakt, że M. Ż. (1) dobrowolnie zawarł umowę ubezpieczenia z pozwanym i zgodził się na treść ogólnych warunków ubezpieczenia nie oznacza, że należało w okolicznościach niniejszej sprawy przyjąć interpretację prawną omawianego przepisu dokonaną przez pozwanego. Skoro z opinii biegłego wynika wprost, że przyczyną śmierci ubezpieczonego M. Ż. (1) z 80 % prawdopodobieństwem był zawał serca, ewentualnie udar mózgu (20 % prawdopodobieństwa) i obie przyczyny śmierci zostały ujęte w ogólnych warunkach ubezpieczenia, należało przyjąć, że pozwany winien ponieść odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej z M. Ż. (1). W ocenie Sądu przyczyna zgonu ubezpieczonego wskazana przez biegłego sądowego wypełniła wskazane przez pozwanego przesłanki.”

Autor: bartoszkowalak

Nazywam się Bartosz Kowalak i jestem prawnikiem, radcą prawnym, do tego jeszcze wspólnikiem w Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna w Poznaniu. Kilka informacji więcej można znaleźć na naszej stronie http://www.prawnikpoznanski.pl. W zasadzie od początku kariery zawodowej miałem i nadal mam do czynienia z sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowań, czy to za wypadki drogowe, czy inne zdarzenia powodujące, iż u jednej osoby z winy drugiej dochodzi do powstania szkody na osobie lub w majątku. W skrócie można by więc napisać, iż obracam się w dziedzinie, która można by dla potrzeb niniejszego bloga nazwać prawem odszkodowań. Prawem odszkodowań- a więc odpowiedzią na pytanie, kto, za co, komu i ile ma zapłacić, gdy zawinił. Temat ten w zasadzie sprawia mi satysfakcję zawodową, tak więc jest to dziedzina prawa,z która lubię się mierzyć. Dlatego też postanowiłem także poza polem działania jakim jest sądowa wokanda spróbować moich sił także poprzez to medium jakim jest niniejszy blog. Chciałbym tutaj pisać o ciekawych rzeczach, często ciekawostkach, związanych z odszkodowaniami. Podzielić się moimi przemyśleniami czy też może udzielić jakieś rady. Drugą gałęzią, której poswięcam sporo uwagi sa sprawy spadkowe: Tak poza tematem bloga zapraszam do zapoznania się z oferta prowadzenia spraw spadkowych. Tak się złożyło, iż poza odszkodowaniami jest to druga gałąź prawa, którą się zajmuję: https://prawospadkowepoznan.pl/

18 myśli na temat “Odszkodowanie a brak wskazania przyczyny śmierci w karcie zgonu.”

 1. Witam, po przeczytaniu Pańskiego artykułu podniósł mnie Pan trochę na duchu ponieważ kilka tygodni temu zmarł mój mąż w wieku 49 lat, akcję reanimacyjną mojego męża rozpoczęłam razem z córką do momentu przyjazdy karetki, lekarz przez ok 40 min próbował reanimować mojego męża lecz nie przyniosło to efektów serce nie podjęło akcji. Został stwierdzony zgon z przyczyn ustania akcji serca. Ubezpieczyciel nie wie jakie wypłacić mi ubezpieczenie ponieważ taki opis zgonu nie oznacza zawału czy udaru ale też nie może być uznany za zgon naturalny. Żąda ode mnie dodatkowych dokumentów jak np karty wyjazdu karetki. Chciała bym poznać Pana opinię na ten temat nadmienię że wypłata odszkodowania z polisy męża w zależności jaki zgon uzna ubezpieczyciel znacznie się różni wysokością.

  Polubienie

  1. Dzień dobry,

   Jezeli jest Pani w stanie uzyskać od lekarzy jakiekolwiek potwierdzenie, iż przyczyną zgonu był zawał, to w zasadzie zamknie temat. Potem oczywiscie zostaje droga sądowa i wykazywanie poprzez przeprowadzenie dowodu z biegłego kardiologa, iż mimo braku zapisu w karcie zgonu o zawale, jednak wszelkie inne okolicznośc na tenże zawał wskazują.

   Polubienie

 2. Dzień dobry. Moja mam miała wykupione ubezpieczenie od następstw: nieszczęśliwych wypadków, udaru mózgu i zawału serca. W maju mama zmarła. Przyczyną zgonu w karcie zgonu jest nagłe zatrzymanie krążenia. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, ponieważ według warunków ubezpieczenia zawał serca jest w następstwie martwicy części mięśnia sercowego, spowodowanej niedokrwieniem. Proszę o opinie czy to jest podstawa do odmowy wypłaty odszkodowania? Dla mnie nagłe zatrzymanie krążenia to nic innego jak zawał serca. Pozdrawiam.

  Polubienie

 3. Dzień dobry, zgodnie z wikipedią przyczyną nagłego zatrzymania krążenia może być: zawał mięśnia sercowego i inne ostre zespoły wieńcowe
  zaburzenia rytmu serca
  migotanie komór
  częstoskurcz komorowy bez tętna
  zator tętnicy płucnej
  zatrucie/przedawkowanie leków
  hipoksja
  kwasica
  zaburzenia elektrolitowe
  hipokalcemia
  hiperkaliemia lub hipokaliemia
  hipotermia lub hipertermia
  odma opłucnowa
  tamponada serca

  Zawał jest więc jedynie jedną z możliwosci.
  Tak więc formalnie moga wstrzymac wypłatę, pozostaje wówczas droga- tak jak opisano w komentowanym artykule. Czyli udowodnianie w sądzie, iż z najwiekszym prawdopodobienstwem jest to zawał.

  Polubienie

 4. Dzień dobry.
  Ponad 2 lata (maj 2016)temu zmarł mój mąż w wieku 64 lat na szczęście lub na nieszczęście był w Szpitalu Miejskim ,który to Szpital jak się później okazało prosił 2-krotnie Klinikę Chorób Serca o przyjęcie do siebie pacjenta z ciężką niewydolnością sercowo naczyniową ,bardzo złe wyniki sercowe(mąż leczył sie od kilku lat na serce),otrzymali odmowę co jest zapisane w wypisie.Po 2 dniach mąż zmarł lekarz przez 30 min. reanimował mojego męża lecz nie przyniosło to efektów serce nie podjęło akcji. Został stwierdzony zgon z przyczyn ustanie krążenia i oddechu . Ubezpieczyciel wypłacił mi odszkodowanie tylko za śmierć ponieważ nie było wpisane w karcie „zawał serca”. Napisałam odwołanie ponieważ w ogólnych warunkach jest zapis żeby zaliczyć zgon w wyniku zawału trzeba spełniać 3 warunki tj.ból w klatce piersiowej i podwyższone enzymy sercowe( 2 rodzaje) mąż miał to wszystko wpisane do wypisu enzymy nawet przekroczone kilkaset razy .
  Ponownie dostałam odmowę z PZU ponieważ taki opis nie oznacza zawału . Nadmienię tylko, że z tym wypisem byłam u kardiologa u którego leczył się mąż i p.doktor stwierdziła na podstawie wskazanych wyników był to na 100% zawał i to rozległy. Proszę o Pana opinię na ten temat i informację czy mogę się jeszcze gdzieś się odwołać( różnica w wypłacie 30 tyś.)

  Polubienie

 5. Dzień dobry,

  trafienie na Pana bloga spowodowało, że pojawiło się jakieś światełko w tunelu. Tata zmarł w czerwcu tego roku. Miał ubezpieczoną pożyczkę w SKOK-u. Ubezpieczenie obejmowało zawał/ udar/ nieszczęśliwy wypadek. W karcie zgonu wpisano nagłe zatrzymanie akcji serca. Tata od lat leczył się na serce, miał rozrusznik serca.
  Nie wiem, czy dalej odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela, gdyż obawiam się, że w czasie długiego procesu odwoływania się naliczane będą odsetki od długu.

  Pozdrawiam i dziękuję:)

  Polubienie

 6. Witam. Mój mąż zmarł z lipcu tego roku w wieku 44 lat. Śmierć była nagła, podczas wieczornej drzemki. W momencie kiedy zauważyłam, że nie oddycha wezwałam karetkę i rozpoczełam reanimację. Niestety mąż zmarł. Lekarz stwierdzający zgon na karcie zapisał – Zgon nagły, przyczyna nieznana. Pani prokurator na miejscu stwierdziła, że nie widzi znamion przestępstwa i odstąpiła od sekcji. Ja po prostu nie miałam „głowy” do tego aby dochodzić przyczyny. Nasze dzieci są ubezpieczone polisą NNW Edukacja w PZU w szkole. Pani Dyrektor przekazała mi stosowne dane i zgłosiłam szkodę. Niestety dostałam odmowę wypłaty odszkodowania z informacją, że nie ma przyczyny zgonu. Czy mogę się odwołać? Czy jest szansa na odszkodowanie?

  Polubienie

 7. Czy w przypadku takiego braku jednoznacznego rozpoznania przyczyny zgonu nie powinna odbywać się sekcja „z urzędu?” Zgodnie z Art 31 Ustawa z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej, gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny … powinna zostać przeprowadzona sekcja, nawet w przypadku sprzeciwu rodziny?
  Nie wiem czy dobrze interpretuję ten przepis, sam jestem w podobnej sytuacji. Na karcie zgonu taty lekarz wpisał „Zatrzymanie Krążenia, nieokreślone”, „Zgon Nieoczekiwany”. Zastanawiam się wobec tego czy to lekarz wydający kartę nie dopuścił się zaniedbania, skoro nie zlecił sekcji? A tym samym doprowadził do sytuacji w której ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

  Polubienie

  1. Dzień dobry,
   Raczej nie interpretowałbym tego przepisu w ten sposób, iż lekarz ma obowiązek dokładnie określić przyczynę zgonu, w tym rozumieniu, iż nie tylko wskazac zbiorczą przyczynę, ale i konkretny czynnik „spustowy”. Zatrzymanie krążenia jest przyczyną, a czy doszło w wyniku zawału, zatoru, udaru czy z innego powodu, to druga kwestia.

   Raczej interpretowałbym ten przepis jako nakazujący lekarzowi zlecenie sekcji w sytuacji, gdy nie sposób ocenić, czy do zgonu doszło z przyczyn dajmy na to naturalnych.

   Polubienie

 8. Dzień dobry, ten sam problem. Moja mama zmarłą w szpitalu w wieku 74 lat. Trafiła tam ze względu na perforację dwunastnicy przyczyna zgonu pierwotna, przyczyna zgonu wtórna niewydolność serca, przyczyna nie określona, przyczyna zgonu bezpośrednia – zatrzymanie krążenia, nie określone. Mama przeszła operację na dwunastnicę, operacja się udała i było coraz lepiej. Aż nagle to się stało. Mama przewlekle chorowała n PoCHP to nie ułatwiło sprawy. Ubezpieczyciel przysłał decyzję odmowną bo powód zgonu w karcie zgonu „zatrzymanie krążenia” nie odpowiada przedmiotowi ubezpieczenia ujętemu odpowiednio w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to jest 1) śmierci Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku,
  2) śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, zaistniałego w okresie ubezpieczenia.
  Piszę odwołanie pytanie czy jest sens się sądzić?

  Polubienie

  1. Powiem tak: tutaj musielibyście miec przynajmniej opinię lekarza, który by wskazywał na zawał jako zasadniczą przyczynę. Przy osobie starszej powodów zgonów może być już bardzo wiele, więc dobrze aby lekarz tu się w miarę jednoznacznie wypowiedział.

   Polubienie

 9. Jeśli polisa dotyczyła jedynie NNW to na jakiej podstawie możliwe jest dochodzenie roszczenia z tytułu zawału serca? Przecież definicja nnw wyklucza wszystko co jest związane z chorobą. Bardzo proszę o informację.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: