Zabezpieczenie dowodów w sprawie o odszkodowanie

Affiche_Automobiles_BarréOstatnio nie tyle co przy sprawie związanej z dochodzeniem bezpośrednio odszkodowania, ale w sprawie związanej z wadą w pojeżdzie musiałem sięgnąć do tej mało popularnej, a jednak na gruncie odszkodowawczym niedocenianej instytucji.

Otóż mój Klient nabył auto, które okazalo się wadliwe w związku z tym zażądał obniżenia ceny, jednocześnie planował dokonać naprawy wady pojazdu aby móc nim jeździć. W sposób oczywistym nie było sensu czekać rok, dwa na zakończenie procesu z naprawą, a przez ten czas przechowywać auto na parkingu. Z drugiej strony gdyby dokonać naprawy, to mógłby pojawić się zarzut, iż wada wcześniej nie istniała.

W zasadzie na gruncie odszkodowań jest to sytuacja, która pojawia się co chwilę.

Chcę większego odszkodowania, ale nie chce czekać z naprawą lub sprzedażą auta do końca postępowania.

Co wówczas można zrobić?

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje instytucje zabezpieczenia dowodów. Zgodnie z art. 310 K.p.c. przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu, można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy.

Instytucja zabezpieczenia dowodów ma na celu przeciwdziałanie powstaniu niebezpieczeństwa utraty środków dowodowych. Pozwala ona na ich wcześniejsze przeprowadzenie, gdy istnieje uzasadniona obawa, że danego dowodu nie będzie można przeprowadzić w toku procesu.

Najczęściej  zabezpieczenie dowodów dotyczy dowodu z oględzin oraz zeznań świadków, co najczęściej ma miejsce gdy świadek jest chory, czy jest w podeszłym wieku.

Wniosek należy złożyć w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki lub gdy postępowanie nie zostało jeszcze wszczęte, w sądzie rejonowym, w którego okręgu dowód ma być przeprowadzony.

We wniosku takim należy oznaczyć wnioskodawcę  jak również potencjalnego przeciwnika procesowego (ubezpieczyciela) oraz ewentualnie inne osoby zainteresowane, jeżeli są znane. Należy wskazać fakt, który ma być udowodniony oraz przyczynę uzasadniającą potrzebę zabezpieczenia dowodu.

Zabezpieczenie dowodu nie może być dopuszczone bez wezwania przeciwnika do udziału w przeprowadzanym dowodzie. Jednakże w wypadkach niecierpiących zwłoki, albo gdy przeciwnik nie może być wskazany lub gdy miejsce jego pobytu nie jest znane, dowód można przeprowadzić i bez jego udziału.

W opisanym wyżej przykladzie zanim jeszcze wytoczymy powodztwo biegły wyznaczony przez sąd przeprowadzi oględziny pojazdu,co pozwoli na ustalenia stanu pojazdu i na etapie sądowym sporządzenie wyceny.