Ile odszkodowania za złamanie ręki?

W zasadzie pierwszym podstawowym pytaniem z jakim zwracają się do mnie Klienci, czy też Czytelnicy tego bloga, jst pytanie: „to ile dostaną odszkodowania za dany uszczerbek na zdrowiu?”

Tytułem przykładu jeden z Czytelników jakiś czas temu zwrócił się do mnie z takim oto zapytaniem cyt: „ Panie Mecenasie, kilka tygodni temu miałem wypadek komunikacyjny, w wyniku którego doznałem potłuczeń i złamania prawej ręki w 3 miejscach ( kość promieniowa w dwóch miejscach oraz kość ramienna uległa pęknięciu). Ręka została operacyjnie zespolona w szpitalu, mam ją poskręcaną śrubami i tytanową płytką. Jakiego rzędu odszkodowania mogę się spodziewać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku?”

Tak więc zainspirowany powyższym pytaniem, w tym wpisie spróbuję się zająć odpowiedzią na pytanie jakiego odszkodowania może się spodziewać ofiara wypadku, która doznała uszczerbku – złamania ręki.

Oczywiście jak na prawnika przystało prawidłową odpowiedzią na tak postawione pytanie jest odpowiedź, „to zależy”. Zależy- ale od czego?

Po pierwsze musimy ustalić kto i z jakiego tytułu ma nam wypłacić odszkodowanie za omawiane tutaj złamanie ręki.

Inaczej będzie wyglądała sytuacja w przypadku, gdy chcemy uzyskać świadczenie z polisy NW, czy grupowej polisy w PZU, inaczej gdy dochodzimy zadośćuczynienia z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) osoby trzeciej. W zasadzie w przypadku polis NW, grupowych czy na życie wysokość świadczenia wynika z rodzaju polisy i zapisów OWU. Tak więc w niniejszym artykule skoncentruje się na roszczeniach dotyczących dochodzenia zadośćuczynienia z OC.

Po drugie w przypadku zadośćuczynienia nie ma prostego przelicznika, który by pozwolił nam na określenie, iż dajmy na to w podanym wyżej przykładzie za złamanie kości promieniowej taka kwota, a za złamanie kości łokciowej inna.

Sąd ustalając zadośćuczynienie musi wziąć pod uwagę całość okoliczności, które towarzyszą powstaniu uszczerbku.

Istotne jest chociażby w jakim wieku jest osoba poszkodowana?

Jaki wykonuje zawód? Czy złamanie ręki ma lub będzie miało wpływ na wykonywany zawód?

Czy złamanie pociąga za sobą także ograniczenie funkcji ręki?

Czy w związku z złamaniem ręki poszkodowany będzie zmuszony do porzucenia ulubionego hobby – np. nie będzie mógł grać w koszykówkę, czy przekopać ogródka na działce?

Znaczenie ma jak ręka się zrasta, czy występują komplikacje, ile było operacji?

Czy osoba jest lewo, czy praworęczna?

Czy była prowadzona rehabilitacja, jak intensywna i jak długo?

Słowem każda okoliczność, która u poszkodowanego uległa negatywnej zmianie w wyniku doznanego złamania ręki ma przełożenie na wysokość zadośćuczynienia?

Sądy oczywiście posiłkują się także ustalanym przez biegłego, w tym wypadku ortopedę, uszczerbkiem na zdrowiu. Co oczywiste im uszczerbek ten będzie wyższy tym wyższe zadośćuczynienie.

Tabelę przewidującą wysokość uszczerbku w zależności od charakteru uszczerbku można znaleźć w OBWIESZCZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania.

Tabele z wyszczególnionymi uszczerbkami dotyczącymi ręki przedstawię na końcu niniejszego postu.

No to w końcu jakiej wysokości odszkodowania może się spodziewać poszkodowany, który doznał złamania ręki?

Niestety bez odniesienia się do konkretnej sprawy nie sposób wskazać jakiego rzędu kwoty za złamanie ręki można się od ubezpieczyciela domagać. Generalnie zakres ten moim zdaniem mieści się w przedziale od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Żeby nie być gołosłownym, to odwołam się do kilku wyroków sądów wskazując także na ustalony przez te sądy stan faktyczny.

I tak w wyroku o sygn. Akt: III Ca 1461/15 wydanym przez Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 2015-12-30 Sąd ten zasądził po uwzględnieniu wcześniejszej wypłaty kwotę 15 tys tytułem zadośćuczynienia przy następującym stanie faktycznym:

„ w dniu 15.01.2012 roku przy ul. (…) w Ł. doszło do poślizgnięcia się powódki na śliskiej, oblodzonej powierzchni chodnika, w wyniku którego powódka doznała złamania dalszej nasady kości promieniowej lewego przedramienia wraz z przemieszczeniem. Z punktu widzenia ortopedii trwały uszczerbek na zdrowiu powódki związany z wypadkiem wyniósł 5 %. Zakres cierpień fizycznych i psychicznych związanych z wypadkiem można uznać za dość znaczny. Związane to jest z doznawanym bólem, koniecznością pozostawania w opatrunku gipsowym, ograniczeniami w sprawności. Powódka wymagała pomocy osób trzecich podstawowych czynnościach życia codziennego w wymiarze ok. 2 godzin dziennie przez pierwsze 2 miesiące a następnie w wymiarze 1 godziny dziennie w ciągu kolejnego miesiąca po wypadku. Aktualny stan zdrowia powódki jest z punktu wodzenia ortopedii dobry, złamanie zrosło się w prawidłowym ustawieniu a powódka uzyskała chwytność ręki. Koszt zakupu leków koniecznych wskutek wypadku to ok. 30 zł plus koszt maści lioton – ok. 20 zł.Sąd Rejonowy przyjął, że powódka w wyniku wypadku miała złamaną rękę lewą, która była unieruchomiona w gipsie przez 6 tygodni. Nie była hospitalizowana, przebywała w domu, a w czynnościach życiowych pomagała jej córka i mąż. Powódka jest osobą praworęczną.”

W innym wyroku I C 1480/12 – wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2014-09-01, gdzie Sąd ten zasądził tytułem zadośćuczynienia kwotę 48.000 zł wskazują, iż :

„W szpitalu rozpoznano złamanie głowy kości ramiennej prawej i przeprowadzono leczenie operacyjne otwarte, polegające na zespoleniu płytką (…) typu P.. Kończynę prawą powódki unieruchomiono w ortezie typu D. i wypisano w stanie ogólnym dobrym. Zalecono też kontrolę w(…), do której powódka zgłosiła się w dniu 8.06.2012r. i wykonane badanie rtg wykazało możliwość identyfikacji szpary złamania. Zalecono powódce zabiegi fizykoterapii, które powódka wybrała. Po następnej kontroli w dniu 7.07.2012r. stwierdzono w badaniu rtg, że szpara złamania jest nadal widoczna i zlecono leczenie fizykalne – laseroterapię i mobilizację stawu barkowego. Przez cały okres powódka brała leki przeciwbólowe oraz gimnastykowała staw barkowy. Powódka wymagała pomocy osoby trzeciej w podstawowych czynnościach życia codziennego i taką pomoc przez okres około pół roku po zdarzeniu świadczył mąż powódki. Dopiero po tym okresie powódka zaczęła wykonywać większość czynności samodzielnie. Obecnie również, w niektórych czynnościach, np. przy ubieraniu, korzysta z pomocy męża z uwagi na ograniczoną ruchomość prawej ręki w stawie barkowym. Odczuwa również powódka bóle w prawym barku np. przy zmianach pogody, nie może prawą ręką wykonywać większości prac fizycznych np. mycia okien jak również nie może ręki przeciążać zaś przy stanach bólowych zażywa środki farmakologiczne. W chwili wypadku powódka była osobą bezrobotną, obecnie ma problemy ze znalezieniem pracy z uwagi na ograniczoną ruchomość prawej ręki i brak możliwości wykonywania tą rękąwiększości prac fizycznych. Wypadek zaważył na psychice powódki, czuje się osobą niepełnowartościową gdyż nie jest w pełni osobą samodzielną i nie może wykonywać wszystkich prac. Powódka uczy się wykonywać część prac fizycznych lewą ręką, jest osobą praworęczną. W przyszłości czeka powódkę zabieg usunięcia płytki zespalającej.”

W trzecim przykładowym rozstrzygnięciu wydanym pod sygn. akt: II C 609/14 – wyrok z uzasadnieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2015-06-30 sąd zasądził 12.500 zł, ustalając stan faktyczny Sąd ten wskazał, iż:

„W wyniku wypadku z dnia 2 lutego 2014 r. A. P. (2) doznała złamania dalszej nasady kości promieniowej lewego przedramienia. Cierpienia fizyczne spowodowane wypadkiem były znaczne w okresie pierwszych dwóch tygodni od urazu i powodowane były bólem. W kolejnym miesiącu cierpienia stopniowo zmniejszały się. Po zdjęciu gipsu dolegliwości ponownie nasiliły się w okresie wstępnej rehabilitacji – w ciągu kolejnych 2-3 tygodni. Po upływie 3 miesięcy od urazu dolegliwości występowały okazjonalnie. W aspekcie ortopedycznym na skutek przedmiotowego wypadku powódka doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 5 % (pkt.122a). Leczenie ortopedyczne powódki dobiegło końca, powódka osiągnęła funkcjonalną sprawność lewej reki. Rokowania są pomyślne. Powódka nie wymaga dalszego leczenia. W okresie 3 miesięcy od wypadku powódka wymagała pomocy w czynnościach życia codziennego w wymiarze ok. 2 godzin dziennie. W późniejszym okresie pomoc osób trzecich nie była już powódce potrzebna w zakresie podstawowych czynności egzystencjalnych. Aktualny stan ortopedyczny powódki w odniesieniu do funkcji lewej reki jest dość dobry. Utrzymują się niewielkiego stopnia ograniczenia ruchów w stawie promieniowo-nadgarstkowym, które mogą ulec zmniejszeniu w miarę upływu czasu. Ś. charakter złamania może powodować utrzymywanie się dolegliwości bólowych przy nadmiernym przeciążeniu ręki.”

Jak wiec widać złamanie ręki złamaniu ręki nie równe.

Poniżej załączam jeszcze wyimek z wspomnianej tabeli, gdzie wartości liczbowe wskazane obok konkretnego uszczerbku oznaczają przedział w jakim lekarz orzecznik powinien ustalić uszczerbek na zdrowiu:

Ramię

113.

Złamanie kości ramiennej – w zależności od zmian wtórnych

i upośledzenia funkcji kończyny:

a) z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi prawa 5–15

lewa 5–10

b) ze znacznym przemieszczeniem i skróceniem prawa 15–30

lewa 10–25

c) złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości,

przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, ciałami

obcymi i zmianami neurologicznymi

prawa 30–55 lewa 25–50

114.

Uszkodzenia mięśni, ścięgien i ich przyczepów w zależności

od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji:

a) mięśnia dwugłowego prawa 5–15

lewa 5–10

b) uszkodzenia innych mięśni ramienia prawa 5–20

lewa 5–15

115. Utrata kończyny w obrębie ramienia:

a) z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej prawa 70

lewa 65

b) przy dłuższych kikutach prawa 65

lewa 60

116. Przepukliny mięśniowe ramienia 3

Staw ł okciowy

117.

Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej – w zależności

od zaburzeń osi i ograniczenia ruchów w stawie łokciowym:

a) bez większych przemieszczeń, zniekształceń i ograniczenia

ruchomości

prawa

lewa

5–15

5–10

b) z dużym zniekształceniem i ze znacznym przykurczem prawa 15–30

lewa 10–25

118. Zesztywnienie stawu łokciowego:

a) w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi

ruchami obrotowymi przedramienia (75°–110°)

prawy

lewy

30

25

b) z brakiem ruchów obrotowych prawy 35

lewy 30

c) w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (160°–180°) prawy 50

lewy 45

d) w innych ustawieniach – zależnie od przydatności

czynnościowej kończyny

prawy

lewy

30–45

25–40

119.

Przykurcz w stawie łokciowym – w zależności od zakresu

zgięcia, wyprostu i stopnia zachowania ruchów obrotowych

przedramienia:

a) przy niemożności zgięcia do 90° prawy 10–30

lewy 5–25

b) przy możliwości zgięcia ponad kąt prosty prawy 5–20

lewy 5–15

Uwaga: Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie stawu

łokciowego należy oceniać według pozycji 117–119.

120.

Cepowy staw łokciowy – w zależności od stopnia wiotkości

i stanu mięśni

prawy

lewy

15–30

10–25

121.

Uszkodzenia stawu łokciowego powikłane przewlekłym

stanem zapalnym, przetokami, ciałami obcymi itp. ocenia się

według pozycji 117–120, zwiększając stopień stałego lub

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu o:5

Przedrami ę

122.

Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości

przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości

nadgarstka i zniekształcenia – w zależności od stopnia

zaburzeń czynnościowych:

a) ze zniekształceniem prawy 5–15

lewy 5–10

b) ze znacznym zniekształceniem, dużym ograniczeniem

ruchomości i zmianami wtórnymi (troficzne, krążeniowe

itp.)

prawy

lewy

15–25

10–20

123.

Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia –

w zależności od przemieszczeń, zniekształceń i zaburzeń

czynnościowych:

a) ze zniekształceniem i zaznaczonymi zaburzeniami

funkcji

prawe

lewe

5–15

3–10

b) ze znacznym zniekształceniem, dużym ograniczeniem

ruchomości i zmianami wtórnymi (troficzne, krążeniowe

itp.)

prawe

lewe

15–35

10–30

124. Staw rzekomy kości promieniowej prawy 30

lewy 25

125. Staw rzekomy kości łokciowej prawy 20

lewy 15

126. Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia prawe 40

lewe 35

127.

Uszkodzenie przedramienia powikłane przewlekłym

zapaleniem kości, przetokami, obecnością ciał obcych,

ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi ocenia

się według pozycji 122–126, zwiększając stopień stałego lub

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od

stopnia powikłań 5–15

128.

Utrata kończyny w obrębie przedramienia – w zależności od

charakteru kikuta i jego przydatności do oprotezowania

prawa

lewa

55–65

50–60

129. Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego prawe 55

lewe 50

Nadgarstek

130.

Ograniczenia ruchomości w obrębie nadgarstka

w następstwie jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia,

złamania kości nadgarstka, martwice aseptyczne tych kości)

– w zależności od ustawienia, zakresu ruchów, objawów

bólowych i troficznych oraz funkcji palców:

a) ograniczenie ruchomości prawy 5–10

lewy 3–8

b) ograniczenie ruchomości dużego stopnia prawy 10–20

lewy 8–15

c) ograniczenia ruchomości dużego stopnia z ustawieniem

ręki czynnościowo niekorzystnym

prawy

lewy

20–30

15–25

131. Całkowite zesztywnienie w obrębie nadgarstka:

a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym – w zależności

od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców

prawy

lewy

15–30

10–25

b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym –

w zależności od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców

prawy

lewy

25–45

20–40

132.

Uszkodzenia nadgarstka powikłane głębokimi, trwałymi

zmianami troficznymi, przewlekłym ropnym zapaleniem

kości nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi

ocenia się według pozycji 130 i 131, zwiększając stopień

stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

w zależności od stopnia powikłań o:

1–10

133. Utrata ręki na poziomie nadgarstka prawa 55

lewa 50

Ł. Śródręcze i palce

Kciuk

134.

Złamania i zwichnięcia kciuka (pierwszej kości śródręcza

i paliczków kciuka) – w zależności od ustawienia,

zniekształcenia i stopnia zaburzeń funkcji kciuka:

a) z przemieszczeniem prawy 5–10

lewy 3–8

b) z dużym przemieszczeniem i zniekształceniem prawy 10–20

lewy 8–15

Uwaga: Przy ocenie stopnia zaburzeń czynności kciuka

należy brać pod uwagę przede wszystkim zdolność

przeciwstawienia i chwytu.

135. Utraty w obrębie kciuka:

a) utrata opuszki prawy 5

lewy 3

b) utrata paliczka paznokciowego prawy 10

lewy 8

c) utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka

podstawowego (do 2/3 długości paliczka)

prawy

lewy

15

10

d) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego

poniżej 2/3 długości lub utrata obu paliczków bez kości

śródręcza

prawy

lewy

20

15

e) utrata obu paliczków z kością śródręcza prawy 30

lewy 25

136. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie kciuka (blizny,

uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów,

zesztywnienia, zmiany troficzne, czuciowe itp.) – powodujące:

a) ograniczenie funkcji prawy 3–10

lewy 1–8

b) znaczne ograniczenie funkcji prawy 10–20

lewy 8–15

c) upośledzenie funkcji graniczące z następstwami utraty

kciuka

prawy

lewy

20–30

15–25

Palec w skazujący

137. Utraty w obrębie palca wskazującego:

a) utrata opuszki prawy 5

lewy 3

b) utrata paliczka paznokciowego prawy 7

lewy 5

c) utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalszą paliczka

środkowego

prawy

lewy

8

5

d) utrata paliczka paznokciowego i środkowego powyżej 1/3 prawy 12

lewy 10

e) utrata trzech paliczków prawy 17

lewy 15

f) utrata palca wskazującego z kością śródręcza prawy 23

lewy 20

138. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palca wskazującego

oraz II kości śródręcza (blizny, uszkodzenia ścięgien,

zniekształcenia, przykurcze stawów, zesztywnienia, zmiany

troficzne, czuciowe itp.) – powodujące:

a) ograniczenie funkcji – w zależności od stopnia prawy 3–8

lewy 1–5

b) znaczne ograniczenie funkcji – w zależności od stopnia prawy 8–12

lewy 5–10

c) bezużyteczność palca graniczącą z utratą wskaziciela prawy 17

lewy 15

Palec t rzeci, c zwarty i p iąty

139. Utrata całego paliczka lub części paliczka:

a) palca trzeciego i czwartego – za każdy paliczek prawy 3

lewy 2

b) palca piątego – za każdy paliczek prawy 1

lewy 1

140. Utrata palców III, IV lub V z kością śródręcza prawy 12

lewy 8

141.

Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV, V

i odpowiednich kości śródręcza (blizny, uszkodzenia ścięgien,

zniekształcenia, przykurcze stawów, zesztywnienia, zmiany

troficzne, czuciowe itp.) – powodujące:

a) ograniczenie funkcji palca – w zależności od stopnia prawy 2

lewy 1

b) znaczne ograniczenie funkcji palca – w zależności od

stopnia

prawy

lewy

4

3

c) bezużyteczność palca granicząca z utratą prawy 7

lewy 5

Uwaga: Przy uszkodzeniach obejmujących większą

liczbę palców globalna ocena musi być niższa niż całkowita

utrata tych palców i odpowiadać stopniowi użyteczności

ręki. Uszkodzenia obejmujące wszystkie palce z pełną utratą

użyteczności ręki nie mogą przekroczyć dla ręki prawej 55%

a dla lewej 50%.

a

Mam nadzieję, iż moja praca w jakikolwiek sposób pomogła w twojej sprawie odszkodowawczej, czy w ocenie twoich szans na uzyskanie należytego zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń. Jeżeli tak, to się cieszę. Możesz zostawić komentarz lub poszperać po blogu w poszukiwaniu innych tematów związanych z dochodzeniem odszkodowań. Jeżeli nie czujesz się na siłach by prowadzić samemu spor z ubezpieczalniom zapraszam do kontaktu z moją osobą.

Z wyrazami szacunku

Bartosz Kowalak

Kancelaria Prawna

795777519

ul. Mickiewicza 18a/3 Poznań

www.prawnikpoznanski.pl

Reklama

Autor: bartoszkowalak

Nazywam się Bartosz Kowalak i jestem prawnikiem, radcą prawnym, do tego jeszcze wspólnikiem w Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna w Poznaniu. Kilka informacji więcej można znaleźć na naszej stronie http://www.prawnikpoznanski.pl. W zasadzie od początku kariery zawodowej miałem i nadal mam do czynienia z sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowań, czy to za wypadki drogowe, czy inne zdarzenia powodujące, iż u jednej osoby z winy drugiej dochodzi do powstania szkody na osobie lub w majątku. W skrócie można by więc napisać, iż obracam się w dziedzinie, która można by dla potrzeb niniejszego bloga nazwać prawem odszkodowań. Prawem odszkodowań- a więc odpowiedzią na pytanie, kto, za co, komu i ile ma zapłacić, gdy zawinił. Temat ten w zasadzie sprawia mi satysfakcję zawodową, tak więc jest to dziedzina prawa,z która lubię się mierzyć. Dlatego też postanowiłem także poza polem działania jakim jest sądowa wokanda spróbować moich sił także poprzez to medium jakim jest niniejszy blog. Chciałbym tutaj pisać o ciekawych rzeczach, często ciekawostkach, związanych z odszkodowaniami. Podzielić się moimi przemyśleniami czy też może udzielić jakieś rady. Drugą gałęzią, której poswięcam sporo uwagi sa sprawy spadkowe: Tak poza tematem bloga zapraszam do zapoznania się z oferta prowadzenia spraw spadkowych. Tak się złożyło, iż poza odszkodowaniami jest to druga gałąź prawa, którą się zajmuję: https://prawospadkowepoznan.pl/

91 myśli na temat “Ile odszkodowania za złamanie ręki?”

 1. Witam.
  Miałem wypadek na motocyklu. W wyniku wymuszonego gwałtownego hamowania poszły mi nadgarstki. Jeden lewy pęknięty oraz zaciągnięty prawy. Na jakie odszkodowanie mogę liczyć z oc sprawcy?

  Polubienie

  1. Dzień dobry,
   Pozwoliłem sobie trochę w oparciu o Pana pytanie napisac jeden z kolejnych postów, własnie poświecony kwestii złamania nadgarstków, czy kości nadgarstka pod kątem dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy.
   Zapraszam więc po lekture pod niniejszym linkiem: https://blogoodszkodowaniach.pl/2016/08/17/ile-odszkodowania-za-zlamany-nadgarstek-uraz-nadgarstka/

   Trochę cyrując samego sibie stwierdzić należy, iz wysokosc odszkodowania zalezna jest o d wielu czynników.
   Sąd ustalając zadośćuczynienie za dany uszczerbek na zdrowiu musi wziąć pod uwagę całość okoliczności, które towarzyszą powstaniu tego konkretnego uszczerbku.

   Istotne jest chociażby w jakim wieku jest osoba poszkodowana?

   Jaki wykonuje zawód? Czy złamanie nadgarstka lub jego zwichnięcie ma lub będzie miało wpływ na wykonywany zawód?

   Czy złamanie pociąga za sobą także ograniczenie funkcji ręki?

   Czy w związku z złamaniem nadgarstka poszkodowany będzie zmuszony do porzucenia ulubionego hobby – np. nie będzie mógł grać w koszykówkę, czy przekopać ogródka na działce?

   Znaczenie ma jak nadgarstek się zrasta, czy występują komplikacje, ile było operacji?

   Czy osoba jest lewo, czy praworęczna?

   Czy była prowadzona rehabilitacja, jak intensywna i jak długo?

   Słowem każda okoliczność, która u poszkodowanego uległa negatywnej zmianie w wyniku doznanego urazu nadgarstka ma przełożenie na wysokość zadośćuczynienia.

   Sądy oczywiście posiłkują się także ustalanym przez biegłego, w tym wypadku ortopedę, uszczerbkiem na zdrowiu. Co oczywiste im uszczerbek ten będzie wyższy tym wyższe zadośćuczynienie.

   Co do zasady i odpowiadając bardzo ogólnie- to od kilku do kilkunastu tysiecy złotych.

   Pozdrawiam
   Bartosz Kowalak
   radca prawny

   Polubienie

 2. Witam
  Przyjaciel przed wakacjami złamał sobie rękę z przemieszczeniem.
  Jechał na rowerze i koleś mi zajechał drogę na ścieżce rowerowej- ten uderzył w jego auto i przeleciał przez maskę. Był w szpitalu parę dni , miał operacje zakładali mu druty płytki tytanowe i w ogóle męka .
  W sumie doradzam mu żeby wystąpił o odszkodowanie za te męki , jakąś większą kasę .
  Chciałbym się dowiedzieć na jakie odszkodowanie można liczyć w przypadku złamania ręki. Ciekawy jestem jak to sie skończy . pozdrawiam

  Polubienie

  1. Dzień dobry, W zasadzie jeżeli interesuje Pana kwestia odszkodowania za złamanie reki, to polecam przeczytać artykuł, który Pan komentuje- znajdzie Pan odpowiedź na Pana pytanie. W każdym razie te obrażenia, o których Pan pisze wydają się dośc poważne, tak więc i kwota odszkodowania powinna być tu zdecydowanie godna.

   Polubienie

 3. Dzień dobry,

  Mam pytanie. Żona jest bezrobotna, nie pracuje nie ma prawa do zasiłku. W zasadzie ja utzrymuje rodzinę. Tak się jednak stało, iż została potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych. Upadła i złamała sobie kość promieniową oraz ogólnie jest potłuczona. W zasadzie teraz cała chata na mnie, muszę robić zakupy , zajmować się dzieciakami i chciaqłbym aby żona dostała jakieś odszkodo9wanie za te komplikacje. Nie wiem tylkko, czy jej coś się nalezy skoro jest bezrobotna i nie ubezpieczona.

  Proszę o pomoc.

  Polubienie

  1. Dzień dobry, Sam fakt, iż zona jest bezrobotna nie ma wpływu na samo prawo do uzyskania zadośćuczynienia za skutki wypadku, do którego doszło nie z jej winy. Tak więc proszę zgłosić sprawę w właściwym zakładzie ubezpieczeń.

   Pozdrawiem
   Bartosz Kowalak

   Polubienie

 4. Witam
  23 czerwca miałam wypadek samochodowy, kierowca Skody wymusił pierwszeństwo i uderzył swoim przodem w prawy przód mojego VW.
  W wyniku wypadku doznałam złmania kości ręki oraz zwichnięcia nadgarstka. 2 tyg temu poszłam do PZU zgłosic szkode by starac sie o przyznaie odszkodowania za szkode na osobie z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedziałnosci cywilnej. Jednak 6 dni temu dostałam pismo z PZU ze zostało mi przyznane odszkodowanie w wysokosci 2.000 zł, a dzisiaj dostałam zawiadomienie z poczty zebym zgłosiła sie po przekaz pocztowy. Proszę o podpowiedż nie wiem czy powinnam odbierac te pieniadze? czy napisac odwołanie? Czy odebranie pieniędzy nie będzie traktowane jako rezygnacja z dalszej walki o odszkodowanie?

  Polubienie

  1. Dzień dobry, Może Pani śmiało odbierać te środki. O ile nie podpisze Pani ugody, w której zrzeknie się Pani roszczenia, to nie ma co sie obawiać, że przyjęcie środków z PZU moze zostać uznane za zrzekniecie się roszczeń.
   Proszę wiec odebrac pieniazki i wnieśc odwołanie od decyzji PZU. a jeżeli to nic nie da, to sugerowałbym się zastanowić nad powództwem przeciwko PZU.

   Pozdrawiam
   Bartosz Kowalak
   radca prawny

   Polubienie

 5. Szanowny Panie Mecenasie,
  piszę tutaj bo na forach o odszkodowaniach sami naganiacze firm odszkodowawczych, i zamiast mi odpowiedzieć na pytanie to piszą skorzystaj z tego biura lub tamtego.
  Sprawa odszkodowawcza jest taka
  Mój Mąż złamał rękę w delegacji, 6 tygodni na zwolnieniu i teraz zaczęła się zabawa z PZU i odszkodowaniem. Zadzwonili do niego, że przyznali 6% i czy się zgadza. Marek odmówił, bo ręka nie jest sprawna, to było złamanie kości promieniowej z przemieszczeniem, sam ortopeda mówił, że do końca życia będzie miał z tą ręką problem.

  Mąz się nie zgodził i teraz dostał decyzję że odszkodowanie – 2%
  No i teraz pytanie, co z tym dalej. Nie wiadomo jeszcze ile przyzna mu ZUS, ale jak zagrać teraz z PZU? Czy jest to gra warta świeczki?

  Polubienie

  1. Dzień dobry, Z tego co Pani pisze wynika, iz mąż dochodzi odszkodowania z polisy NW- czyli od nieszczęśliwych wypadków. Co za tym idzie trudno tutaj ocenić, czy uraz którego doznał kwalifikuje się na taki czy inny procent. Gdyż w tego typu polisach sam zakład ubezpieczen określa w swojej tabeli w jaki sposób punktuje dane złamanie. Niemniej jednak i tak 2% uszcerbek wydaje mi się tu rażąco za niski.

   Proponowałbym więc przede wszystkim dotrzeć do treści polisy i tabeli uszczerbków stanowiacej do niej załącznik. Jednocześnie poczejkałbym na decyzję z zusu- jeżeli to wypadek w pracy, to zus określi także uszczerbek, co będzie pewnie trochę pomocne.

   Pozdrawiam
   Bartosz Kowalak
   radca prawny

   Polubienie

 6. dobry wieczór

  Czy należy mi się odszkodowania za złamana rękę?
  chciałabym dodać, że posiadam ubezpieczenie grupowe w Generali sama je sobie opłacam,złamałam rękę ostatnio. stało sie to w markecie, gdzie był jakis szał z promocja winogron i byl syf na podlodze. Poslizgnełam sie na tych owocach i poleciałam do tyłu, reka pękła.

  Jakiego odszkodowania moge sie spodziewać? w jakiej wysokości?

  Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 50 000,00 zł
  za 1 % uszczerbku 500,00 zł

  to sa sumy z mojej polisy ubezpieczeniowej, która oplacam.

  jak sprawa wygląda czy może mi ktos pomóc?
  C

  Polubienie

  1. Dzień dobry,

   Proszę Pani dwie kwestie.

   1.
   Odnośnie Pani polisy grupowego ubezpieczenia NW, to zależy tak naprawdę od tej konkretnej polisy. Polisy różnie regulują kwestie związane z wysokosćia odszkodowania i rodzajem urazu,z a który to odszkodowanie się należy.

   2. Natomiast istotniejjsza kwestią jest możłiwosc dochodzenia odszkodowania z OC sklepu. Moim zdaniem w sytuacji, gdy do potkniecia a dalej złamania doszło w wyniku nie posprzatnia powierzchni sklepu to jak najbardziej można mówić o odpowiedzialnosci marketu.
   Sugerowałbym wiec zgłosić roszczenie o zadośćuczynienie do sieci handlowej prowadzącej ten market.

   Polubienie

 7. Witam gorąco,

  Panie Mecenasie,
  Złamałem sobie rękę w wypadku samochodowym. w sumie raczej sprawca tego wypadku mi złamała. Było tak: jechałem vanem i kierowca osobówki wjechał w nas, bo nie ustapil pierwszeństwa przejazdu. W wyniku tego uderzenia złamałem prawe ramię uderzając się o słupek w aucie.

  Lekarze złożyli mi rękę i włożyli szyny, bez gipsu. Tylko orteza.
  Kilka dni lezałem w szpitalu z ręką na wyciagu.

  Przez miesiąc muszę chodzić z założoną chustą, a potem do kontroli do ortopedy.

  Czy może mi Pan Panie adwokacie napiszać ile dostanę za to odszkodowania? Rozumiem że odszkodowanie za złamanie ręki dostane z polisy tego kierowcy.

  Czy oprócz tego mogę się ubiegać także o odszkodowanie z policy grupowej w pracy albo z NW samochodu, ktorym jechałem?

  Dziękuję za pomoc Arek z Śremu

  Polubienie

  1. Dzień dobry,

   Panie Arkadiuszu.

   Po pierwszi odpowiadajac od końca, to tak może Pan się domagać świadczenia odszkodowania z polisy NW pojazdu, ktorym Pan jechał jak i pewnie z grupówki- ubezpieczenia grupowego, ktory Pan miał wykupione u pracodawcy.

   Co do pierwszego pytania, to musiabym mieć więcej danych, dokumentacje medyczną, pewnie należałoby przeprowadzić wywiad z Panem. W każdym razie moim zdaniem od kilkunastu do kilkudziesięciu tyś tytułem zadoścuczynienia plus zwrot kosztów.

   Polubienie

 8. Witam serdecznie.

  31 sierpnia 2016 r złamałem rękę jadąc na motorowerze, zgłosiłem szkodę w trakcie leczenia bo pani w ubezpieczalni powiedziała że tak można zrobić. Czy wysokość odszkodowania ma jakieś znaczenie jeśli szkodę zgłosi się w trakcie leczenia.

  Ubiegam się o odszkodowanie z tytułu „NW”.

  Złamanie okazało się na tyle poważne ze oby dwie kości przedramienia (prawa ręka, jestem prawo ręczny) zostały zespolone płytami a kość kciuka została usztywniona drutami chirurgicznymi.

  Na przedramieniu powstały blizny które są bardzo widoczne, czy to tez kwalifikuje się do uszczerbku na zdrowiu, nadmieniam ze płyty zespalające będą z czasem usunięte co spowoduje ponowne otworzenie ręki z obu stron.

  Czy w razie uznania zbyt niskiego uszczerbku na zdrowiu mogę się odwołać, gdzie i w jaki sposób to wykonać, nadmieniam ze polisa jest w PZU.

  I jeszcze dwa pytania: Jeśli jest kilka złamań jak się to klasyfikuje procentowo, czy każde indywidualnie i się dodaje czy ubezpieczyciel oblicza wspólny procent dla tych trzech złamań.

  Czy za pobyt w szpitalu też jest doliczane roszczenie w przypadku „NW” i jak jest klasyfikowane.

  Z góry dziękuje za odpowiedz z poważaniem Sylwester K.

  Polubienie

  1. Dzień dobry,

   Panie Sylwestrze po koleji:

   1. Zgłoszenie szkody w trakcie leczenia nie ma większego znaczenia, tyle że najczęściej ubezpieczalnie w tym PZU S.A. mają zapisane w swoim OWU, iż rozpatrzenie szkody nastąpi dopiero po zakończeniu leczenia.
   2. Co do zakwalifikowania bliz jako dodatkowego uszczerbku na zdrowiu, to wątpie. Musiałby Pan zakrzeć do tabeli uszczerbków, do której odwołuje sie PZU w swojej polisie, czy w OWU- tam ma Pan wyszczególnione za co i ile uszczerbku na zdrowiu PZU przynaje. W kazdym razie blizny nie są nawet wymieniane w tabeli ZUS jako trwały uszczerbek, wiec wątpie aby PZU wyszło tu przed szereg.

   3.Tak moze się Pan odwołać, w decyzji która Pan otzryma z PZU będzie napisane gdzie i jak. Choć osobiscie uważam, iż odwołania sa średnio skuteczne. Jedyną realną drogą jest sprawa sądowa.

   4. Za pobyt w szpitalu często jest wypłącane dodatkowe odszkodowanie, musi Pan spojrzećw polisę i OWU w jaki sposób te płatnośc przewiduje.

   5. Co do tego podwójnego złamania, to trzeba by spojrzeć w ich tabele uszczerbków i zobaczyć jak to jest skonstruowane.

   Pozdrawiam

   Bartosz Kowalak
   radca prawny

   Polubienie

 9. Dzień dobry,
  złamałem spiralnie trzon V kości śródręcza lewej ręki. Przez 7 dni ręka była w gipsowej szynie, następnie miałem operację gdzie wstawiono mi 2 śruby kompresyjne. Na ręce mam 5 szew, które będą zdejmowane 1 grudnia. Wizyta kontrolna przypada na 28 grudnia. Do tego czasu ręka ma być oszczędzana. Po wizycie zapewne czeka mnie rehabilitacja, jeśli jednak lekarz nie będzie jej zalecał chciałbym chodzić prywatnie. 1.Czy będzie to brane pod uwagę zgłoszenia szkody do PZU? Dodam, że mam wykupione dodatkowe ubezpieczenie grupowe (kosz ok. 60zł) typ P Plus. 2. Gdzie można się dowiedzieć jaki typ operacji przeszedłem? 3. Na jaką kwotę mogę liczyć ? Nie chciałbym zostać oszukanym, nie mam kompletnie pojęcia czy 500-1000 zł to bardzo dużo czy też mało. Ręka została złamana podczas gry w piłkę nożną. 4. Czy ma to jakiekolwiek znaczenie? 5. Czy jeśli jestem ubezpieczony w klubie piłkarskim w PZU oraz w pracy z PZU to mogę składać papiery z obu? Składki są płacone osobno i nie są powiązane. Pozdrawiam serdecznie, Daniel

  Polubienie

 10. Dzień dobry,

  Precyzyjnie moge Panu odpowiedziec tylko na ostatnie pytanie.

  Dla wypłaty odszkodowania z tytułu polisy NNW nie ma znaczenia ile ma Pan tych polis. Poza oczywiscie przypadkiemz wrotu kosztów np. leczenia, wówczas tylko raz. Natomiast jak ma Pan 10 polis, to moze być 10 świadczeń.

  Co do wysokosci kwot Panu naleznych, okolicznosci wypadku i wpływu tej okoliczności na odpowiedzialność PZU to niestety bez analizy treści polisy nie jestem w stanie się wypowiedzieć.
  Każdy ubezpieczyciel ma rózne warunki polisowe, co wiecej w ramach każdego ubezpieczyciela jest / są dziesiątki róznych produktów ubezpieczeniowych.

  Tak wieć musiałby Pan od pracodawcy wyciągnac kopię polisy i OWU i na tej podstawie ustalac co i jak

  Polubienie

 11. Mam kilka pytań dot. ewentualnego odszkodowania?
  :
  -Czy przysługuje dziecku odszkodowanie za złamaną rękę?

  Do wypadku doszło w domu natomiast dziecko ubezpieczone zostało w
  szkole ?
  -Czy o ewentualne odszkodowanie starać się od razu czy po zakończonym leczeniu?
  -Jakie formalności należy wypełnić i jakie dokumenty są do tego potrzebne?

  Polubienie

  1. Dzień dobry,
   Czy dziecku przysługuje odszkodowanie za złamaną rękę, to zależy od treści polisy i treści OWU- ogolnych warunków ubezpieczenia. w pierwszej kolejnosci tam więc należałoby zajrzeć.

   Moim zdaniem zawsze lepiej występowac z roszczeniami od razu.

   Polubienie

 12. Witam
  Mam takie pytanie do Pana Mecenasa, czy mam możliwość, żeby ubiegać się o odszkodowanie od osoby organizującej kulig, podczas którego uległam wypadkowi. Zdarzenie to miało miejsce pod koniec stycznia, był to kulig organizowany po części przez zakład pracy, to jest składkowy(składaliśmy się na kulig i ognisko 20 zł od osoby) a zakład pracy załatwiał resztę. Było nas tam około 30 osób. Było to wieczorem, kulig był z pochodniami. W połowie trasy, gdy zgasła pochodnia, woźnica z naszych sań zostawił konie bez opieki, zszedł z nich żeby ponownie zapalić pochodnię. Konie ruszyły same, zaczęły galopować, woźnica biegł ale nie był w stanie ich dogonić. Konie w popłochu same gnały przed siebie, z uwagi że wiedzieliśmy, że trasa zaraz będzie prowadzić z górki prosto na bardziej ruchliwą drogę, niż ta po której jechaliśmy zaczęliśmy skakać z sań. Wyskoczyło większość osób, ja niefortunnie. Konie za jakiś czas się zatrzymały, woźnica stwierdził, że gdyby się nie zatrzymały i pobiegły z górki to i z nas i z koni by nic nie zostało…Złamałam prawą rękę – dalszą nasadę kości promieniowej, mam wklepany (jak to określił ortopeda) staw. Jestem już po zdjęciu gipsu miałam go 6 tygodni, teraz jestem w trakcie rehabilitacji. Ręka jest bardzo potłuczona i spuchnięta nie wiem co tkankami miękkimi, mam mieć niedługo usg. W zakładzie pracy powiedzieli,że nie był to wypadek przy pracy, czysto prywatny nawet nie wystawiona była f-ra. Z tego co się zorientowałam to człowiek ten prowadzi takie kuligi często, bo przed nami tego samego dnia były 2 organizowane. Myślę że jest to działalność zarejestrowana, widziałam tam na miejscu szyld. Obecnie jestem 2 miesiąc na zwolnieniu płatnym 80%, przy upadku sanie mnie uderzyły mam krwiaka do tej pory na nodze, podarłam kożuch, i jak pisałam złamałam rękę. W zakładzie pracy powiedzieli mi, że odszkodowanie dostanę z PZU bo tam mamy polisy pracownicze.

  Polubienie

 13. witam
  jestem poszkodowanym rowerzysta, uczestniczylem w wypadku, z winy kierowcy samochodu osobowego, posiadajacego polise w PZU. na miejscu zdarzenia przybylo pogotowie oraz policja. w wyniku kontaktu z samochodem zlamaniu ulegly kosci srodrecza obu dloni. w prawej zlamania skosne (niemal na calej dlugosci kosci od kostek po nadgarstki) palca II, III i IV, w lewej palca V, z tym ze z przemieszczeniem. dodatkowo stluczenie miednicy, lokcia oraz kolana. zalozono mi szyny gipsowe na obie dlonie, na 1 pelny miesiac, pozostawiajac wolne kciuki oraz palec wskazujacy lewej dloni. sprawa dodatkowo jest w prokuraturze z powodu leczenia dluzszego, niz 7 dni

  chcialbym dowiedziec sie o co moge sie ubiegac:
  1. czy w celu pokrycia kosztow naprawy roweru wystarczy udac sie do serwisu i poprosic o dokonanie kosztorysu? czy nalezy samemu dokonac napraw i przedstawic paragony?
  2. aktualnie jestem osoba bezrobotna, lecz aktywnie poszukuje pracy. czy w wyniku wypadku i przedlozenia L4 do PUP-u, moge roscic o brak mozliwosci podjecia pracy nie ze swojej winy? dodatkowo jestem projektantem, rysuje w CAD, potrzebne sa mi zdrowe obie dlonie, czy warto zaznaczac te kwestie ubezpieczycielowi? czy w ogole ma to znacznie, jesli nie wiem jeszcze, czy bede odczuwac jakies konsekwencje po zakonczeniu leczenia?
  3. nie posiadam paragonow za lekarstwa, jednak sa one wyszczegolnione (leki) na dokumentacji medycznej. czy moge zadac od ubezpieczalni pokrycia kosztow po srednich kosztach krajowych? to samo tyczy sie dojazdow do ortopedy, na komende w celu przesluchania, czy do PUP-u?
  4. powstale ograniczenia, wynikajace z braku ruchliwosci obu dloni (dlatego prosze wybaczyc za brak polskich znakow), czy moga byc brane, jako np uraz, czy inaczej cierpienie psychiczne tj. pomoc w ubiorze, nawet w umyciu sie samemu (czyli wstydliwosc, skrepowanie), brak mozliwosci przygotowania sobie posilkow (ogolnie odczuwana bezradnosc z tego powodu- zaleznosc od osob trzecich). czy mozna zadac roszczenia za emocje, odczucia w sytuacjach opisanych powyzej?
  5. cierpienia fizyczne, a wiec bol przy ruchach, ograniczona mozliwosc snu poprzez ten bol, rowniez warto zawrzec w roszczeniach?
  6. czy odszkodowanie od ZUS tez mi jakies przysluguje- za leczenie czy zlamanie?
  7. i ostatnie: orientacyjna kwota, z jaka mozna wystosowac sie do ubezpieczyciela za uszczerbek na zdrowiu? warto w jednym wniosku skladac roszczenia o mienie, czyli rower i zdrowie, czy jednak osobno, a moze nie ma to znaczenia? wiem, ze jest to sprawa indywidualna, jednak blizej mozna liczyc na kilka czy kilkanascie tysiecy zlotych swiadczenia (mowa o samym zdrowiu, rower wstepnie wyceniam na 1-1,5 tys, ale nie bylem do tej pory w stanie sam dokladnie przyjrzec sie sprzetowi)?
  nadmienie, ze mam lat 30, jesli wiek ma znaczenie

  pozdrawiam

  Polubienie

  1. Dzień dobry,

   1. Kosztorys jest ok, prosze tylko pamiętać, iz byc może będzie tutaj szkoda całkowita, tj. koszt naprawy będzie wyższy jak cena roweru i wówczas ubezpieczyciel moze ograniczyc odszkodowanie do wartości roweru,

   2.Może Pan skłądać takie roszczenie, ale musiałby Pan wykazać, iż te prace by Pan znalazł.

   3. Może Pan żądać zwrotu kosztów, nawet jak Pan nie ma rachunków. Jeżeli Pan udowodni, iż takie koszty Pan ponosił. Raczej sądy sa tu skłonne w początkowym okresie je uznawać. Natomiast niech Pan zacznie zbierać rachunki.

   4. Tak, ale to jest w zasadzie jedno roszczenie, które obejmuje również te aspekty.

   5. tak

   6.Moim zdaniem nie

   7. Może Pan wszystkie roszczenia zawrzeć w jednym wniosku.

   Co do kwoty, to złamania kosci ręki sa punktowane od kilku do kilkunastu procent.
   Bez szerszej wiedzy i zapoznania się z dokumentacją medyczną jest to tylko strzał.

   Moim zdaniem realnie ma Pan pewnie roszczenia na kilkanaście tysięcy.

   Ale proszę zgłosić więcej.

   Polubienie

   1. dzien dobry
    dziekuje serdecznie za odpowiedz. prosze jeszcze doradzic, czy zglaszajac sie do ubezpieczyciela warto wynajac firme/kancelarie?

    badz w innym wariancie, czy ma sens/nie kloci sie to z niczym, pierwotnie zglosilbym sie indywidualnie z roszczeniami, a w razie przyznania niezadawalajacej kwoty przez ubezpieczyciela, dopiero wtedy posilkowalbym sie pomoca z zewnatrz. czy takie rozwiazanie nie zaweza drogi dochodzenia swoich racji, glownie pelnomocnikowi, ktory przejalby sprawe?

    i jeszcze jedno, czy reklamacja/odwolanie sie od decyzji ubezpieczyciela wiaze sie automatycznie z wystapieniem na droge sadowa, czy jest to dopiero ktorys z kolejnych etapow walki o swoje?

    pytania te kieruje z racji tego, ze z doswiadczen innych osob, takze z Panskiego blogu, jestem w stanie uwierzyc, ze ubezpieczyciel bedzie chcial mnie zbyc kwota powiedzmy 2-3 tys zl

    Polubienie

    1. Dzień dobry,

     Nie musi Pan korzystać z pełnomocnika negocjując z ubezpieczycielem, aczkolwiek moze to być dla Pana z korzyścia.

     Zawsze moze Pan też sprawę zgłosic i skorzystać z pomocy prawnej na etapie po wydaniu decyzji. Nic tu Panu nie zawęża sprawy o ile Pan jakiejś gafy nie popełni- np . podpisze Pan ugodę.

     Sugerowałbym skorzystać z pomocy prawnika- radcy prawnego, adwokata niż z tzw. biur dochodzenia odszkodowan.

     Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, to odwołanie rozpatrywane przez tego samego ubezpieczyciela.

     Sąd to zupełnie inna para kaloszy.

     Pozdrawiam

     Bartosz Kowalak

     Polubienie

 14. Dzien dobry
  A czy jak do zlamania doszlo podczas wysiadania z auta juz z wylaczonym silnikiem to mofe tez dochodzic odszkodowania.

  Polubienie

 15. Witam,

  Panie Mecenasie, a jak wygląda kwestia stawu rzekomego przy złamaniu reki.
  Na ile wystąpienie takich powikłań w toku leczenia złamania kości ręki ma znaczenie dla orzecznictwa i co ważne przyznawanego zadośćuczynienia?

  Polubienie

  1. Dzien dobry,

   Staw rzekomy współtowarzyszący złamaniu ręki jest poważnym zaburzeniem procesu leczenia kosci. W zasadzie sprowadza się on do tego, ze kosci się nei zrastaja a pomiedzy nimi powstaje nie kostna – włóknista masa.
   W przypadku jego wystapienia konieczna jest kolejna operacja.

   Tak więc moim zdaniem wystapienie tego typu powikłania leczenia złamania kości znaczniee zwiększa nalezne osobie poszkodowanej zadośćuczynienie.

   Np tabela ZUS w przypadku stawu rzekomego kosci promieniowej daje 30% uszczerbek na zdrowiu.

   Pozdrawiam

   Polubione przez 1 osoba

 16. Witam

  Jakiś czas temu złamałam lewą rękę w wyniku NW. Lekarz na sor powiedział, że kości przemieszczone, nastawił złamanie, założył gips na cztery tygodnie. W karcie informacyjnej leczenia napisał : „Epikryza…..RTG- złamanie nasady dalszej kości promieniowej lewej. W znieczuleniu 2% lignocainy wykonano zamkniętą repozycję złamania, założono gips przedramienny. RTG kontrolne-ustawienie odłamów korzystne.”. W rozpoznaniu napisał Kod ICD10: S52.5 Złamanie nasady dalszej kości promieniowej. Z ubezpieczenia grupowego wypłacili mi 2% uszczerbku na zdrowiu, klasyfikując to jako złamania inne. Złożyłam reklamację, że powinno to być sklasyfikowane jako złamanie jednomiejscowe z przemieszczeniem ( 4% uszczerbku). Ubezpieczyciel odrzucił reklamację, w uzasadnieniu napisał między innymi : ” przesłana dokumentacja medyczna potwierdza leczenie następstw złamania dalszej nasady kości promieniowej PRAWEJ bez przemieszczenia. Na podstawie tego rozpoznania oraz po analizie dokumentacji medycznej została została podjęta decyzja o wypłacie 2% uszczerbku na zdrowiu.”

  Czy mam rację i powinnam dostać wyższe odszkodowanie? I jak mam dochodzić swoich praw?

  Pozdrawiam

  Polubienie

  1. Dzień dobry, Odnośnie złamania to raczej pytanie do lekarza. Ja nie jestem w stanie ocenić czy dane złamanie jest takim a nie innym. Dopiero po ocenie lekarza można się do tematu odnieść.
   Natomiast w zasadzie pytanie jest czy warto kopię kruszyc, ile Pani zaproponowali za 1% uszczerbku

   Polubienie

 17. Witam, mój brat doznał złamania ręki podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Lekarz rzeczoznawca przyznał mu 5%uszczerbku. On jednak twierdzi,że jest to niewspółmierne do dolegliwości. Zaznaczyć trzeba, że przeszedł operację łączenia obu kości przedramienia oraz nadgarstka. Odczuwał dyskomfort, znaczne bóle. Lekarz zalecił rehabilitacje. Po ok. 2 miesiącach pękła blaszka stabilizująca i ponownie musiał przejść operację. Po drugim „łączeniu” kości zupełnie inaczej funkcjonowała ta ręka.
  Moje pytanie czy z powodu przejścia dwóch operacji oraz tego,że prace w gospodarstwie „spadły” na pracujących zawodowo rodziców i rodzeństwo jest szansa na zwiększenie procentu uszczerbku na zdrowiu? Czy najpierw należy się odwołać do KRUS czy składać pismo do sądu?
  Proszę o pomoc.

  Polubienie

 18. Witam,
  Jakiś czas temu moja mama idąc z zakupami potknęła się o nierówność która znajdowała się przy studni teletechnicznej (zapadnięta kostka brukowa, która przylega do studni teletechnicznej). W wyniku tego wywróciła się. Na miejsce zdarzenia przyjechała karetka i zabrała mamę do szpitala. Uszkodzenia jakich doznała to złamanie ręki, poobijanie twarzoczaszki, uraz kolana. Od Zarządu Dróg i Mostów dowiedziałam się że owa studnia teletechniczna należy do Orange. Moje pytanie brzmi następująco. Czy pismo odnośnie odszkodowania powinnam kierować do Orange? Czy zabezpieczenie wokół takiej studni leży w ich gestii? Jakiej kwoty odszkodowania mogłaby się moja mama domagać według Pana?
  dziękuję za pomoc, pozdrawiam

  Polubienie

  1. Dzień dobry,

   Pisma niech Pani kieruje do obu podmitów niezaleznie. Na etapie przedsądowym nie wiązą się z tym zadne koszty- a przynajmniej każdy z tych dwóch podmiotów się wypowie co do jego odpowiedzialnosci.

   Co do wysokosci roszczenia, to od kilkunastu do kilkudziesięciu tys złotych. Bez wywiadu trudno skonkretyzować wysokosc roszczenia.

   Polubienie

 19. Dziękuję za odpowiedź. Z tego co Pan napisał pismo powinnam skierować do Orange Polska i również do Zarządu Dróg i Mostów? Mimo tego, że skierowałam już do nich pismo, odnośnie zapytania do kogo należy studnia teletechniczna i uzyskałam odpowiedź, że do Orange Polska? Czy pismo odnośnie odszkodowania powinnam też kierować do Zarządu Dróg i Mostów?
  Pozdrawiam

  Polubienie

  1. Ja bym wysłał do obu. Po pierwsze Orange moze za chwile stwierdzić, iż szkoda miała miejsce nie w obrebie studzienki a juz w zakresie, za który odpowiada zarządca drogi. Po drugie być moze mamy tutaj odpowiedzialnosc obu podmiotów solidarnie- tak ze kazdy z nich jest odpowiedzialny.
   W kazdym razie na razie do zaqrządcy bym tez wysłał zgłoszenie.

   Polubienie

 20. W wyniku pobicia doznalem wieloodlamowego zlamania kosci promieniowej.Reka leczona operacyjnie,osiem dni bylem w szpitalu.Sprawa trafila na policje,bedzie rozprawa sadowa.Sprawca pobicia jest czlowiekm niepracujacy.Jakiego zadoscuczynienia moge sie domagac i jaka jest szansa uzyskania

  Polubienie

  1. Dzień dobry,

   Dochodzic to pewnie i sporo by mozna, problem pewnie jednak lezy w wypłacalnosci sprawcy. Natomiast być może w tej sytuacji będzie mozna starać się o jakieś srodki pienięzne z ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

   Polubienie

    1. Mam jeszcze jedno pytanie czy jest jakis skuteczny sposob aby zmusic takiego sprawce do zaplacenia zadoscuczynienia a jezeli nie zaplaci to czy sad zamieni to na wiezienie

     Polubienie

    2. KOMPENSATA PRZYSŁUGUJĄCA OFIAROM NIEKTÓRYCH CZYNÓW ZABRONIONYCH
     Od 21 września 2005 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 lipca 2005r., która w obecnym brzmieniu zatytułowana jest ustawą o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. (Dz.U. Nr 169, poz. 1415 z późn. zm. – najnowsza nowelizacja Dz.U. z 2015, poz. 1587).

     Na mocy tej ustawy ofiary niektórych czynów zabronionych lub ich najbliżsi mogą ubiegać się o przyznanie kompensaty, pokrywającej utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz koszty pogrzebu, będące skutkiem czynu zabronionego. Wysokość kompensaty nie może przekroczyć 25.000 zł, a w przypadku śmierci ofiary 60.000 zł.

     Od dnia 13 stycznia br. roku obowiązuje również formularz wniosku o przyznanie kompensaty, dostępny na stronie internetowego systemu aktów prawnych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000051

     Tekst ustawy nowelizującej oraz jednolity tekst ustawy są dostępne na stronie internetowego systemu aktów prawnych:

     http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001587

     http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000325

     https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/kompensata-przyslugujaca-ofiarom-niektoych-czynow-zabronionych/

     Polubienie

 21. Dzień dobry,

  Panie Mecenasie mój tato złamał rękę wpadając w dziurę jaka była na moim tarasie. Pokrótce wyglądało to tak: zapadła mi się kostka na tarasie, aby naprawić ją musiałam wybrać kilka pobliskich kostek co spowodowało powstanie jeszcze większej dziury. Zabezpieczyłam ją poprzez wstawienie palika z czerwoną wstążką, który niestety wyciągnęły moje dzieci do zabawy. Wieczorem przyjechał do mnie tato i wchodząc na taras nie zauważył dziury, wpadł w nią , przewrócił się i złamał kość promieniową ręki prawej. Zawiozłam go na pogotowie gdzie ręka została nastawiona i włożona w gips. Po tygodniu lekarze zadecydowali o konieczności operacji i wstawili ojcu płytkę. Tata leżał w szpitalu 5 dni, kość jeszcze nie zrosła się do końca i czeka go długa rehabilitacja.
  Mam ubezpieczenie domu w Warta dom komfort, proszę o informację czy mogę starać się o odszkodowanie dla ojca z tej polisy i ewentualnie jaka kwota odszkodowania jest realna do uzyskania.

  Bardzo dziękuję za pomoc,
  Marzena

  Polubienie

    1. Tak wygląda część skopiowanej przeze mnie polisy

     Zakres ochrony
     Suma
     ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia / ryzyko Zakres Składka
     Dom jednorodzinny Od wszystkich ryzyk z wyjątkiem wyłączeń 312 000 zł 214 zł
     Koszty poszukiwania przyczyny szkody Zgodnie z OWU 20 000 zł w cenie
     Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Zgodnie z OWU 50 000 zł 30 zł
     Łączna składka: 244 zł
     Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również ubezpieczenie Assistance: katastroficzny, domowy, rodzinny, medyczny na zasadach określonych w OWU.

     Polubienie

 22. Witam!

  Miałem wykupiona polisę PZU Sport i doznałem złamania prawej ręki w nadgarstku (wieloodłamowe z przemieszczeniem). Na drugi dzień od wypadku miałem operację wstawienia płytki oraz 7 śrub. Po zgłoszeniu szkody do PZU dostałem od nich propozycję 4000 pln. Pytanie czy zgodzić się na ta propozycję czy czekać na dalsze orzeczenie w sprawie uszczerbku na zdrowiu. Patrzyłem w tabelę PZU ale nie jestem w stanie stwierdzić w jakich kategoriach mieści się to złamanie.

  Nie wiem co w tym przypadku robić. Zgodzić się na propozycję czy odmówić i czekać na orzeczenie.
  Pozdrawiam!

  Polubienie

 23. Słabo płacą.Lepiej jednak być zdrowym i biedniejszym.Nie rozumiem jak można sprzedawać własną nerkę itp..W ogóle niektórzy nie cenią własnego zdrowia.

  Polubienie

 24. Panie Mecenasie,
  moja mama złamała rekę na schodach należacych do lokalu, restauracji. Schody nie byly nalezycie odsniezone wskutek czego powstala warstwa lodu i mama poslizgnela sie i upadla. Natychmiast zostala zawieziona na izbe przyjec gdzie stwierdzono zlamanie prawej reki (mama jest praworeczna). po dwoch dniach od zdarzenia miala stawic sie u chirurga w celi kontroli. Okazalo sie, ze zlamaniu z przemieszczeniem ulegla kosc przedramieniowa oraz zlamany zosta wyrostek rylcowatego kosci lokciowej prawa. Zostaala skierowana do repozycji zlamania w znieczuleniu ogolnym. wykonano zamknieta repozycje zlamania, zalozona szyne gipsowa, teraz czeka na rtg kontrolne i zalozenie gipsu. W jakiej wysokosci odszkodowanie moze przyslugiwac mamie? stara sie o oodszkodowanie od wlasciciela lokalu.

  Polubienie

  1. I jeszcze jedno? czy wlasciciel lokalu piszac w oswiadczeniu, ze w skutek niedopatrzenia schody nie zostaly nalezycie odzniezone nie ,,strzelil sobie w kolano,,? W sumie napisal to na moja prosbe i nie wiem, czy ubezpieczycie bedzie nie bedzie chcial obciazyc wlasciciela. A nie o to nam chodzi.

   Polubienie

   1. Jeżeli ma polisę, to pójdzie z polisy. Oczywiscie dużo zalezy od jej treści, ale mysle, ze akurat taki zapis w zaden sposób nie powinien powodować odpowiedzialności regresowej. Co innego, ze byc moze ubezpieczyciel wymylsi, iż mamy tu razace niedbalstwo i będzie próbował odmówic zapłaty.

    Polubienie

    1. Jezeli odmowi zaplaty, wtedy trzeba bedzie wytoczyc proces wlascicielowi? Czy mama dostanie odszkodowanie a wlasciciel bedzie musial ,,walczyc,, z ubezpieczalnia?

     Polubienie

   1. Dziekuje za odpowiedz. Poki co i tak chyba trzeba czekac do zakonczenia leczenia. Niemniej jednak po kilkunastu telefonach z ubezpieczalni i pytaniach ciagle tych samych, zastanawiam, sie czy oni w koncu chca uslyszec jakas inna wersje zdarzen. Byc moze takie ich zadanie-) czy w razie jakichkolwiek pytan, czy watpliwosci moge sie do Pana zglosic?

    Polubienie

 25. Dzień dobry,
  Czy ubezpieczyciel samochodu prywatnego może odmówić wypłaty odszkodowania z NNWK, jeśli mój wypadek jest zakwalifikowany jako wypadek przy pracy?

  W skrócie: w pracy (biuro) skończyło się nam coś niezbędnego, szefowa telefonicznie poprosiła żebym to kupiła, chciałam pojechać swoim samochodem, i będąc już w aucie zorientowałam się że zapomniałam telefonu, chcąc po niego wrócić zaczęłam wysiadać z samochodu, i przy wysiadaniu poślizgnęłam się i złamałam rękę.

  Zaznaczam że samochód jest mój, prywatny, na osobę fizyczną, i nie zaznaczałam nigdzie że będzie używany do pracy . Mam wykupioną polisę NNWK.

  Polubienie

 26. Witam. Mam taką sytuację: moje córki bliźniaczki 17 lat zostały w sierpniu potrącone przez motocyklistę – bez prawa jazdy, bez ważnych badań technicznych pojazdu, trzeźwego. Cudem tylko jedna z nich doznała złamania nasady dalszej kości promieniowej prawej z przemieszczeniem grzbietowym, drobne otarcia i potłuczenie. Druga miała tylko obitą lewą łydkę, więc nie była hospitalizowana. pogotowie i policja ogarnęły sytuację. Złamana ręka została nastawiona i włożona w gips, po 2 tygodniach przy kontroli okazło się że kości się przesunęły i trzeba zespolić operacyjnie w znieczuleniu ogólnym. Córka 3 dni była w szpitalu; kości zespolono płytką i 6-ma śrubami, założono ortezę. Konieczna będzie rehabilitacja oraz ponowna operacja usunięcia zespolenia i znów rehabilitacja…
  Sprawca przyznał się do winy i w uzgodnieniu z prokuratorem wysłąno do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez rozprawy i orzeczenie ustalonych z oskarżonym kar- poszkodowanej córce (druga nie jest uwzględniona wcale) przypisano kwotę 5000 zł. Chłopak jest kawalerem, pracuje, zarabia 1700 na rękę (wg pisma), nie wiem czy i jak jest ubezpieczony…Nie było żadnej mediacji ani ugody. Za 3 tygodnie ma być posiedzenie. Teoretycznie mogę sprzeciwić się temu wnioskowi i zażądać rozprawy, oceny biegłego i znacznie wyższego zadośćuczynienia… tylko czy sąd nie usadzi takich roszczeń jeżeli np. sprawca nie ma ubezpieczenia i zarabia niewiele… Wniosek prokuratora jest napisany w sposób bardzo bagatelizujący zdarzenie i jego konsekwencje, nie wspomina o narażeniu zdrowia i życia także drugiej córki przez brak wyobraźni i odpowiedzialności tego chłopaka – widzę w tym zamysł jak najniższego wymiaru kary… a konsekwencje zdrowotne na pewno będą dziewczynie towarzyszyły w życiu.
  Więc co w przypadku, gdyby jednak rzeczywiście nie był ubezpieczony od takiego wypadku? Jakiej kwoty mogłabym domagać się w imieniu córek… Proszę o możliwie szybką odpowiedź. Dziękuję.

  Polubienie

  1. Dzień dobry, 1. Brak ubezpieczenia nie jest problemem, wówczas zobowiązany do zapłaty będzie UFG, 2. Co do kary, to już sama musi Pani zdecydować, moze Pani się nie zgodzić. 3. Co do kwot, to córka ze złamaniami, to od kilkunastu tysiecy w górę, trudno mi tu ocenić bez wiedzy na temat konsekwencji, co do pooobijanej to kilka tysiecy, przy czym raczej mnieszje kilka niż większe.

   Polubienie

    1. Prosiłabym jeszcze o wskazówkę: co w sytuacji gdy sprawca na zakupy do pobliskiej Biedronki wyskoczył motorem, który nie był jego własnością (motor jednak miał ważną polisę, sprawdziłam dzięki UFG), ale może kogoś z rodziny…? Czy właściciel może być obciążany, czy zupełnie jest „odcięty” od sprawy – wszak nie on spowodował wypadek. w najbliższy poniedziałek jest posiedzenie sądu, będę działać jako oskarżyciel posiłkowy.

     Polubienie

     1. Dzień dobry,

      Trzeba rozróznić dwie rzeczy
      1. odpowiedzialnośc karną- tutaj sprawca

      2. odpowiedzialnosc cywilną, tutaj ma charakter mieszany, na zasadzie winy sprawca, na zasadzie ryzyka właściciel motora
      W kazdym razie odszkodowania można domagać się od ubezpieczyciela.

      Polubienie

 27. Dzień dobry, miałam wypadek w pracy zwichnięcie nogi w kostce pół roku zwolnienia lekarskiego i orteza. Do dziś nie uzyskałam odszkodowania z oc sprawcy. Przerzucają się odpowiedzialnością. Proszę o pomoc

  Polubienie

   1. Pracodawca zatrudnia firmę sprzatajacą, ktora ma swiadczyc uslugi 24/h (jest to szpital). Na korytarzu byla rozlana woda o godz 07:00, nikt sie tematem nie zajmował ja sie poslizgnełam i finalnie pół roku w ortezie i pół roku na L4. Malo tego w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę nie moglam podjąć zatrudnienia w innym miejscu.

    Polubienie

 28. Witam Pana, moim problemem jest to że nie zgadzam się z opinią Towarzystwa w zakresie ustalonego odszkodowania za złamaną rękę mojej córki i nie wiem jak udowodnić to co widzę wg dokumentacji i fizycznie czyli „zniekształcenie” wg mnie min „średnie”.
  Odwołałem sie od pierwszej decyzji, która była wg mnie zdecydowanie zaniżona za złamanie ręki obu kości przedramienia prawej ręki. Ustalili 4% powołując sie na OWU a po odwołaniu i dodatkowej dokumentacji dołożyli kolejne 2% .
  Wnioskuję że wkroczyli w zakres > 5% czyli „średnie zniekształcenie” a co za tym idzie dolną granicę widełek 5-20%.
  Ręka jest zniekształcona ale jak udowodnić że nie jest to „niewielkie zniekształcenie” i dochodzić się max wymiaru 20% ?
  pozdrawiam

  Polubienie

 29. Dzień dobry, jakiś czas temu w Poznaniu potknalem się o wystające płytę chodnikową. Mogę przysłać zdjęcia, co zrobiłen telefonem. Zlamalem kość piszczelową z przemieszczeniem.
  Chciałbym się dowiedzieć, czy mogę dochodzić zadośćuczynienia i do kogo się zwrócić.

  Polubienie

 30. witam Pana.Mąż w domu w nocy schodził po schodach na dół do kuchni aby sie napić.w połowie schodów zasłabł…i spadł z tych schodów rozbijając głowe.pogotowie zabrało go na sor gdzie głowe szyto i zrobiono tomografie.Pół roku maz był na zwolnieniu lekarskim z powodu urazu szyi która po tym upadku nie ruszał…pytanie czy nalezy mu sie z prywatnej polisy w warcie NW odszkodowanie za upadek i uraz?dziekuje.bede wdzieczna za odpowiedż.

  Polubienie

 31. Dzień dobry
  Panie Mecenasie, mój syn – 6 lat, miał nieszczęśliwy wypadek w przedszkolu. Upadł z drewnianej konstrukcji na placu zabaw, doznał złamania dalszej przynasady kości promieniowej i łokciowej reki prawej ( syn jest praworęczny). Personel nie udzielił dziecku żadnej pierwszej pomocy, mnie tylko poinformowano, ze miała miejsce sytuacja i ze dziecku w zasadzie nic nie jest. Niestety jak go odebrałam , ręka sztywna, opuchnięta i płacz z bólu. Firma zasądziła nam 1% , czyli otrzymaliśmy 200 zł. Zaznaczę jeszcze, ze firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na podjecie decyzji, ja złożyłam wniosek 03.12.2020 r. a decyzje otrzymałam 01.02.2021r. Na moje pytanie dlaczego to tak długo trwało, pani odpysknęła, ze jej nie interesują moje pretensje , bo do nich mail wpłynął 21.01.2021r. – więc się wyrobili w terminie , co nie jest prawda, gdyż mam potwierdzenie przyjęcia dokumentów. Moje pytanie brzmi, czy jest możliwość złożenia do firmy ubezpieczeniowej odwołania od tej decyzji? Czy da się taką sprawę załatwić nie wchodząc na drogę sądową? Jak to jest z zadośćuczynieniem? Podobno mogłabym się o to ubiegać, ale nie wiem od kogo to egzekwować, od przedszkola, nauczycieli, którzy nie dopilnowali dziecka i nie udzielili mu pomocy , czy od firmy ubezpieczeniowej? Niestety jestem bez przerwy odsyłana od jednych do drugich. Każdy zrzuca winne na kogo innego, nikt nie patrzy na to, ze 6 letnie dziecko chodziło w gipsie przez wakacje, ze nie mógł w pełni samodzielnie funkcjonować ( prawa ręka) , problem z jedzeniem, myciem, nie chodził we wrześniu i przez pół października do przedszkola ( zaczęła się zerówka) , bo nauczyciele stwierdzili, ze nie będą go pilnować z gipsem. Nie chcą ponosić odpowiedzialności, w razie jakby coś mu się znowu stało. Miesiąc nauki stracony, pisanie odpada, bo to prawa ręka. Proszę mi pomoc, naprawdę straciłam już wszelka nadzieje, na jakakolwiek sprawiedliwość. Będę bardzo wdzięczna za wszelka pomoc. Pozdrawiam

  Polubienie

 32. Witam, złamałam V kość śródstopia jestem 8 tygodni już w ortezie. Do zdarzenia doszło w trakcie urlopu nad polskim morzem w hotelu. W godzinie wieczornej poszłam do sauny zgodnie z umówioną wizytą (w czasie pandemii aby skorzystać z basenu trzeba zapisać się na listę ), spędziłam tam ok 4 minuty i postawiłam prawą nogę dostawiłam lewą i poślizgnęłam się na macie która była na podłodze w saunie. Podłoga sauny wyłożona jest płytkami i na podłodze leżała mata. Na mój wniosek mam napisane pismo o przebiegu zdarzenia i prośbę o zabezpieczenie monitoringu. Mąż poprosił w recepcji o wezwanie karetki która zawiozła mnie do drugiego miasta celem mojego leczenia. DO hotelu wróciłam po godz. 24 sama własnym transportem w gipsie. Obsługa nawet nie zapytał się co i jak. Firma ubezpieczeniowa z którą hotel współpracuję odmówiła mi wypłaty świadczenia motywując, iż od 2015 roku nie było podobnego zdarzenia i była w saunie mata antypoślizgowa a sam wypadek to moja wina. Jak mogę dalej szukać pomocy, czy mam szansę wygrać tą sprawę. Posiadam zdjęcia maty. Proszę o pomoc

  Polubienie

 33. Sprawa dotyczy 12 letniego chłopca. Podczas zajęć inny chłopiec skoczył na syna i złamał mu rękę. Brak NW w szkole. Protokół powypadkowy. Złamanie nasady kości przedramienia z przemieszczeniem 15 % ; po nastawieniu około 5%. Zwróciłem się do ZUS o wypłatę jednorazowa z tytułu wypadków w szczególnych okolicznościach ( kompletna ignorancja i brak chęci przyjęcia wniosku). Orzecznik stwierdził „Nie istnieje taki stopień naruszenia sprawności (…)który powodowałby niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, po osiągnięciu 15 lat”. Czy to oznacza że „0” procent? I brak przyznania odszkodowania? Mogę się odwołać od decyzji orzecznika( 14 dni, a dopiero po tym czasie przyjdzie decyzja w sprawie wypłaty… Więc jak się nie odwołam to „pozamiatane”?

  Polubienie

 34. Ja mialam wypadek w pracy posliznolam sie na mokrym i nie fortunie upadlam na prawa strone kednoczesnie dosnajac pekniecia nadgarstka z zlamaniem.przedramienia stracilam czucie w calej rece gips 6tygodni 2x2tyg rehabilitacja codzienna lacznie 28 dni chirurg wyslal do ortopedy bo brak czucia dalej ortopeda stwierdzil ze jest ucisk w lokciu (cieśń łokcia ) sie zrobila lokiec zostal.operowany w szpitalu 4 dni brzydkie szycie na L4 od czerwca co listopada gdzie w wrzesniu szef nie przedluzyl umowy po wypadku w pracy zaznaczam zus przyznal odszjodowanie 15% czyli 16995 zl jest nowy rok pol roku po wypadku ponad reka niesprawna dalej czucia brak z reki wszystko wypada dodam ze reka prawa ja praworeczna czy odwolujac sie od decyzji zus do sądu jest szansa na wieksze odszkodowanie dostalam.oferte pracy jako kelnerka niestety nie moge sie podjac niczego wszystko leci z tej reki brak czucia co dalej prosze o szybka odpowiedz czy powinnam sie idwolac czy jest jakas szansa

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: