Ile odszkodowania za utratę zębów?

A_tooth-drawer_extracting_a_tooth_from_a_patient_who_is_in_s_Wellcome_V0012061W poprzednim artykule Jaki procent uszczerbku na zdrowiu stanowi utrata zębów? Poruszony został temat zasadności ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w postaci utraty zębów.

Tym razem, aby nie pozostawić żadnych wątpliwości co do słuszności ubiegania się o rekompensatę za doznany uszczerbek, warto przedstawić przykłady wyroków, które potwierdzą zasadność.

Jako pierwszy przykład  warto przytoczyć wyrok Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2013 r.  o sygn. akt: VIII C 796/10 zasądzający kwotę  13.730 zł.

Powyższe ustalenia były wynikiem następującego zdarzenia.

Bezspornym w sprawie było, iż powód J. M. uległ w dniu 31 maja 2007 r., podczas organizowanego przez stronę pozwaną Międzynarodowy Festiwal (…) we W. koncertu, wypadkowi, wskutek którego doszło u niego do złamania połowy korony zęba 11 w linii pionowej i złamania ze zwichnięciem pierwszego stopnia połowy zęba 21 w linii poziomej. Zakres doznanych obrażeń, a tym samym sam fakt poniesienia szkody nie był w sprawie sporny.

W związku z tym, Sąd ustalił:

(…)

Co się zaś tyczy żądania zasądzenia kwoty 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia, Sąd uznał je za usprawiedliwione w całości tak co do zasady, jak i wysokości.

Kolejnym przytoczonym przeze mnie przykładów jest wyrok Sądu Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia z dnia 21 lutego 2013 r. o sygn. akt: VIII C 797/10, w którym to powództwo zostało uznane za  uzasadnione i jako takie zasługiwało na uwzględnienie w przeważającej części.

W tym przypadku Sąd ustalił stan faktyczny:

Podczas jedzenia babeczki powódka odczuła silny ból zęba- prawej górnej czwórki. Zaczęła jej lecieć krew. Po wypluciu resztek ciastka zauważyła łupinę orzecha. Znajomy powódki J. K. zawiózł ją na pogotowie stomatologiczne.

 

W dniu 31 stycznia 2010 r. powódka zgłosiła się do (…) we W.. Wykonała badanie RTG.

W dniu 1 lutego 2010 r. powódka udała się do (…) Centrum (…) we W., gdzie zdiagnozowano u niej pęknięcie podłużne zęba 14 (prawej górnej czwórki). Pęknięcie to spowodowane było ugryzieniem łupiny orzecha znajdującej się w babeczce. Stwierdzone uszkodzenie kwalifikowało ząb do ekstrakcji.

Powódka usunęła zęba. Rana została zszyta. Po kilku dniach założono powódce atrapę zęba

(…)

Obecnie powódka nie posiada zęba 14- czwórki górnej prawej. Występuje u niej zanik wyrostka zębodołowego okolicy 14, blaszki zewnętrznej oraz występuje ubytek tkanek miękkich (dziąsła) w tym samym rejonie.

Powódka domagała się zasądzenia od strony pozwanej kwoty 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwoty 11.902,54 zł tytułem odszkodowania.

Co się tyczy kosztów odszkodowania Sąd uznał je za uzasadnione w przeważającej części

 Łączna suma odszkodowania wyniosła ostatecznie 11.502,54 zł.

Co się zaś tyczy żądania zasądzenia kwoty 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia, Sąd uznał je za usprawiedliwione w całości tak co do zasady, jak i wysokości.

Myślę, że powyższe przykłady rozwiały całkowicie wszystkie wątpliwości co do zasadności ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z uszczerbkiem na zdrowiu w postaci utraty zębów.

 

 

Współautorem niniejszego wpisu jest Agata Brzezińska.

Reklamy

Jaki procent uszczerbku na zdrowiu stanowi utrata zębów?

A_rustic_blacksmith_turned_tooth-drawer_extracting_a_tooth_f_Wellcome_V0012027

Jakiś czas temu  do naszej Kancelarii zgłosiła się Klientka, która w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznała uszczerbku na zdrowiu w postaci utraty trzech zębów, tj dwóch jedynek i jedną dwójkę. Zdarzenie, którego skutkiem były powyżej opisane obrażenia wyglądało następująco:

Podczas urlopu wypoczynkowego Klientka wybrała się na przejażdżkę rowerową, w trakcie której z przeciwnego kierunku nadjechał samochód. W związku z tym została zmuszona do zjechania na prawą stronę drogi. Podczas zjeżdżania koło roweru, którym kierowała poszkodowana, zahaczyło o wystającą z drogi studzienkę kanalizacyjną, co spowodowało, że rower przewrócił się w wyniku czego Klientka upadła twarzą prosto na kamienie. Po wypadku Poszkodowana została przewieziona do szpitala, w którym opatrzono jej rany oraz wykonano badania diagnostyczne. Konsekwencją wypadku była utrata zębów – dwóch jedynek oraz jedną dwójkę.

Niepodważalny jest fakt, że zdarzenie  w sposób szczególny odcisnęło silne piętno zarówno na zdrowiu Klientki jak i na jej kondycji psychicznej. Ponadto w celu powrotu do stanu zdrowia sprzed wypadku, poszkodowana poniosła wysokie koszty leczenia. W związku z tym działając w imieniu Klientki zostało zgłoszone roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie, które miałoby pokryć koszty leczenia.

Natomiast wiele osób zastanawia się czy warto ubiegać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Niektórzy nawet uważają, że nie ma podstaw do ubiegania się o wypłatę kwoty,  co jest absolutnie nieobiektywne.

Według Tabeli zawartej w OBWIESZCZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 kwietnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania, utrata zębów uznawana jest za uszczerbek na zdrowiu przy którym przewiduje się następujące widełki procentowego uszczerbku na zdrowiu.

B. Uszkodzenia twarzy
21. Utrata zębów
  Procent stałego lub długotrwałego

uszczerbku na zdrowiu

a) siekacze i kły – za każdy ząb

b) pozostałe zęby począwszy od dwóch – za każdy ząb (niezależnie od zaprotezowania)

1

1

 

No cóż utrata zęba, to uszczerbek na zdrowiu jak każdy inny. Więc jak najbardziej warto dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę w postaci utraty, złamania zęba, zębów.

Choć mając na uwadze koszt usług stomatologicznych, protetykę, implanty, to często zadośćuczynienie stanowić będzie jedynie część całego odszkodowania.

 

 

 

Współautorem niniejszego wpisu jest Agata Brzezińska

 

OC SKOKOWO W GÓRĘ!? Czy po wyroku Sądu Najwyższego dopuszczającego zadośćuczynienie dla „pośrednio” poszkodowanych czeka nas skokowa fala podwyżek stawek OC?

Reymerswaele_Two_tax_collectors_(detail)_04Głośny wyrok Sądu Najwyższego z 27 III 2018 r., o którym pisałem TUTAJ, a który dopuścił możliwość dochodzenia zadośćuczynienie nie tylko dla bezpośrednio pokrzywdzonych w wyniku wypadku, czy innego zdarzenia, ale także dla bliskich osób najbardziej poszkodowanych odbił się także szerokim echem wśród ubezpieczycieli.

W wypowiedziach jakie znalazłem w internecie pojawia się informacja, iż być może nawet może kierowców czekać:

SKOKOWA PODWYŻSZKA CEN OC

A to wszystko z uwagi na nie uwzględnienie przez ubezpieczycieli w swoich kalkulacjach skutków finansowych wyroku Sądu Najwyższego rozszerzającego krąg osób uprawnionych do dochodzenia zadośćuczynienia, także na osoby bliskie bezpośrednio poszkodowanych.

Niektóre scenariusze, na które wskazują nawet na możliwość upadku kilku ubezpieczycieli oraz na  konieczność skokowej podwyżki składek na ubezpieczenie obowiązkowe OC.

Przy bardziej  optymistycznym wariancie ceny pójdą w górę o kilkanaście, dwadzieścia procent do góry.

Trzeba wskazać, iż według szacunków Komisji Nadzoru Finansowego że średnio zadośćuczynienie dla osoby bliskiej ciężko rannego może wynieść ponad 40 tys.zł.

Przy czym taka kwota, podobnie jak w przypadku zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej będzie wypłacane kilku osobom bliskim.

KNF szacuje, iż łączna wartość wypłat dla pośrednio poszkodowanych może wynieść w zależności od scenariusza kilkaset milionów złotych do kilku miliardów w wersji najbardziej realnej. Choć jest i wersja mówiąca o wypłatach rzędu kilkunastu miliardów.

W kontekście prawie 100 % podwyżek stawek OC w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy informacja ta nie napawać będzie optymizmem właścicieli pojazdów.

 

Zadośćuczynienie także dla bliskich bezpośrednio pokrzywdzonego!!! Przełomowe Orzeczenie Sądu Najwyższego!

St_Georges_Hall_Court_Room

W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy wydał przełomowe postanowienie w trzech osobnych sprawach, a które może znacznie zmienić rynek odszkodowan w Polsce.

Do poszerzonego Składu Sądu Najwyższego z nastepującymi zapytaniami prawnymi zwróciły sie:  jednen ze składów SN, Aleksandra Wiktorow – rzecznik finansowa i Komisja Nadzoru Finansowego.

Treśc pytań  byla następująca”

1.

III CZP 36/17
Skład 7 sędziów
Data orzeczenia: 27 marca 2018 r.
Czy w razie poważnego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osobom najbliższym poszkodowanego może przysługiwać na podstawie art. 448 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia ich własnego dobra osobistego?
a na wypadek udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie:
Czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 z późn. zm.) świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób najbliższych poszkodowanego, który doznał poważnego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia?​

 2.

III CZP 60/17
Skład 7 sędziów
Data orzeczenia: 27 marca 2018 r.
Czy roszczenie o zadośćuczynienie na podstawie art. 448 w związku z art. 24 § 1 k.c. przysługuje osobom bliskim poszkodowanego także wtedy, gdy na skutek czynu niedozwolonego poszkodowany doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu?​

3.

III CZP 69/17
Skład 7 sędziów
Data orzeczenia: 27 marca 2018 r.
Czy w razie poważnego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osobom najbliższym poszkodowanego może przysługiwać na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia ich własnego dobra osobistego?
Względnie, w przypadku przyjęcia przez Sąd Najwyższy, że odpowiedź na powyższe zagadnienie sprowadza się do kwestii stosowania prawa, nie zaś jego wykładni (w szczególności ze względu na potrzebę ustalenia ad causam charakteru uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i skutków takiego stanu dla relacji pomiędzy poszkodowanym a jego najbliższymi), zwracam się o rozstrzygnięcie następującej kwestii:

Czy zerwanie więzi łączącej osobę poszkodowaną, która doznała poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, z jej osobami najbliższymi, polegające na braku możliwości realizowania kontaktów pomiędzy poszkodowanym a osobami najbliższymi z powodu pozostawania przez poszkodowanego w stanie wyłączającym lub w bardzo znaczącym stopniu ograniczającym samodzielną egzystencję (tzw. stan wegetatywny), może stanowić po stronie osób najbliższych poszkodowanego naruszenie ich dóbr osobistych, w tym mogące podlegać kompensacie w postaci zadośćuczynienia na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego?

 

Sąd w formie Uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego, a więc w najpowązniejszym składzie, orzekł, iż

​Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Uchwała została podjęta przy jednym zdaniu odrębnym.

Jakie będą skutki tego orzeczenia?

Takie, iż osoby bliskie osób poważnie poszkodowanych będą mogły dochodzić zadośćuczynienia także dla siebie samego. Np. jedno zadośćuczynienie otrzyma osoba niepełnosprawna, a drugie jej krewny, dla którego ta sytuacja również stanowi niewątpliwy powód do cierpienia.

Ja odbieram taką decyzję Sądu jednoznacznie pozytywnie, a jakie jest Państwa zdanie?

Jaki uszczerbek na zdrowiu, gdy brak odpowiedniego punktu w tabeli ZUS.

Ivan_Vavpotič_-_Dr._Šlajmer_v_Leonišču (1)Każdy kto miał do czynienia z dochodzeniem zadośćuczynienia od sprawcy wypadku wie, iż słowem kluczem w procesie ustalania należnego poszkodowanemu odszkodowania jest: „uszczerbek na zdrowiu”.

W sprawach, w których roszczenia dochodzi się od sprawcy wypadku, czy szerzej sprawcy powstania rozstroju zdrowia, lub jego ubezpieczyciela przyjęła się praktyka posługiwania się  dla ustalenia tego uszczerbku w zasadzie jedynym zobiektyzowanym narzędziem jakim jest tzw. tabela ZUS.

Tabelę przewidującą wysokość uszczerbku w zależności od charakteru uszczerbku można znaleźć w OBWIESZCZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania.

Zakłady ubezpieczeń swego czasu próbowały przekonywać biegłych w toku procesów sądowych, aby uszczerbek na zdrowiu był szacowany według ich tabeli, niemniej jednak mimo pojedynczych sukcesów w tym zakresie, tabela ZUS jest tak jak napisałem wyżej jedynym zobiektywizowanym narzędziem, do którego odwołują się Sądy.

Tabela ta jest oczywiście narzędziem ułomnym, nie zawiera ona chociażby wszelkich możliwych jednostek chorobowych, które mogą się stać zmorą poszkodowanego w wyniku przebytego wypadku komunikacyjnego.

Jak w takim wypadku biegły, sąd ubezpieczyciel powinien podejść do takiego urazu? Raczej trudno tutaj byłoby się dopatrywać po stronie Ustawodawcy chęci uznania, iż pewne obrażenia, z punktu widzenia prawa nie zasługują na zadośćuczynienie.

 Tak tez i nie jest, a sam Nasz Ustawodawca znalazł i ku temu dobre rozwiązanie.

W Rozporządzeniu, do którego załącznikiem jest tabela przewidziano następujący sposób ustalania uszczerbku na zdrowiu:

§ 8. Ustalanie stopnia uszczerbku na zdrowiu

1. Lekarz orzecznik ustala w procentach stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu według oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, zwanej dalej „oceną procentową”, która jest określona w załączniku do rozporządzenia.
2. Jeżeli dla danego rodzaju uszczerbku ocena procentowa określa dolną i górną granicę stopnia uszczerbku na zdrowiu, lekarz orzecznik określa stopień tego uszczerbku w tych granicach, biorąc pod uwagę obraz kliniczny, stopień uszkodzenia czynności organu, narządu lub układu oraz towarzyszące powikłania.
3. Jeżeli w ocenie procentowej brak jest odpowiedniej pozycji dla danego przypadku, lekarz orzecznik ocenia ten przypadek według pozycji najbardziej zbliżonej. Można ustalić stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w procencie niższym lub wyższym od przewidywanego w danej pozycji, w zależności od różnicy występującej między ocenianym stanem przedmiotowym a stanem przewidzianym w odpowiedniej pozycji oceny procentowej.

Jak więc widać rozwiązanie postawionego tutaj pytania znajduje się w paragrafie 3 wyżej zacytowanego przepisu.

W sytuacji, w której tabela ZUS nie zawiera odpowiedniej pozycji, np. blizn, to obowiązkiem lekarza jest znalezienie pozycji najbardziej przystającej i ocenienie danego nie uwzględnionego urazu w oparciu o tam wskazany zakres procentowy. Przy czym tutaj lekarz ma daleko idąca dowolność, nie jest bowiem związany tymi procentami i może uszczerbek szacować wyżej jak i niżej.

Czy za blizny należy się odszkodowanie?

614px-Scar_(xndr)
 

Svdmolen

 

Wypadki komunikacyjne nie tylko łączą się z skutkami poważnymi, gdy dochodzi do urazów wielonarządowych, czy śmierci osoby poszkodowanej .

Na całe szczęście często, skutki te są także relatywnie niewielkie. I ograniczają się np do li tylko ran ciętych, szarpanych, po których jedyną konsekwencją na zdrowiu jest powstanie blizn, czy bliznowców.

W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy takiej ofierze wypadku należy się odszkodowanie – zadośćuczynienie, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości.

Pewnym problemem jest fakt, iż w zasadzie poza bliznami twarzy tabela ZUS nie przewiduje trwałego uszczerbku na zdrowiu za blizny.

W przypadku głowy uraz ten według twórców tabeli punktowany jest następująco:

 a) znaczne uszkodzenie powłok czaszki, rozległe, ściągające blizny – w zależności od rozmiaru

 

 5-10

Co zatem w sytuacji, gdy blizna znajduje się na udzie, powłokach brzucha, czy ręce? Zwłaszcza, gdy tę trwałą pamiątkę będzie musiała nosić dajmy na to młoda, wrażliwa na punkcie swojego wyglądu dziewczyna?

Otóż rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania, które to rozporządzenie zawiera załącznik w postaci tabeli pomocnej przy ocenie trwałego uszczerbku na zdrowiu przewiduje następujący sposób ustalania uszczerbku na zdrowiu:

§ 8. Ustalanie stopnia uszczerbku na zdrowiu

1. Lekarz orzecznik ustala w procentach stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu według oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, zwanej dalej „oceną procentową”, która jest określona w załączniku do rozporządzenia.
2. Jeżeli dla danego rodzaju uszczerbku ocena procentowa określa dolną i górną granicę stopnia uszczerbku na zdrowiu, lekarz orzecznik określa stopień tego uszczerbku w tych granicach, biorąc pod uwagę obraz kliniczny, stopień uszkodzenia czynności organu, narządu lub układu oraz towarzyszące powikłania.
3. Jeżeli w ocenie procentowej brak jest odpowiedniej pozycji dla danego przypadku, lekarz orzecznik ocenia ten przypadek według pozycji najbardziej zbliżonej. Można ustalić stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w procencie niższym lub wyższym od przewidywanego w danej pozycji, w zależności od różnicy występującej między ocenianym stanem przedmiotowym a stanem przewidzianym w odpowiedniej pozycji oceny procentowej.

Jak więc widać w sytuacji, w której tabela ZUS nie zawiera odpowiedniej pozycji, np. blizn, to obowiązkiem lekarza orzecznika jest znalezienie pozycji najbardziej przystającej i ocenienie danego nie znajdującego się w tabeli urazu w oparciu o tam wskazany zakres procentowy. Przy czym tutaj lekarz ma daleko idąca dowolność, nie jest bowiem związany tymi procentami i może uszczerbek szacować wyżej jak i niżej.

Mając na uwadze fakt, iż najbliższą procentową pozycją jest zacytowana na wstępie regulacja dotycząca blizna głowy, to najczęściej biegli przyjmują stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do innych blizna w zakresie od 1 do 5%.

Przy tak określonym uszczerbku jest raczej oczywistym, iż nawet sama blizna jest już podstawą do dochodzenia odszkodowania.

 

Informacja dotycząca wyników prac forum zadośćuczynień -raport do ściągnięcia.

Inspirację do napisania kilku ostatnich artykułów przyniósł mi opublikowany przez działające przy KNF-ie Forum Zadośćuczynień raport dotyczący prac tej  Komisji, budującej podwaliny pod nowy system ustalania wypłat odszkodowania, zadośćuczynienia dla bliskich ofiar wypadkówsamochodowych, choć nie tylko tych samochodowych.

Jakby ktos z Państwa miał ochotę się zapoznać ściagająć załączoną INFORMACJĘ DOTYCZĄCA WYNIKÓW PRAC FORUM
ZADOŚĆUCZYNIEŃ: KNF_FOZ_60173 .