Alkohol za kierownicą- czyli liczba kierowców na podwojnym gazie według statystyk Policji. Ponad 100.000 co roku zatrzymywanych!!!

512px-Lamborghini_Polizia
 Adriano 

Policja w opublikowanym w pierwszym pólroczu tego roku Raporcie Komendy Głównej dotyczącym statystyk policyjnych zebrała także statystyki dotyczące kierowców, którzy siadają za wolantem po kilku głębszych.

Jak więc wyglada statystyka potencjalnych zabójców za kółkiem, oddaje głos pracy statystyków:

” W 2017 roku użytkownicy dróg (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod działaniem
alkoholu uczestniczyli w 2 788 wypadkach drogowych (8,5% ogółu wypadków), śmierć
w nich poniosło 341 osób (12% ogółu zabitych), a 3 150 osób odniosło obrażenia (8% ogółu rannych). W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to mniej wypadków o 179 (-6%), mniej zabitych o 42 osoby (-11%) i mniej osób rannych o 242 (-7,1%).

Osoby będące pod działaniem alkoholu najczęściej uczestniczyły w zdarzeniach
drogowych w ostatnich dniach tygodnia: niedziele (21,3%) i soboty (19,8%). Niewątpliwie wpływ na to ma fakt, że koniec tygodnia, dni wolne od pracy, sprzyjają spotkaniom towarzyskim i imprezom, podczas których spożywany jest alkohol. Generalnie bowiem, w te dni zwiększa się liczba uczestników ruchu pod wpływem alkoholu.

W trakcie doby kulminacyjny jest przedział pomiędzy 16.00 a 22.00. W 2017 roku
w godzinach tych osoby pod działaniem alkoholu uczestniczyły w 1 373 wypadkach, co
stanowi 49,2% wszystkich wypadków z ich udziałem. Zginęły w nich 173 osoby (50,7%), a
rannych zostało 1 486 osób (47,2%). Rozkład godzinowy wypadków z ich udziałem pokrywa się z ogólną tendencją występowania. W godzinach gdy wystąpiła kulminacja, w co ósmym wypadku zginął człowiek.

W 2017 roku uczestnicy ruchu będący pod działaniem alkoholu spowodowali 2 163
wypadki (6,6% ogółu), w których zginęły 273 osoby (9,6%), a rannych zostało 2 440 osób
(6,2%). Najliczniejszą grupę sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami. Z ich winy doszło do 1 603 wypadków, w których zginęło 198 osób, a rannych zostało 1 936 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, kierujący pod działaniem alkoholu stanowili 5,6%. W porównaniu do 2016 roku nastąpił spadek liczby wypadków spowodowanych przez tę grupę kierujących o 83 ( -4,9%), mniej osób zabitych o 23 (-10,4%) i mniej osób rannych o 164 (-7,8%).

W grupie kierujących będących pod działaniem alkoholu, największe zagrożenie
bezpieczeństwa stanowili kierujący samochodami osobowymi, którzy spowodowali 1 097 wypadków (68,4% wypadków spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu).

Wskaźnik ten jest wyższy niż w roku ubiegłym. W wypadkach zawinionych przez
kierujących samochodami osobowymi zginęło 155 osób, tj. 78,3% śmiertelnych ofiar zdarzeń spowodowanych przez kierujących pod działaniem alkoholu (2016 rok – 75,6%), a rannych w tych wypadkach zostały 1 423 osoby tj. 73,5% (2016 rok – 73,6%). Następną grupą stwarzającą zagrożenie byli rowerzyści. Spowodowali oni 192 wypadki (12%), w których zginęło 14 osób (7,1%), a 184 zostały ranne (9,5%).

Najwięcej wypadków kierujący będący pod działaniem alkoholu spowodowali na
skutek niedostosowania prędkości do warunków ruchu, nieudzielenia pierwszeństwa
przejazdu, nieprawidłowego wyprzedzania oraz niezachowania bezpiecznej odległości
między pojazdami.

Analizując strukturę wiekową sprawców kierujących będących pod działaniem
alkoholu, należy zwrócić uwagę na grupę 18-24 lata (przedział siedmioletni), gdzie
odnotowano znaczny odsetek wypadków, chociażby w porównaniu do grupy 25-39, gdzie
przedział wiekowy obejmuje 15 lat.

Najwięcej wypadków kierujący będący pod działaniem alkoholu powodowali
w miesiącach letnich, szczególnie w sierpniu (12,3% ogółu) i w czerwcu (10,9% ogółu). Jest to spowodowane tym, że jest to okres urlopowy, jest większa swoboda, odbywa się więcej imprez towarzyskich jak również plenerowych.

W 2017 roku, w porównaniu z 2016 roku, nastąpił spadek liczby ujawnionych
kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie
nietrzeźwości) o 6 230 osób, zmniejszyła się liczba kontroli trzeźwości o 109 282.

Naruszony przepis 2016 r.         2017 r.
Art. 87 § 1 KW       18 419            15 074
Art. 87 § 2 KW       6 816              7 194
Art. 178a § 1 KK    59 861           55 161
Art. 87 § 1a KW    30 539           31 976
O g ó ł e m            115 635         109 405

Liczba kierujących poddanych badaniu na zawartość alkoholu:
2016 r.             2017 r.
17 942 523     17 833 241

Kierujący pojazdami będący pod działaniem innego środka byli sprawcami 52
wypadków, w których 19 osób zginęło, a 71 zostało rannych oraz 104 kolizji.

Piesi, będący pod działaniem alkoholu spowodowali 518 wypadków, w ich wyniku
śmierć poniosło 71 osób, a 454 zostały ranne. W porównaniu do roku 2016 nastąpił spadek liczby wypadków spowodowanych przez tę grupę uczestników ruchu o 55 (-9,6%).

Co piąty pieszy – sprawca wypadku był pod wpływem alkoholu (wskaźnik niższy niż
w roku ubiegłym). Liczba zdarzeń, do powstania których przyczynili się nietrzeźwi piesi
systematycznie spadała do 2010 (2008 – 2,7%, 2009 i 2010– 2,4%), w roku 2011 wzrosła
i stanowiła 2,8% wszystkich wypadków, w roku 2012 spadła do 2,7% , w 2013 r. do 2,3%, w
2014 r. do 2%, w 2015 r. do 1,8%, w 2016 r. było to 1,4%, a w 2017 wyniosła 1,6%.

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych będących pod
działaniem alkoholu to:
• nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem – 267 wypadków, (tj. 51,5%
wszystkich zdarzeń spowodowanych przez nietrzeźwych pieszych),
• przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 74 wypadki (14,3%).”

Z punktu widzenia prawa odszkodowań pamiętać należy, iż kierujący pod wpływem, lub po uzyciu alkoholu ryzykuje nie tylko odpowiedzialnoscią karną, ale także swoim własnym majątkiem.

Skutki wypadków drogowych pod wpływem alkoholu są bowiem pokrywane przez OC kierowcy, ale wobec takiego kierowcy ubezpieczycielowi przysługuje regres. O czym pisalem TUTAJ.

OFIARY WYPADKÓW DROGOWYCH – według Biura Bezpieczeństwa Drogowego Policji

Police.three.on.patrol.london.arpJeszcze raz odniosę się do kopalni wiedzy jaką jest Raport Policji- Biura Bezpieczeństwa Drogowego dotyczący statystyk wypadków drogowych w Polsce w 2017 r..

Tym razem o ofiarach wypadków drogowych, a więc najczęsciej osób, które bedą następnie dochodziły odszkodowania lub zadośćuczynienia.

I cóż nam policyjni statystycy mówia na temat ofiar wypadków drogowych:

 ” Ofiary wypadków drogowych

W 2017 roku w wypadkach drogowych poszkodowanych zostało 42 297 osób, w tym
śmierć poniosło 2 831 osób, a 39 466 zostało rannych (w tym 11 103 ciężko).
W porównaniu do 2016 roku oznacza to mniej ofiar o 1 495 osób, w tym ofiar
śmiertelnych o 195 i rannych o 1 300 osób.

Najczęściej uczestnicy ruchu drogowego ginęli w wypadkach drogowych, które
wydarzyły się poza obszarem zabudowanym. Prawie w co szóstym takim zdarzeniu zginął człowiek, podczas gdy na obszarze zabudowanym, w co dziewiętnastym.

W roku 2017 w globalnej liczbie poszkodowanych w wypadkach, największy odsetek
stanowili kierujący samochodami osobowymi i ich pasażerowie (54,4%).
Piesi stanowili (20%) wszystkich poszkodowanych, co wynika z dużego udziału potrąceń
w ogólnej liczbie wypadków (24,1% ogółu zdarzeń) oraz z prawidłowości, iż na styku pojazd – pieszy ten ostatni jest narażony na znacznie większe, niż kierujący niebezpieczeństwo.

Dzieci w wieku 0-14 lat – ofiary wypadków drogowych
W 2017 roku w Polsce miały miejsce 2 822 wypadki drogowe z udziałem dzieci w wieku
0-14 lat. W zdarzeniach tych 56 dzieci poniosło śmierć, a 3 116 doznało obrażeń. W stosunku do roku 2016 zmalała: liczba wypadków o 151 (-5,1%), liczba zabitych dzieci o 16 (-22,2%) i liczba rannych dzieci o 144 (-4,8 %).

W stosunku do roku 2008 liczba wypadków z udziałem dzieci w 2017 roku spadła o 51%,
zabitych o 61,6%, a rannych o 45,8%.
Zdecydowana większość wszystkich poszkodowanych wśród dzieci w wieku 0-6 lat, to
pasażerowie pojazdów – aż 76,9%, w tym ofiary śmiertelne to 63,2%. Tendencja ta jest bardzo niepokojąca albowiem świadczy o tym, że najmłodsi są narażeni na utratę życia bądź zdrowia przede wszystkim z powodu błędów dorosłych. Często za kierownicą pojazdu, w którym dziecko ulega wypadkowi siedzi ktoś z jego bliskiej rodziny.

W 2017 roku dzieci w wieku 0-14 lat były sprawcami 714 wypadków (spadek o 55
wypadków w stosunku do roku 2016), zginęło w nich 15 dzieci (spadek o 3), a 725 zostało
rannych (spadek o 51).

Bardzo zagrożona wypadkami drogowymi jest też nieletnia młodzież w wieku 15-17 lat.
W 2017 roku miało miejsce 1 550 wypadków z udziałem młodzieży, zginęło w nich 46 młodychosób, a 1 526 zostało rannych. W tej grupie wiekowej także najwięcej ofiar odnotowano wśród pasażerów.”

PRZYCZYNY I SPRAWCY WYPADKÓW – wedłuh policyjnych statystyk za 2017 r.

640px-New_york_police_department_carOpublikowany w kwietniu tego roku raport Biura Bezpieczeństwa Drogowego zawiera także szereg danych odnoszących sie do identyfikacji przyczyn wypadków drogowych.

I tak policyjni statystycy wskazują, iż:

„Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego
(człowiek – droga – pojazd jako czynnik sprawczy wypadków), na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek.

 

To właśnie zachowanie się poszczególnych grup użytkowników
dróg, generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych. Inne czynniki miały
zdecydowanie mniejsze znaczenie.
 Wypadki z winy kierujących
W 2017 roku z winy kierujących pojazdami powstało 28 359 wypadków (co stanowi
86,6% ogółu). W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 091 osób (73,9%), a 35 166 zostało rannych (89,1%).
Głównymi przyczynami wypadków było:
• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 7 416 wypadków,
• niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 837 wypadków,
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 3 408 wypadków.

Analizując płeć kierujących, stwierdzić należy, iż sprawcami wypadków najczęściej
byli mężczyźni – kierujący pojazdami, którzy spowodowali 73,5%, natomiast kobiety spowodowały 22,5% wypadków.
Szczególną uwagę należy zwrócić na grupę tzw. „młodych kierowców” w wieku 18-
24 lata charakteryzującą się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tys. populacji.
W 2017 r. byli oni sprawcami 5 550 wypadków (19,6% wypadków powstałych z winy kierujących), zginęło w nich 468 osób, a 7 272 zostały ranne.
Wypadki z winy pieszych
Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych byli piesi. W 2017 roku spowodowali oni
2 378 wypadków (7,3% ogółu wypadków), w wyniku których śmierć poniosło 425 osób (15% ogółu zabitych), a obrażenia ciała odniosło 2 012 osób (5,1% ogółu rannych). W porównaniu z 2016 r. piesi spowodowali mniej wypadków o 71 (-2,9%), w których było mniej osób rannych o 81 (-3,9%), jednakże zginęło o 26 osób więcej (+6,5%).
Najczęstszą przyczyną wypadków z winy pieszych było:
• wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem – 1 184 wypadki, (tj. 49,8%
wszystkich zdarzeń spowodowanych przez pieszych),
30
• przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 289 wypadków (12,2%),
• wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody – 268 wypadków (11,3%),
• wejście na jezdnię przy czerwonym świetle – 247 wypadków (10,4%).
Wypadki z winy pasażera
Najmniej liczną grupą sprawców wypadków są pasażerowie. W 2017 roku spowodowali
oni 130 wypadków, w których 3 osoby zginęły, a 134 zostały ranne.
Wypadki z powodu niesprawności technicznej pojazdu
W 2017 roku odnotowano 40 wypadków drogowych, w których bezpośrednią przyczyną
była niesprawność techniczna pojazdu. Zginęło w nich 6 osób, a rany odniosło 49 osób.
Należy podkreślić, że usterki techniczne są również ujawniane podczas oględzin pojazdów na miejscu zdarzenia, mimo tego, że nie miały bezpośredniego wpływu na jego zaistnienie.
Wypadki z pozostałych przyczyn
Na powstawanie wypadków drogowych wpływ mają także inne, poza wymienionymi
powyżej, przyczyny. W 2017 roku miały miejsce 1 484 takie zdarzenia, śmierć w nich poniosły 264 osoby, a ranne zostały 1 653 osoby.

Pod tym pojęciemmieszczą się takie zdarzenia jak: Obiekty, zwierzęta na drodze ,
Utrata przytomności, śmierć kierującego przed wypadkiem, Niewłaściwy stan jezdni,
Oślepienie przez inny pojazd, słońce, Nieprawidłowo zabezpieczone roboty drogowe,
Przyczyny nieustalone.”

 

W jakich miejscach dochodzi najczęsciej do wypadków i co stanowi ich przyczynę- statystyki Policji.

Philadelphia_Police_-_gang_with_vehicle
Zuzu

Policyjni statystycy dość skrupulatnie odnotowują szereg parametrów związanych z zaszłym wypadkiem drogowym. Można się na przykład dowiedzieć w jakich miejscach dochodzi najczęściej do wypadków drogowych.

I tak w statystykach policyjnych czytamy:

„Miejsca powstawania wypadków drogowych:

W 2017 roku zdecydowana większość wypadków, bo 23 262 (71% ogółu) miały
miejsce w obszarze zabudowanym, zginęło w nich 1 238 osób (43,7%), a 27 014 zostało
rannych (68,4%).

Poza obszarem zabudowanym miało miejsce 9 498 wypadków (29%
ogółu), zginęły w nich 1 593 osoby (56,3%), a obrażenia ciała odniosło 12 452
uczestników ruchu (31,6%).

Mimo, iż większość wypadków wydarzyła się na obszarze zabudowanym, to
w wyniku wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym zginęło więcej osób, mprawie w co szóstym wypadku zginął człowiek, podczas gdy w obszarze zabudowanym w co dziewiętnastym. Przyczynę takiego stanu rzeczy upatrywać można w tym, że na obszarach niezabudowanych kierujący rozwijają większe prędkości, często w jednym samochodzie ginie więcej niż jedna osoba, a ponadto pomoc lekarska dociera znacznie później.

Na prostych odcinkach dróg wystąpiło 17 947 wypadków. Kolejnym szczególnie
niebezpiecznym miejscem są skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu, na ich
obszarze miały miejsce 9 653 wypadki, śmierć poniosły 404 osoby, a obrażeń ciała doznało 11 996 osób.

Główne przyczyny wypadków na prostych odcinkach to:
– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 3 536 wypadków,
– nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 2 030 wypadków,
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 1 933 wypadki,
– nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 1 747 wypadków,
– nieprawidłowe wyprzedzanie – 967 wypadków.

Główne przyczyny wypadków na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu to:
– nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 4 790 wypadków,
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 1 240 wypadków,
– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 691 wypadków.

W 2017 roku zdecydowana większość wypadków miała miejsce na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych – zdarzeń tych było 26 112 co stanowi 79,7% wszystkich wypadków, zginęło w nich 2 448 osób (86,5% ogółu zabitych), a 31 256 osób zostało rannych.

Główne przyczyny wypadków występujących na drogach jedno jezdniowych
dwukierunkowych to:
– nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 6 066 wypadków,
– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 5 640 wypadków,
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 2 613 wypadków,
– niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 1 769 wypadków,
– nieprawidłowe wyprzedzanie – 1 265 wypadków.

Główne przyczyny wypadków występujących na drogach o dwóch jezdniach
jednokierunkowych to:
– nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 1 077 wypadków,
– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 789 wypadków,
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 627 wypadków,
– niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 527 wypadków.”

W zasadzie jeden wniosek pojawia się od razu, praktycznie w każdej statystyce główną przyczyną wypadku komunikacyjnego leżała w nierespektowaniu pierwszeństwa przejazdu.