Zadośćuczynienie także dla bliskich bezpośrednio pokrzywdzonego!!! Przełomowe Orzeczenie Sądu Najwyższego!

St_Georges_Hall_Court_Room

W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy wydał przełomowe postanowienie w trzech osobnych sprawach, a które może znacznie zmienić rynek odszkodowan w Polsce.

Do poszerzonego Składu Sądu Najwyższego z nastepującymi zapytaniami prawnymi zwróciły sie:  jednen ze składów SN, Aleksandra Wiktorow – rzecznik finansowa i Komisja Nadzoru Finansowego.

Treśc pytań  byla następująca”

1.

III CZP 36/17
Skład 7 sędziów
Data orzeczenia: 27 marca 2018 r.
Czy w razie poważnego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osobom najbliższym poszkodowanego może przysługiwać na podstawie art. 448 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia ich własnego dobra osobistego?
a na wypadek udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie:
Czy w świetle art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 z późn. zm.) świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę z tytułu naruszenia dóbr osobistych osób najbliższych poszkodowanego, który doznał poważnego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia?​

 2.

III CZP 60/17
Skład 7 sędziów
Data orzeczenia: 27 marca 2018 r.
Czy roszczenie o zadośćuczynienie na podstawie art. 448 w związku z art. 24 § 1 k.c. przysługuje osobom bliskim poszkodowanego także wtedy, gdy na skutek czynu niedozwolonego poszkodowany doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu?​

3.

III CZP 69/17
Skład 7 sędziów
Data orzeczenia: 27 marca 2018 r.
Czy w razie poważnego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osobom najbliższym poszkodowanego może przysługiwać na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia ich własnego dobra osobistego?
Względnie, w przypadku przyjęcia przez Sąd Najwyższy, że odpowiedź na powyższe zagadnienie sprowadza się do kwestii stosowania prawa, nie zaś jego wykładni (w szczególności ze względu na potrzebę ustalenia ad causam charakteru uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia i skutków takiego stanu dla relacji pomiędzy poszkodowanym a jego najbliższymi), zwracam się o rozstrzygnięcie następującej kwestii:

Czy zerwanie więzi łączącej osobę poszkodowaną, która doznała poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, z jej osobami najbliższymi, polegające na braku możliwości realizowania kontaktów pomiędzy poszkodowanym a osobami najbliższymi z powodu pozostawania przez poszkodowanego w stanie wyłączającym lub w bardzo znaczącym stopniu ograniczającym samodzielną egzystencję (tzw. stan wegetatywny), może stanowić po stronie osób najbliższych poszkodowanego naruszenie ich dóbr osobistych, w tym mogące podlegać kompensacie w postaci zadośćuczynienia na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego?

 

Sąd w formie Uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego, a więc w najpowązniejszym składzie, orzekł, iż

​Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Uchwała została podjęta przy jednym zdaniu odrębnym.

Jakie będą skutki tego orzeczenia?

Takie, iż osoby bliskie osób poważnie poszkodowanych będą mogły dochodzić zadośćuczynienia także dla siebie samego. Np. jedno zadośćuczynienie otrzyma osoba niepełnosprawna, a drugie jej krewny, dla którego ta sytuacja również stanowi niewątpliwy powód do cierpienia.

Ja odbieram taką decyzję Sądu jednoznacznie pozytywnie, a jakie jest Państwa zdanie?

Reklamy