Odszkodowanie za złamanie kości śródstopia

Teenage_boy_with_broken_ankle_boot
By Pagemaker787 (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)%5D, via Wikimedia Commons

Złamanie kości śródstopia, często nazywane cichym złamaniem jest w większości przypadków lekceważone, uznawane za chwilową dolegliwość, która ustanie bez ingerencji służby zdrowia. Najbardziej narażone na tego typu schorzenia są osoby czynnie uprawiające sport, ale nie tylko… Do złamania kości śródstopia dochodzi wskutek stłuczenia, uderzenia ciężkim przedmiotem, przejechania, nieprawidłowego postawienia stopy, ale także może być wynikiem upadku z wysokości.
W zależności od rodzaju złamania, całkowite wyleczenie złamania kości śródstopia następuje po około 8 tygodniach. Lecz przy skomplikowanych przypadkach może ono potrwać nawet do 20 tygodni. W wielu przypadkach koniecznością jest przeprowadzenie operacji, co wiąże się z jeszcze dłuższym okresem rekonwalescencji. Istnieje także ryzyko wystąpienia ponownego złamania w niedługim czasie od zrośnięcia się kości.

Prawidłowe leczenie oraz rehabilitacja wymagają całkowitego unieruchomienia stopy, co wiąże się z ograniczeniem zdolności do wykonywania nawet zwykłych codziennych czynności, nie wspominając nawet o jakiejkolwiek aktywności fizycznej, która w niektórych przypadkach jest podstawą utrzymania.

W związku z tym wiele osób nurtują następujące pytania:

 • Czy w przypadku złamania kości śródstopia poszkodowanemu należy się odszkodowanie od ubezpieczyciela?
 • A jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Oczywiście nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytania. Uzależniona jest ona od okoliczności towarzyszących urazowi.

Podczas oceny uszczerbku oraz wyznaczania wysokości zadośćuczynienia, sąd w szczególności bierze pod uwagę:

 • wiek poszkodowanego,
 • czas trwania urazu oraz związana z nim rehabilitacja,
 • czy uraz wiązał się z zaprzestaniem lub zrezygnowaniem z wykonywania zawodu, jeżeli tak, to na jaki czas,
 • jakie straty poniósł poszkodowany w związku z brakiem zdolności wykonywania zawodu,
 • koszty związane z leczeniem oraz rehabilitacją, jakie poniósł poszkodowany (zaliczamy do nich koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, dojazdów czy opieki sprawowanej przez członków rodziny),
 • czy przebyty uraz będzie miał negatywne skutki w przyszłości,
 • komplikacje w związku z operacjami.

Sądy biorą pod uwagę przedstawione okoliczności oraz posiłkują się ustaleniami biegłego z zakresu ortopedii czy neurologii. Jednak ostateczna decyzja pozostaje w rękach sądów, które samodzielnie decydują w jakim stopniu uszczerbek negatywnie wpłynął na życie poszkodowanego oraz określają wysokość odszkodowania.

W przypadku urazów śródstopia Tabela zawarta w OBWIESZCZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przewiduje następujące widełki procentowego uszczerbku na zdrowiu, w zależności od charakteru urazu, jakiemu uległo śródstopie:

Stawy skokowe, stopa

167.

Złamania kości śródstopia z przemieszczeniem, zniekształceniem stopy:

a) złamania I lub V kości z wyraźnym przemieszczeniem – w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych

b) złamania II, III lub IV kości śródstopia – w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych

c) złamania trzech i więcej kości śródstopia – w zależności od zaburzeń czynnościowych

5–15

3–10

10–20

168.

Złamania kości śródstopia powikłane zapaleniem kości, przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji 167, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia powikłań o

1–10

173.

Utrata stopy w obrębie kości śródstopia – zależnie od rozległości utraty przedstopia i cech kikuta

20–30

Po przedstawieniu powyższej tabeli, można zauważyć, że uszczerbek stwierdzony przy złamaniu kości śródstopia może wynosić od kilku do kilkudziesięciu procent. Sąd w zależności od komplikacji zdrowotnych może więc zasądzić również kilka lub kilkadziesiąt tysięcy z tytułu zadośćuczynienia.

W tym miejscu warto wskazać kilka rozstrzygnięć wydanych przez sądy przy tego typu roszczeniach ze skrótowym opisem stanu faktycznego.

I tak oto w wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny z dnia 26 lutego 2016 r. o sygnaturze akt VIII C 208/14 Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 6090,03 zł tytułem zadośćuczynienia przy następującym stanie faktycznym:

(…) w dniu 26 grudnia 2011 r. ok. godz. 13 [powódka] poślizgnęła się przy wejściu do K. pod wezwaniem św. J. C. we W. na wyślizganym progu, co więcej wnętrze kościoła nie było oświetlone. Wyjaśniła, że podczas upadku poczuła ból w prawej stopie, nie mogła samodzielnie wstać, a pomocy udzieliła jej siostra I. J.. W dniu 27 grudnia 2011 r. powódka udała się do pogotowia ratunkowego, gdzie zostało wykonane zdjęcie RTG bolącej stopy, z którego wynikało, że doznała ona złamania piątej kości śródstopia nogi prawej. Zgodnie z zaleceniami lekarza noga została unieruchomiona na okres 6 tygodni w bucie gipsowym. Po tym okresie gips został zdjęty, natomiast noga nadal była obrzęknięta i powódka odczuwała ból. Powódka dalej podała, że przy zwykłych czynnościach zmuszona była korzystać z pomocy innych osób. Dodała, że czuła się nieporadna, co więcej musiała zażywać leki przeciwbólowe. W ocenie powódki, uszczerbek powstały w wyniku zdarzenia z 26 grudnia 2011 r. znacznie obniżył jej sprawność fizyczną, ograniczył możliwość wykonywania czynności związanych z prowadzeniem domu.

Kolejnym przykładem, na który pragnę się powołać jest wyrok o Sygnaturze akt I C 1649/12 wydany przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny w dniu 13 marca 2014r., w którym Sąd zasądził od strony pozwanej Skarbu Państwa – Aresztu Śledczego w J. na rzecz powoda kwotę 3.000,00 zł. Sąd ustalił, co następuje:

W dniu (…) N. G., przebywający w Areszcie Śledczym w J., schodząc z łóżka spadł z taboretu i skręcił lewą nogę. N. G. miał górne łóżko bez drabinki. Górne łóżko znajduje się na wysokości około 1,5 m. Po zdarzeniu N. G. został przewieziony do Szpitalnego (…) Wojewódzkiego Centrum (…) w J. gdzie został mu założony gips.(…) Gips założony N. G.pękł w trakcie jego noszenia. W dniu (…) N. G. został ponownie przewieziony do Szpitalnego (…) Wojewódzkiego Centrum (…)w J. w celu kontroli. W jej trakcie lekarz stwierdził załamanie podstawy V kości śródstopia. Po badaniu założono N. G. na okres 3 tygodni gips stopowo – udowy, aż po pachwinę.

Jako trzecim przykładem wypłacalności zadośćuczynienia za złamanie kości śródstopia można wskazać wyrok o sygn. akt I C 30/16 wydany przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział I Cywilny w dniu 31 stycznia 2017 r. w którym Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 22 000,00 zł z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w odniesieniu do następującego stanu faktycznego:

(…)w dniu 16 kwietnia 2014 roku przy nadzorowaniu przewozu sprasowanych w kostki butelek plastikowych z hali na miejsce ich odbioru prze z firmy zewnętrzne. Powód na hali przygotowywał sprawowaną kostkę z butelek PET do odbioru przez operatora ładowarki, który podjeżdżał i pobierał na łyżkę ładowarki materiał, a następnie odwoził go na miejsce wywozu. Podczas jednego z takich transportów, kiedy operator ładowarki wjechał do hali po odbiór kostek, nie zauważył powoda i podjechał pod palety z kostkami celem ich załadowania. Następnie zniżył łyżkę ładowarki i wyszedł z kabiny, by sprawdzić czy równo podebrał materiał. Wówczas operator ładowarki zauważył obok łyżki powoda, który sygnalizował mu, że operator ma podnieść łyżkę, gdyż powód ma przyciśniętą prawą stopę. Operator ładowarki natychmiast podniósł łyżkę. Powód został przewieziony do Oddziału (…) Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Miejskiego Nr (…) w G., gdzie rozpoznano u powoda złamanie kości stopy – złamanie III i IV kości śródstopia prawego, stan po urazie zmiażdżeniowym. Pomimo zastosowanego leczenia, powód począwszy od dnia wypadku do dnia dzisiejszego odczuwa jego następstwa w postaci silnych dolegliwości bólowych w złamanej stopie, które pojawiają się kiedy zgina stopę oraz kiedy musi przenieść cięższe przedmioty. Dolegliwości te nasilają się pod koniec dnia. Ból wzmaga się także przy zmianie pogody. Powód z uwagi na doznany uraz nie jest też w stanie przejść dłuższego dystansu. W związku z doznanym urazem powód był niezdolny do pracy od dnia wypadku, tj. od dnia 16 kwietnia 2014 roku do dnia 12 września 2014 roku. Poza wskazanymi urazami, bólem i cierpieniem fizycznym następstwem uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia powoda są także cierpienia o charakterze psychicznym.

Mam nadzieję, że przedstawienie tych kilku przykładów poszerzy Czytelnikom pogląd na okoliczności przyznawania zadośćuczynienia w przypadku złamania kości śródstopia oraz zmobilizuje do podejmowania decyzji o ubieganie się o zadośćuczynienie przy tego typu uszczerbkach.

 

 

 

Autor: Bartosz Kowalak i Agata Brzezińska

Reklama

Autor: bartoszkowalak

Nazywam się Bartosz Kowalak i jestem prawnikiem, radcą prawnym, do tego jeszcze wspólnikiem w Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna w Poznaniu. Kilka informacji więcej można znaleźć na naszej stronie http://www.prawnikpoznanski.pl. W zasadzie od początku kariery zawodowej miałem i nadal mam do czynienia z sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowań, czy to za wypadki drogowe, czy inne zdarzenia powodujące, iż u jednej osoby z winy drugiej dochodzi do powstania szkody na osobie lub w majątku. W skrócie można by więc napisać, iż obracam się w dziedzinie, która można by dla potrzeb niniejszego bloga nazwać prawem odszkodowań. Prawem odszkodowań- a więc odpowiedzią na pytanie, kto, za co, komu i ile ma zapłacić, gdy zawinił. Temat ten w zasadzie sprawia mi satysfakcję zawodową, tak więc jest to dziedzina prawa,z która lubię się mierzyć. Dlatego też postanowiłem także poza polem działania jakim jest sądowa wokanda spróbować moich sił także poprzez to medium jakim jest niniejszy blog. Chciałbym tutaj pisać o ciekawych rzeczach, często ciekawostkach, związanych z odszkodowaniami. Podzielić się moimi przemyśleniami czy też może udzielić jakieś rady. Drugą gałęzią, której poswięcam sporo uwagi sa sprawy spadkowe: Tak poza tematem bloga zapraszam do zapoznania się z oferta prowadzenia spraw spadkowych. Tak się złożyło, iż poza odszkodowaniami jest to druga gałąź prawa, którą się zajmuję: https://prawospadkowepoznan.pl/

24 myśli na temat “Odszkodowanie za złamanie kości śródstopia”

 1. Witam Przebywając w sanatorium na NFZ spacerując noga mi się podwinęła i złamałam 5 kość sródstopia oraz zwichnelam staw skokowy. Nadal noge mam w gipsie Jakie odszkodowanie mi się należy? Czy tylko z ubezpieczenia PZU I jakie może być to odszkodowanie

  Polubienie

 2. Witam.
  We wrześniu wstając rano z łóżka dopadł mnie skurcz w nodze, w wyniku czego potknąłem się i upadłem. Upadajac lewa stopa wykręciła się i doznałem złamania 5 kości śródstopia.
  PZU odmówiło wyplacenia odszkodowania ponieważ nie ma czynnika zewnętrznego, a powodem złamania był skurcz przez który upadłem.
  Czy należy mi się odszkodowanie?

  Polubienie

 3. Witam tydzień temu mój syn w przedszkolu złamał kość srodstopia, niestety jest to chyba poważniejsze bo czeka nas wizyta w szpitalu w innym mieście czy należy nam się odszkodowanie. Syn ma ubezpieczenie w przedszkolu dodatkowo jest ubezpieczony przy mnie w ZUS

  Polubienie

  1. Dzień dobry, Z ZUSU ma zapewnione leczenie publiczne, a nie odszkodowanie. Z ubezpieczenia przedszkolnego być moze coś się nalezy, ale to tzreba by zajrzeć w polisę przedszkolną. Co było przyczyną wypadku? Można tu mówić o winie osoby tzreciej?

   Polubienie

 4. dzień dobry zlamalem kosc Vsrod topia przy schodzeniu po schodach na kawałku drzewa co pies zostawil mialaem gips 4 tygodnie a l4 2,5 miesiąca siedziałem w domu i pzu wyliczylo mi odszkodowanie na 990zl i niewiem czy się zgadzać na ta kwote czy odwolywac się ????? proszę o doradzenie pozdrawiam

  Polubione przez 1 osoba

 5. Dzień dobry, Po pierwsze wszystko zalezy od Pana polisy, ile i za co przewiduje ona świadczenie odszkodowawcze.
  Po drugie trzeba by zweryfikować na jaką wysokośc orzecznik ocenił Pana uszczerbek na zdrowiu.

  Polubienie

 6. dzień dobry jestem w dziwnej sytuacji moi rodzice sa malzenstwem ale od kilka lat nie mieszkają ze soba i niepotrafia ze soba rozmawiać i mieszkają w osobno matka jest uparta i zawzieta.ojciec chce mi przepisac za zycia polowe domu swojego co ma go razem z matka i tu się zaczyna problem bo matka nie chce się znim spotkać u notariusza żeby to przepisac bo nie chce go widzieć czy jest jakas inna opcja żeby to legalnie pepisac tylko bez obecności matki przy ojcu….??// i dryga sprawa ze ojciec przepisal mi miesiąc temu akcje z pracy za pare złotych jako darowiznę i czy teraz jak by mi przepisal polowe swojego domu czy będę placic podatek czy nie????pozdrawiam i czekam na odpowiedz

  Polubienie

  1. Dzień dobry, Podatek od darowizny nie zachodzi między krewnymi w lini prostej jeżeli Pani zgłosi ten fakt w ciągu 6 miesięcy w US. Co do pierwszej części pytania, to czy rodzice są w wspólności majątkowej małżeńskiej. Jak tak, to ojciec nie moze przenieść udziału- bo ten nie istnieje.

   Polubienie

  1. Dzień dobry, nie za wiele wspólnego ma Pani pytanie z tematem bloga. Blog poświecony jest kwestią zwiazanym z odszkodowaniami, zadośćuczynieniem, a nie kwestiom zwiazanym z podziłem majątku. Niemniej jednak spróbuje Pani odpowiedzieć pod pytaniem.

   Polubienie

    1. Pomoc prawna jest taką sama usługą jak każda inna. Dentysta, hydraulik też nie żyją z powietrza. Generalnie sugerowałbym też korzystac z profesjonalnej pmocy prawnej a nie szukac tylko pomocy w internecie, zwłaszcza iż niekiedy koniecznym jest dokonanie analizy dokumentów czy głebsze skłoniennie się na d problemem.

     Polubienie

 7. Dzień dobry, 4 stycznia miałam wypadek w pracy w wyniku czego złamałam V kość śródstopia . Pracuje w przedszkolu, szlam do kuchni i przechodząc obok śpiących na leżakach dzieci potknelam się i źle stanęłam stopą. Protokół bhp został spisany i złożony do ZUS . Czy należy mi się odszkodowanie powypadkowe i jeśli tak, jaki to może być przedział ? Ortopeda stwierdził, że prawdopodobnie noga będzie się goić 2-3 miesiące .
  Z góry dziękuje za odpowiedź

  Polubienie

 8. Dzień dobry, będąc na umowie, ale na urlopie macierzyńskim, okazało się, że mam złamanie zmeczeniowe II kości środstopia. Nie było to w wyniku wypadku, przy spacerach po prostu zaczęła mnie boleć stopa, aż w końcu nie byłam w stanie na niej stanąć. Zaczęło się od skierowania 14 lutego na usg stopy. Zakończenie leczenia nastąpiło 10 czerwca tego roku. W pracy wcześniej bardzo dużo chodziłam, ale szybko musiałam pójść na L4 w ciąży ze względu na warunki w pracy i nie mogłam być aktywna ze względu na ciążę zagrożoną. Czy mam w ogóle jakieś szanse na odszkodowanie od ubezpieczyciela na to schorzenie? Dodam, że prawie cały ten okres musiałam chodzić w ortezie. Pozdrawiam

  Polubienie

 9. Dzień dobry. Na początku listopada ,w dzień wolny od pracy, podczas porządków w domu spadlam z taboretu i złamałam V kość śródstopia i kość łódkowatą prawej stopy. Na SORze założono mi szynę gipsową podudziową na 6 tygodni. Niestety, jak się okazało, nie wystawiono mi zwolnienia lekarskiego, o czym mnie poinformowała kadrowa po tygodniu od wypadku, bo nie dotarło do niej zwolnienie. Próbowałam kilkukrotnie skontaktować się w tej sprawie z lekarzem, który zakładał mi szynę. Niestety, bezskutecznie. Z tego co dowiedziałam się od innego lekarza, to ja powinnam poprosić o zwolnienie na SORze. Przyznaję, że nie zrobiłam tego, bo byłam przekonana, że skoro unieruchamiają mi nogę na tak długi czas, to zwolnienie poszło online do zakładu pracy. I teraz mam kłopot.
  Może Pan doradziłby cos w tej sprawie. Trochę w tej sytuacji pomogła mi lekarz rodzinna. Wystawiła zwolnienie na 30 dni(po tych 6dniach od zdarzenia). Jednak na te pierwsze 6 dni od wypadku zwolnienia nie mam, do pracy nie chodziłam (no bo myślałam, ze zwolnienie poszło z SORu). Pomyślałam, że może wezmę urlop na te dni, żeby w pracy wszystko było ok. Ale czy to nie przekreśla szansy na staranie się o odszkodowanie po złamaniu u ubezpieczyciela? No bo zwolnienie mam wystawione z późniejszą datą niż ta, kiedy założono mi szynę, a na te pierwsze 6 dni np. wzięłabym urlop. Jak taka sytuacja wygląda wg prawa?

  Polubienie

 10. Witam.
  Jestem rolnikiem na KRUS, złamałem V kość śródstopia przy pracy (zostało to zweryfikowane i potwierdzone przez KRUS). Zostało mi przyznane 5%, od czego się odwołałem ponieważ wciąż byłem w trakcie leczenia powikłań spowodowanych złamaniem (zakrzepica, refluks żył, opuchlizna niemal całej nogi), komisja nadrzędna przydzieliła mi: UWAGA – 0% (cofając to wcześniej przyznane 5%) stwierdzając że złamanie się wyleczyło i nie ma stałego uszczerbku na zdrowiu (bez zrobienia badań, dopplera, usg itd. tylko poruszanie nogą przez lekarza orzecznika). Odwołałem się do sądu. Sąd każe mi określić wysokość wnioskowanego odszkodowania. KRUS podaje na stronach ile płaci za 1% ale nigdzie nie znalazłem wytycznych na jakiej podstawie i do czego są przyznawane procenty (przedzwoniłem KRUS włącznie z centralą w Wawie) – czy są jakieś ogólne/ustawowe tabelki dla orzeczników ile procent za co? Czy może Pan coś podpowiedzieć/doradzić? Może być również na priv i za opłatą.

  Polubienie

 11. Dzień dobry.
  Dwa tygodnie temu źle stanęłam wracając ze spaceru z dziećmi i złamałam V kość śródstopia.
  Najpierw była szyna, teraz orteza. Kość nie chce się zrastać.
  Kolejna wizyta i RTG 23 maja.
  Jestem ubezpieczona dodatkowo w PZU w polisie grupowej.
  Czy będzie mi się należało cokolwiek z tej dodatkowej polisy?
  Już 3 tydzień jestem na L4, pracuję w szkole.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: