Projekt ustawy regulujący rynek Kancelarii odszkodowawczych

sign pen business document
Photo by Pixabay on Pexels.com

Pewnie o podmiotach dochodzących w imieniu poszkodowanych odszkodowań od zakładów ubezpieczeń zwanych Kancelariami Odszkodowawczymi kazdy Czytelnik bloga słyszał.

Pewnie też duża część z Państwa usłyszała, iż od jakiegoś czasu (jakieś 15 lat po pojawieniu się tego typu podmiotów na rynku 🙂 ) prowadzone są prace nad projektem regulującym kwestię funkcjonowania tego typu podmiotów na rynku i ich relacji z Klientami = poszkodowanymi.

 

Poniżej prezentuję  treść projektu, spróbuje swoje trze grosze wrzucić, w którymś z kolejnych postów.

 

Natomiast na razie zapytam co Państwo na to?

Jak się Państwu podoba:

 • maksymalne wynagrodzenie 20%,
 • brak pełnomocnictwa do odbioru odszkodowania,
 • zakaz cesji roszczeń,
 • zakaz akwizycji,
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC Kancelarii odszkodowawczej ?

 

 

UCH WA Ł A
SENATU RZECZYPOSPOLI TEJ POLSKIEJ

z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o świadczeniu usług
w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu
niedozwolonego.
Jednocześnie upoważnia senatora Grzegorza Biereckiego do reprezentowania Senatu w
pracach nad projektem.
MARSZAŁEK SENATU
Stanisław KARCZEWSKI
projekt

USTAWA
z dnia
o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających
z czynu niedozwolonego

Art. 1. Ustawa określa prawa i obowiązki stron umowy o dochodzenie roszczeń
odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego, zwanych dalej „roszczeniami
odszkodowawczymi” oraz zasady prowadzenia akwizycji i reklamy usług w zakresie
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) doradcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą
w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych;
2) kliencie – rozumie się przez to konsumenta zawierającego umowę o dochodzenie
roszczeń odszkodowawczych;
3) podmiocie obowiązanym – rozumie się przez to podmiot, na którym na podstawie
ustawy lub umowy ciąży obowiązek naprawienia szkody.
Art. 3. 1. Przez umowę o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych doradca
zobowiązuje się za wynagrodzeniem do dokonania na rzecz klienta czynności faktycznych
lub prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od podmiotu
obowiązanego. Czynności te mogą obejmować w szczególności ustalenie przyczyn
i okoliczności zdarzeń powodujących szkodę, osób odpowiedzialnych za szkodę, wysokości
szkody oraz rodzaju i wysokości należnych świadczeń.
2. Umowa o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Art. 4. 1. Umowa o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych może określać
wynagrodzenie doradcy w stosunku do kwoty uzyskanej na rzecz klienta, nie więcej niż 20%
tej kwoty.
2. Jeżeli umowa określa wysokość wynagrodzenia w stosunku do kwoty uzyskanej na
rzecz klienta na więcej niż 20% tej kwoty, klient nie jest obowiązany do zapłaty ceny
wyższej, a doradca, który otrzymał cenę wyższą, obowiązany jest zwrócić klientowi pobraną
różnicę.
– 2 –
3. Wynagrodzenie doradcy z tytułu dochodzenia zwrotu kosztów leczenia lub renty musi
być wyrażone jako oznaczona suma pieniężna i nie może być uzależnione od wyniku sprawy.
Art. 5. Jeżeli klient zawiera umowy o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
z doradcami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669
i 1693) lub art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291, 1629, 1669 i 1693), suma wynagrodzeń tych
doradców za dochodzenie roszczeń z jednego zdarzenia określona w stosunku do kwoty
uzyskanej na rzecz klienta nie może być większa niż 20% tej kwoty. Przepis art. 4 ust. 2
stosuje się odpowiednio. W zakresie zwrotu nadwyżki wynagrodzenia ponad stawkę
określoną w zdaniu pierwszym doradcy odpowiadają wobec klienta solidarnie.
Art. 6. 1. Ważność czynności prawnej, przez którą działający w imieniu klienta doradca
zrzeka się całości lub części roszczenia, wymaga zgody klienta wyrażonej w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
2. Podmiot obowiązany może wyznaczyć klientowi, w którego imieniu zrzeczono się
całości lub części roszczenia w umowie, odpowiedni termin na potwierdzenie umowy; staje
się wolny po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
Art. 7. 1. Podmiot obowiązany wypłaca świadczenie z tytułu czynu niedozwolonego
klientowi.
2. Nie można przez czynność prawną przyznać doradcy, ani innej osobie działającej
w imieniu lub na rzecz doradcy, uprawnienia do odbioru lub dysponowania świadczeniami
z tytułu czynu niedozwolonego.
Art. 8. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do umowy o dochodzenie roszczeń
odszkodowawczych stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.
Art. 9. Nie można przenieść wierzytelności z tytułu czynów niedozwolonych na doradcę
lub osobę trzecią.
Art. 10. 1. Zakazana jest akwizycja lub reklama usług w zakresie dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych, choćby połączona z akwizycją lub reklamą innych usług:
1) bezpośrednia,
2) skierowana do osoby oznaczonej indywidualnie lub
– 3 –
3) prowadzona:
a) w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych, w domach pogrzebowych, na
cmentarzach, w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w budynkach
administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego, w budynkach
wojskowych, sądów i prokuratury oraz w budynku zamieszkania osoby
poszkodowanej lub jej najbliższej rodziny, to jest małżonka, wstępnego, zstępnego,
rodzeństwa lub osoby powinowatej w tym samym stopniu,
b) na terenie bezpośrednio przyległym do miejsc wymienionych w lit a; za teren
bezpośrednio przyległy uważa się obszar położony w odległości do 100 metrów od
granicy nieruchomości, na której znajduje się miejsce wymienione w lit. a,
c) w środkach transportu sanitarnego, środkach transportu służb państwowych oraz
samorządowych.
2. Umowa o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych zawarta w wyniku akwizycji
lub reklamy zakazanych na podstawie ust. 1 jest nieważna.
Art. 11. 1 Doradca jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych.
2. Doradca zawierając umowę o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest
obowiązany wręczyć klientowi kopię umowy, o której mowa w ust. 1.
3. Umowa o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych zawarta z doradcą, który
naruszył obowiązki określone w ust. 1 i 2, jest nieważna.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych po zasięgnięciu opinii Polskiej
Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia
obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod
uwagę zakres świadczonych usług i rozmiar prowadzonej działalności.
Art. 12. Przepisy ustawy stosuje się do umów o dochodzenie roszczeń
odszkodowawczych zawartych od dnia jej wejścia w życie, z wyjątkiem art. 6, który stosuje
się również do czynności prawnych dokonanych od dnia wejścia ustawy w życie w celu
wykonania umów o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych zawartych przed dniem
wejścia ustawy w życie.
Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Autor: bartoszkowalak

Nazywam się Bartosz Kowalak i jestem prawnikiem, radcą prawnym, do tego jeszcze wspólnikiem w Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna w Poznaniu. Kilka informacji więcej można znaleźć na naszej stronie http://www.prawnikpoznanski.pl. W zasadzie od początku kariery zawodowej miałem i nadal mam do czynienia z sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowań, czy to za wypadki drogowe, czy inne zdarzenia powodujące, iż u jednej osoby z winy drugiej dochodzi do powstania szkody na osobie lub w majątku. W skrócie można by więc napisać, iż obracam się w dziedzinie, która można by dla potrzeb niniejszego bloga nazwać prawem odszkodowań. Prawem odszkodowań- a więc odpowiedzią na pytanie, kto, za co, komu i ile ma zapłacić, gdy zawinił. Temat ten w zasadzie sprawia mi satysfakcję zawodową, tak więc jest to dziedzina prawa,z która lubię się mierzyć. Dlatego też postanowiłem także poza polem działania jakim jest sądowa wokanda spróbować moich sił także poprzez to medium jakim jest niniejszy blog. Chciałbym tutaj pisać o ciekawych rzeczach, często ciekawostkach, związanych z odszkodowaniami. Podzielić się moimi przemyśleniami czy też może udzielić jakieś rady. Drugą gałęzią, której poswięcam sporo uwagi sa sprawy spadkowe: Tak poza tematem bloga zapraszam do zapoznania się z oferta prowadzenia spraw spadkowych. Tak się złożyło, iż poza odszkodowaniami jest to druga gałąź prawa, którą się zajmuję: https://prawospadkowepoznan.pl/

16 myśli na temat “Projekt ustawy regulujący rynek Kancelarii odszkodowawczych”

 1. Zakaz cesji roszczeń, to moim zdaniem zbyt daleko idąca ingerencja oraz ukłon w stronę ubezpieczycieli. Co komu do tego komu odstępuję swoje prawa majątkowe. Jest wiele osób które nie maja czasu i ochoty na użeranie się z ubezpieczycielem i chcą pozbyć się problemu tu i teraz.
  Podobnie sprawa ma się z brakiem pełnomocnictwa do odbioru odszkodowania. Jeżeli już ktoś chciał poprawiać to obligatoryjnie pieniądze powinny trafiać na jakies konto typu split z którego każdy dostaje tyle ile zostało określone przy jego zakładaniu. Coś jak split payment VAT. Problem nieuczciwych kancelarii zostałby rozwiązany skutecznie i bez nadmiernego ryzyka dla którejkolwiek ze stron.

  Polubione przez 1 osoba

  1. Być może w sytuacji gdyby ubezpieczyciele godnie płacili, to zakaz cesji mógłby być traktowany jako prokonsumencki. W tym kształcie zostanie on bezwzględnie wykorzystany przez ubezpieczycieli. W sytuacji wydania decyzji zanizajacej odszkodowanie to sam poszkodowany będzie musiał latać po sądach. Skutek gigantyczne zyski ubezpieczycieli. Pełnomocnictwo w stylu split payment jak najbardziej. Taki zapis jak proponują spowoduje dziesiątki procesów o zapłatę wynagrodzenia od klienta. Spokojnie można założyć, iż co 10 się nie rozliczy, no nie chce, bo nie może, bo komornik zajął mu konto.
   Generalnie moim zdaniem ta ustawa to gigantyczny prezent dla zakładów ubezpieczeń.

   Polubienie

  2. Zakaz przeniesienia szkody cesji – całkowicie bezzasadne, bowiem to ubezpieczyciele ” mają w tym swój udział”, chcą aby nikt nie kupował zaniżonych szkód komunikacyjnych bądź aby wypożyczalnie nie dochodziły same kosztów najmu. Wiadomo, klient który ma zaniżone odszkodowanie z OC SPRAWCY bądź ma zapłacić za auto zastępcze w szkodzie OC SPRAWCY nie będzie chciał się prawować w sądach o zwrot zaniżonego odszkodowania czy zwrot kosztów z najmu..
   Zakaz cesji to bezprawne zabranie dysponowania prawem Poszkodowanego.

   Mogę zrozumieć zakaz akwizycji zawierania umów zdrowotnych na terenach publicznych czy podobne sprawy które trzeba uregulować ale nie może być to przykrywką do zakazu cesji Poszkodowanego który może dysponować swoim prawem i mieniem.
   Marian Wesołowski

   Polubione przez 1 osoba

   1. Ja jestem wręcz przekonany, że zakaz cesji doprowadzi do wstrząsu nie na rynku kancelarii odszkodowawczych. Tutaj w zasadzie nie cesja jest istotna, ale pełnomocnictwo, ale na rynku warsztatów samochodowych. Zgadzam się, ze to prezent gwiazdkowy dla ubezpieczycieli.

    Polubienie

 2. Ustawę i jej projekty już śledzę trochę. Miłe zaskoczenie, że honorarium jest 20%,a nie 10% jak przewidywałem.
  W sprawie cesji podzielam powyższe poglądy.
  Czego mi brakuje? Żeby ustawa mogła chronić konsumentów, jakie było jej założenie, to należało określić w niej osoby i podmioty które zawód taki mogą wykonywać np. prawnicy,osoby z wyższym wykształceniem, nie karalne…. Jakieś minimum. Być może zostanie to załatwione w ramach ubezpieczenia.
  Kolejna kwestia mjca na celu zaduszenie tego rodzaju działalności to ubezpieczenie konsultowane prze PIU 😂 Trochę to zabawne i kuriozalne 😜
  No i nic nie ma na temat profesjonalnych pełnomocnikach?! Czyżby też podlegali pod ustawę?

  Polubione przez 1 osoba

  1. Moim zdaniem nie widze powodów aby radcy prawni, czy adwokaci pod ustawe nie podlegali. W zasadzie mieszczą się w definicji. Ciekawe wówczas jak do tych 20% będa się miały koszty zastępstwa procesowego.

   Polubienie

    1. Gdzieś czytałem, ze na którejsc z komisji był postulat właczenia adwokatów i radców prawnych, więc być moze faktycznie wcześniej mieli być wykluczani. Inna kwestia ciekawa, to jak koszty zastępstwa będą się miały do tych 20%, mają być pochłaniane, czy jak? Teoretycznie w sumie mogłaby być sytuacja, ze koszty zastępstwa będą wyższe jak 20% od sprawy. Co wówczas?

     Polubienie

 3. Szkoda ze nie interesuje nikogo skala nadużyć ze strony ubezpieczycieli i nikt z tym kompletnie nic nie robi. UOKiK nie może bo poszkodowany nie jest konsumentem. RF wymienia się miesiącami pismami bez skutecznego narzędzia zmuszajacego ubezpieczycieli do przestrzegania prawa a KNF jedyne interesy o jakie dba to swoje wlasne i podmiotów rynku finansowego. Kary jakie ewentualnie nalozy to kropla w morzu dla miliardowych zysków ubezpieczycieli. Czasami dochodzę do wniosku że zamast kopać się z koniem czyli TU lepiej byłoby dosłownie dokopac sprawcy… na miejscu w stanie chwilowej niepoczytalnosci po czym stwierdzić jak PZU że w naszej ocenie przeciez nic się nie stało…

  Polubienie

  1. Dlaczego poszkodowany nie jest konsumentem? Jest jak najbardziej. Więcej UOKiK już się zajmował sprawami pko zakładom ubezpieczeń.
   Oczywiście nie w zakresie odszkodowań, ale sprawy umów badał i bada.

   Zapomniał Pan wspomnieć o Rzeczniku Ubezpieczonych… Takiej trochę fikcji ochrony poszkodowanych 😉 niestety.

   Polubienie

   1. Uchwała Sądu Najwyższego z 9 września 2015 r. (III SZP 2/15):
    Poszkodowany będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie jest konsumentem w rozumieniu art. 24 w związku z art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, ze zm.) w związku z art. 22(1) kc.

    Polubienie

 4. Jeśli głównym płatnikiem większości firm odszkodowawczych jest PZU, czyli podmiot skarbu Państwa, to rozwiązanie jest idealne. Po co płacić miliardy rocznie, wprowadźmy ustawę, zablogujmy możliwość działania podmiotom na tym rynku i z kilku miliardów, już mamy oszczędności.
  Konsument jak zawsze ma wielki baner przed oczami – STOP nieuczciwym kancelariom odszkodowawczym pobierającym lichwiarskie procenty. No i wierząc w ten baner skończy jak zawsze – zdany na łaskę lub niełaskę ubezpieczycieli.
  Każdy kto pracuje w branży wie, jak ta łaska wygląda – odmowa, 6000 zł rekompensaty za śmierć dla matki po dziecku, 1000 zł zamiast 6000 niedoszacowania itd.

  Polubienie

  1. Nie ulega najmniejszej wątpliwosci, iż przyczyną rozkwitu rynku kancelarii odszkodowawczych jest działanie ubezpieczycieli. I faktycznie projekt w tej tresci jak dla mnie jest głownie pisany pod ubezpieczycieli.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: