Odszkodowanie z AC (autocasco) w wariancie serwisowym bez potrąceń- także wtedy, gdy poszkodowany nie przedstawił rachunków

Ubezpieczając auto z tytułu Autocasco (AC) agent daje nam zwykle do wyboru dwa warianty ubezpieczenia, jeden droższy ( wariant serwisowy) , drugi znacznie tańszy (wariant optymalny, kosztorysowy).

Oczywiście w zależności od zakładu ubezpieczeń konkretne zapisy OWU ( Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) mogą się trochę różnić.

Niemniej jednak płacąc składkę w niższej wysokości i korzystając z wariantu kosztorysowego– ubezpieczyciel ustalał wysokość odszkodowania na podstawie sporządzanego przez siebie kosztorysu, w oparciu o niskie stawki za rbg (roboczogodzinę), biorąc pod uwagę wartość części alternatywnych i stosując amortyzację. Często także odszkodowanie było obniżana także o podatek VAT.

Plusem takiego rozwiązania poza niższa składką był także brak konieczności przeprowadzania naprawy pojazdu. Klient – poszkodowany kasował odszkodowanie, a auta mógł nie naprawiać, naprawić własnym sumptem, czy w garażowym warsztacie bez faktury.

W wariancie serwisowym, przy znacznie wyższej składce, poszkodowany dostawał odszkodowanie, które uwzględniać mogłoby ceny części oryginalnych, do tego nowych, ceny rbg (roboczogodziny) nawet w oparciu o stawki ASO i bez amortyzacji.

Warunkiem jednak otrzymania tak wyliczonego odszkodowania było jednak przeprowadzenie naprawy i przedstawienia faktur ubezpieczalni.

W sytuacji, gdy poszkodowany mimo wykupionego wariantu serwisowego faktur nie przedstawił zwykle OWU przewidywało wyliczenie odszkodowania w wariancie kosztorysowym.

Taki jednak modus operandi ubezpieczyciela względem poszkodowanych został jednak uznany za nieuczciwy.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał bowiem, iż skoro poszkodowany – ubezpieczony płaci większa składkę, to nie ma powodów aby zmuszać go do przedstawiania faktur.

Poniżej trochę prawniczych rozważań, ale może komuś się przyda 🙂 :

W tym miejscu przywołać należy uzasadnienie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 października 2006 r. (sygn. akt XVII AmC 147/05), z którego wynika w sposób jednoznaczny, że niedozwolone jest postanowienie umowne, które uzależnia zakres obowiązku naprawienia szkody od wykonania naprawy. Decyzja poszkodowanego o dokonaniu naprawy samochodu bądź jej zaniechaniu nie ma bowiem wpływu na okoliczność doznanego uszczerbku majątkowego. Na mocy powołanego wyroku za niedozwoloną uznano następującą klauzulę umowną: „Wycena kosztów naprawy obejmuje: a) koszt robocizny ustalony wg wartości netto (bez uwzględnienia podatku) w oparciu o: – naprawcze normy czasowe określone przez producenta pojazdu lub inne, uznane przez (…) S.A, – średnią stawkę za 1 roboczogodzinę, stosowaną na terenie działalności jednostki terenowej, która zawarła umowę ubezpieczenia lub w miejscu naprawy pojazdu, pod warunkiem braku możliwości dokonania naprawy na terenie działalności ww. jednostki; b) koszty części zamiennych i materiałów według wartości netto (tzn. bez uwzględnienia podatku, cła, akcyzy, itp..) ustalonych na podstawie katalogów E., A. lub innych uznanych przez (…) S.A. (…)”

W uzasadnieniu powołanego orzeczenia Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów miał na uwadze, to, że w innych zapisach OWU były zawarte inne postanowienia regulujące sposób ustalania odszkodowania dla ubezpieczonych, którzy dokonują naprawy samochodu, odrębne, bo uwzględnia­jące podatek. VAT w wysokości odszkodowania. Wprawdzie na mocy wyżej zaprezentowanego wyroku została zakwestionowana jedynie zasada uzależniania wypłaty odszkodowania według cen brutto od faktu przeprowadzenia naprawy oraz przedłożenia stosownych faktur, to wywody zamieszczone w uzasadnieniu powołanego wyroku mają, w ocenie tutejszego Sądu, walor natury ogólnej. Sąd ten bowiem, analizując zakres obowiązku odszkodowawczego wynikającego z zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia AC, stwierdził, że obowiązek naprawienia szkody powstaje z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego czy poszkodowany dokonał naprawy rze­czy. Decyzja poszkodowanego o dokonaniu naprawy samochodu bądź jej zanie­chaniu nie ma wpływu na okoliczność doznanego uszczerbku majątkowego. W ocenie tutejszego Sądu brak jest podstaw do zaakceptowania różnicowania zakresu obowiązku odszkodowawczego od faktu wykonania naprawy.

Z uwagi na powyższe Sąd uznał za niedozwolone w rozumieniu art. 385 1 § 1 kc zapisy § 22 ust. 5 OWU w zw. z § 22 ust. 3 OWU oraz § 22 ust. 7 OWU, w zakresie uzależniającym uwzględnienie w świadczeniu ubezpieczeniowym podatku VAT jak i zastosowanie cen części oryginalnych serwisowych od dokonana naprawy i przedstawienia oryginałów rachunków lub faktur VAT. Te postanowienia, w ocenie Sądu godzą w równowagę kontraktową stron i wprowadza nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków wynikających z umowy na niekorzyść powoda, rażąco naruszając jego interesy jako konsumenta. Szczególnego podkreślenia wymaga to, że powód jako osoba fizyczna zawarł umowę w droższym wariancie serwisowym, który upoważniał go do dokonania napraw w zakładach serwisowych. Tymczasem z powołanego przepisu wynika, że w przypadku ustalenia wartości odszkodowania według metody kosztorysowej wysokość odszkodowania oblicza się według reguł obowiązujących przy tańszym wariancie optymalnym, na który powód nie wyrażał zgody. Zapisy te de facto przewidują, jak wskazał powód w jednym ze swoich pism procesowych, niedopuszczalny mechanizm uzależniania zakresu obowiązku odszkodowawczego od faktu dokonania naprawy i z tej przyczyny Sąd uznał, iż nie wiąże on powoda.

Identyczne stanowisko zajął Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 30 stycznia 2015 r. podobnej sprawie toczącej się pod sygnaturą akt: I C 94/13.

W powyższej sprawie, w apelacji od wyroku uwzględniającego powództwo, pozwany zakład ubezpieczeń zarzucił zaskarżonemu wyrokowi, naruszenie postanowień § 22 ust. 3 pkt 2, ust. 4 w zw. z ust. 5 i 7 OWU, z których wynikało, że w przypadku nieprzedłożenia przez ubezpieczonego rachunków lub faktur VAT za naprawę pojazdu, zamiast wariantu serwisowego stosuje się wariant optymalny z uwzględnieniem cen części zamiennych zawartych w systemie Audatex lub Eurotax; części oryginalnych z uwzględnieniem 25% pomniejszenia z uwagi na okres eksploatacji.

W odpowiedzi na ten zarzut Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał za niedozwolone klauzule umowne postanowienia OWU wykluczające wariant serwisowy do ustalenia wartości części zamiennych tylko z tego względu, że konsument nie przedstawił rachunków czy faktur dokumentujących naprawę auta.

Z uzasadnienia:

Z kolei zarzut naruszenia § 22 OWU AC wiąże z brakiem przyjęcia przez Sąd Rejonowy ustalenia wysokości odszkodowania w wariancie optymalnym, a więc z potrąceniem 25% wartości nowych części zamiennych z uwagi na okres eksploatacji auta, wobec nieprzedłożenia przez powoda rachunków lub faktur za naprawę pojazdu, zamiast w wariancie serwisowym. Biegły wyliczył wartość odszkodowania w wariancie serwisowym, powołując się na oświadczenie pozwanego, które ma zawierać k.268 akt. Na tej karcie akt brak takiego oświadczenia pozwanego. Jednak z treści polisy (k.21) wynika, że umowa ubezpieczenia została zawarta w wariancie serwisowym, a nie optymalnym. § 22 jest sformułowany w sposób niejasny, szczególnie dla konsumenta nie będącego prawnikiem. To postanowienie umowne nie odnosi się w ogóle do ustalenia wariantu serwisowego w umowie stron, co przecież wiązało się z ustaleniem składki od ceny auta brutto. Niejasne postanowienia umowy należy wykładać na korzyść ubezpieczonego – art.12 ust.4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, art.385 § 2 zdanie drugie kc. Podzielić należy przy tym pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z dnia 5 września 2008 r. (CSK 64/08 LEX nr 457853): „Przy wykładni postanowień ubezpieczenia, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia należy uwzględniać cel umowy i interesy ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego.” Celem umowy dla ubezpieczonego było uzyskanie odszkodowania w wysokości brutto, skoro zapłacił on składkę od tak ustalonej wartości i zawarł umowę w wariancie serwisowym. Skoro powód umówił się na wariant serwisowy, to w tym wariancie, z uwzględnieniem części oryginalnych, winno zostać ustalone odszkodowanie, bez potrącenia 25% z tytułu eksploatacji auta.

Po drugie § 22 ust.7 OWU AC zawiera postanowienie niedozwolone w zakresie, w jakim wyklucza wariant serwisowy do ustalenia wartości części zamiennych tylko z tego względu, że konsument nie przedstawił rachunków czy faktur dokumentujących naprawę auta.

(…)

Przyjmuje się, że postanowienia umowy rażąco naruszają interes konsumenta, jeżeli poważnie, znacząco odbiega od sprawiedliwego wyważenia praw i obowiązków stron. W wyroku z 13 lipca 2005 r. (I CK 832/04, Pr. Bank. 2006, nr 3, s. 8) SN stwierdził, że „rażące naruszenie interesów konsumenta” oznacza nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na jego niekorzyść w określonym stosunku obligacyjnym. (tezy 10 i 11 Komentarza do Kodeksu cywilnego cyt. wyżej).

Obowiązek naprawienia szkody powstaje z dniem powstania szkody i nie jest zależny od tego, czy poszkodowany naprawi auto. Poszkodowany nie ma obowiązku naprawy pojazdu, a odszkodowanie mu należne obejmuje uszczerbek majątkowy, jaki poniósł w momencie powstania szkody, równy kwocie potrzebnej do przywrócenia auta do stanu poprzedniego. Wielkość odszkodowania winna zatem odpowiadać zasadzie z art.361 k.c. Uzależnianie ustalenia wysokości szkody od przedstawienia rachunków bądź faktur kształtuje prawa ubezpieczonego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interes.

(…)

Skutkiem zastosowania w umowie lub wzorcu klauzuli niedozwolonej jest brak mocy wiążącej tego postanowienia, przy zachowaniu skuteczności innych części umowy lub wzorca. Oznacza to, że odszkodowanie powinno zostać wyliczone w wariancie serwisowym.

Takie samo stanowisko zajął Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku w wyroku z dnia 14 września 2015 r.  sprawie IC 469/12:

W ocenie Sądu postanowienia § 22 ust. 5 OWU w zw. z § 22 ust. 3 OWU oraz w zw. z § 22 ust. 7 OWU, w zakresie uzależniającym wypłacenie odszkodowania od dokonana naprawy i przedstawienia oryginałów rachunków lub faktur VAT, dotyczących robocizny, części zamiennych, materiałów lakierniczych i normaliów, w tym oryginałów rachunków lub faktur VAT dokumentujących nabycie części oryginalnych serwisowych w autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdu marki L., stanowi niedozwolone postanowienie umowne w świetle art. 395 1 kc.

(…)

Jak więc widać zdaniem Sądów będąc ubezpieczonym w wariancie serwisowym wcale nie musimy naprawiać auta by otrzymać godne odszkodowanie.

Reklama

Autor: bartoszkowalak

Nazywam się Bartosz Kowalak i jestem prawnikiem, radcą prawnym, do tego jeszcze wspólnikiem w Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna w Poznaniu. Kilka informacji więcej można znaleźć na naszej stronie http://www.prawnikpoznanski.pl. W zasadzie od początku kariery zawodowej miałem i nadal mam do czynienia z sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowań, czy to za wypadki drogowe, czy inne zdarzenia powodujące, iż u jednej osoby z winy drugiej dochodzi do powstania szkody na osobie lub w majątku. W skrócie można by więc napisać, iż obracam się w dziedzinie, która można by dla potrzeb niniejszego bloga nazwać prawem odszkodowań. Prawem odszkodowań- a więc odpowiedzią na pytanie, kto, za co, komu i ile ma zapłacić, gdy zawinił. Temat ten w zasadzie sprawia mi satysfakcję zawodową, tak więc jest to dziedzina prawa,z która lubię się mierzyć. Dlatego też postanowiłem także poza polem działania jakim jest sądowa wokanda spróbować moich sił także poprzez to medium jakim jest niniejszy blog. Chciałbym tutaj pisać o ciekawych rzeczach, często ciekawostkach, związanych z odszkodowaniami. Podzielić się moimi przemyśleniami czy też może udzielić jakieś rady. Drugą gałęzią, której poswięcam sporo uwagi sa sprawy spadkowe: Tak poza tematem bloga zapraszam do zapoznania się z oferta prowadzenia spraw spadkowych. Tak się złożyło, iż poza odszkodowaniami jest to druga gałąź prawa, którą się zajmuję: https://prawospadkowepoznan.pl/

46 myśli na temat “Odszkodowanie z AC (autocasco) w wariancie serwisowym bez potrąceń- także wtedy, gdy poszkodowany nie przedstawił rachunków”

 1. Witam
  Mam właśnie taki problem. Nie omieszkam skorzystać z porady i wskazanych orzeczeń. Mam nadzieję ze jak przedstawię im ten pogląd to odpuszczą

  Polubienie

 2. Mam problem bardzo podobny.Mąż miał stłuczkę z własnej winy. W wariancie serwisowym stwierdzono szkodę całkowitą. Wystawiono według własnej procedury wrak na licytację. Nam zaproponowano kwotę 337.50 zł. Przy wartości stałej samochodu 15 300. Gdy nie zgodziliśmy się na sprzedaż zakład ubezpieczeń dalej proponuje powyższe odszkodowanie. Okazało się, że na samochód jest kupiec, który chce zapłacić sam prawie 15 tys. Jakie mamy szanse aby odzyskać odszkodowanie bez pokazywania faktur za naprawy.Samochodu nie chcemy sprzedawać, bo wiemy co mamy. Za kwotę ok. 9 tys. w każdym warsztacie nie serwisowym naprawimy go, a i tak nie przekroczy to 65%. Czy mamy szanse wygrać z PZU.

  Polubienie

  1. DZień dobry, W zasadzie jak rozumiem, to Pani pytanie sprowadza się do pytania, czy jak będziecie mieli naprawę poniżej 65%, to mozecie dochodzić kosztów naprawy przy stwierdzonej szkodzie całkowitej? Obawiam się, ze może być z tym problem. Przy AC to OWU- ogólne warunki ubezpieczenia reguluja kwestię ustalania szkody całkowitej, tj najczęściej dla potrzeb jej ustalania nie bierze się rzeczywistych kosztów naprawy, ale naprawy w ASO i po cenach oryginalnych części. Tak więc fakt, iz naprawicie w nie-ASO, nie ma wpływu na ustalenie wartości przy AC. Tym samym raczej PZU będzie tutaj uprawnione do rozliczenia sprawy jako szkody całkowitej.

   Polubienie

 3. Mam tez taki problem😔Mam szkodę z mojej winy. Mam wariant serwisowy AC. Serwis ASO wyliczył mi naprawę na około 7500 zł a ubezpieczyciel PZU proponuje mi 2500 zł i mówi mi ze moze stosować w wycenie zamienniki. Ze miałem umowę i na 30 Str. Było to zapisane, a z tego co pamietam umowa nie miła wiecej jak 6 stron. Czuje ze ktoś chce mnie oszukać i to PZU.Dodam, iż nie chce naprawiać auta i chce go sprzedać w takim stanie i otrzymać godziwe odszkodowanie. Prosze o pomoc

  Polubienie

 4. Witam Serdecznie. Mam podobny problem. Miałem kolizje drogową z własnej winy. Posiadam wykupiony Pakiet Serwisowy AC PZU. Jednak rzeczoznawca nie uwzględnił wielu rzeczy podczas wyceny. Twierdzi że mam naprawiać maskę aluminiową (sic!). Mam uszkodzone zawieszenie do wymiany zaliczył tylko drążek kierowniczy. Za kwoty, które uwzględnił w kosztorysie nie da się kupić nawet używanych części na allegro. Proszę o pomoc jeśli posiada pan chwile czasu. Dziękuje z góry i Pozdrawiam Serdecznie

  Polubienie

   1. Witam.Dziękuje bardzo za odpowiedź. Zgodnie z pana zaleceniami przewiozłem samochód do ASO Chrysler. Wstępna wycena na podstawie kosztorysu PZU 12 tys( części z wyceny PZU istnieją w większości wirtualnie) – Wycena ASO 37 tys na cześciach oryginalnych. Czekam jutro na kolejną wizytę rzeczoznawcy. Będe na bieżaco informował o postępach sprawy.

    Polubienie

    1. Dzień dobry,
     Teoretycznie umowa AC moze zawierać klauzulę modyfikujące zakres odpowiedzialności w stosunku do tego co ASO napisze. Dlatego też bradziej bym się tu kierował biegłym, który opinie sporządzi po analizie także treści umowy AC.

     Polubienie

 5. Dzień dobry,

  czy przy uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu widnieje poprawna sygnatura sprawy? Wyciąg z uzasadnienia wskazuje, że SO rozpatrywał sprawę jako sąd drugiej instancji.

  Polubienie

 6. Witam serdecznie ,Miałam kolizję a dokładniej wpadłam w poślizg . Samochód jest sprawny.Jak na taką kolizje to są nie wielkie uszkodzenia . Mam AC w PZU wariant Serwisowy .PZU oszacowało szkodę ,nie uwzględnili wszystkich uszkodzeń tak zwanie po kosztach,zamiennikach itp . Bardzo proszę o pomoc w napisaniu pisma odwoławczego do ubezpieczyciela od niekorzystnej kalkulacji naprawy samochodu. Z góry serdecznie dziękuję .

  Polubienie

  1. Dzień dobry, Sugerowałbym w piserwszej kolejnosci zwrócic się o sporządzenie prywatnej opinii do rzeczoznawcy samochodowego. I taka opinię wraz z konkretnym roszczeniem im wysłac, na pewno zadziała lepiej niz samo tylko pismo odwoławcze.

   Polubienie

 7. Witam
  Miałem szkodę z AC, polisę mam wykupioną w Allianz -wariant naprawa w ASO. Dostałem wycenę z rzeczoznawcy od Allianza na kwotę 5551,57 zł, Pojechałem do Aso i poprosiłem o ich kalkulację naprawy samochodu, kwota naprawy w Aso wynosi 11 371.78 zł .Napisałem odwołanie z prośbą o wypłatę różnicy przedstawionego przez Aso kosztów naprawy. Dostałem odpowiedz, że akceptują moje roszczenia po warunkiem przedstawienia rachunków za zakup części. Proszę o pomoc i informację związku z moją sprawą. Z góry dziękuje za pomoc.

  Polubienie

 8. nie będę naprawiał auta…ale wg tego co pan napisał(wyczytałem na pana blogu) ubezpieczalnia nie może wymagać ode mnie faktur skoro płaciłem wyższą składkę(naprawa na cześciach oryginalnych i w Aso) a nie naprawa kosztorysowa.

  Polubienie

  1. Niestety nie jest to taki samograj. Sądy róznie podchodzą do tego tematu. Takie orzeczenia jak wyżej opisane zapadło, ale niestety są i inne. Więc można próbować sądu, ale musi Pan szacować ryzyko.
   Ja bym jeszcze zanim poszedł do sądu zrobił prywatną wycenę w oparciu o kosztorys, jezeli rzeczoznawca by wycenił Panu szkodę bez faktur na wiecej jak ubezpieczyciel, to bym poważnie rozważał powództwo.
   Moznaby jeszcze spróbowac poszukac jakie wyroki w takich sprawach zapadają w właściwym dla Pana sądzie. Często jest tak,z e inaczej orzeka Kraków, a inaczej Poznań.

   Polubienie

   1. Witam, Prowadzę kilkadziesiąt spraw z AC rocznie i niestety ale nie ma zasady. Sąd poznański różnie podchodzi do sprawy wariantu serwisowego z AC i teraz wpadł na pomysł, że zapisy o wariancie serwisowym stanowią o głównym świadczeniu zakładu ubezpieczeń i kilka spraw oddalił w Okręgu na apelacji.

    Polubienie

 9. Tak jak pan mówi, zlecę wycenę przez biegłego rzeczoznawce i porównam..
  dziękuję bardzo za informację.:)
  Ewentualnie poinformuje jak sprawa się zakończyła.

  Polubienie

 10. Witam.
  Chciałem zapytać troszkę z innej beczki:
  Czy podczas naprawy z AC pakiet Serwisowy serwis naprawiający auto może zabrać mi uszkodzone części podpierając się informacją, że części są Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Dowiadywałem się u mojego agenta ubezpieczeniowego a ten konsultował z likwidatorem, że zakład ubezpieczeniowy nigdy nie chciał używanych/uszkodzonych części. Czyje są te uszkodzone części? Moje? Zakładu ubezpieczeń? Bo na 100% nie serwisu.

  Polubienie

  1. Dzień dobry,

   Moim zdaniem serwisowi nic do tego. Po pierwsze to Pana części, chyba żeby faktycznie Pan podpisywał cesję na rzecz ubezpieczyciela- ale nigdy o tym nie słyszałem.
   Po drugie to Pan jest klientem warsztatu, więc nie widzę powodu, żeby Pana kontrahent reprezentowal interesy podmiotu trzeciego.

   Generalnie uważam, ze wareto żadać wydania starych cześci, bo potem się czasami okazuje, że nie ma żadnych nowych cześci.

   Polubienie

   1. Sprawa załatwiona pozytywnie, wszystkie części zostały mi wydane. Co prawda oparło się aż o kierownika serwisu.
    „Serwis nie może wydać, bo PZU od nich żąda okazania uszkodzonych części itd itp …”
    Po załatwionej sprawie pan zadzwonił i poinformował, że wszystkie uszkodzone części zapakowano do auta.

    Polubienie

 11. Witam mam wykupiony pakiet serwisowy w PZU a wypłacili mi po oględzinach na drugi dzień be z zaakceptowania i przesłania kosztorysu na zamiennikach …..to jest kpina, czy biegły rzeczoznawca coś wskóra. Niech ktoś doradzi.

  Polubienie

   1. Ubezpieczyciel w 90 % przypadków po odwołaniu z AC dopłaca kilkaset złotych. Całość należnego odszkodowania zaś uzyska pan tylko i wyłącznie przed sądem. Nie potrzeba tu także ekspertyzy rzeczoznawcy bo ceny części oryginalnych sprawdzi pan w ASO po nr VIN i nazwie części, stawki to co najmniej 100 /100 zł /h za pracę blacharza i lakiernika w warsztacie o znanej renomie ( ASO od 140 zl ). Doda pan to do siebie i już wiadomo ile tysięcy można uzyskać.

    Polubienie

 12. Witam
  AC w PZU wariant serwisowy, Auto Wattość 100% auto warte 27775zł
  PZU wyceniło naprawę na częściach nieoryginalnych.Wszystkie elementy uwzględnione, ale stawka cenowa za robociznę przyjęta 48PLN/RBG.
  Wydaje mi się ze troszkę mało.
  wycena na 5632,22. wg mnie powinno byc dużo więcej.
  Czy muszę mieć faktury żeby wypłacili wyższe odszkodowanie.

  Polubienie

  1. Stawka za rbg jest na pewno za mała, wręcz śmieszna. Nie musi miec Pan faktur, ale wóczas możłiwe jest rozliczenie na podstawie kosztyrysowej, jezeli chce mieć Pan pewnosc zwrotu całej szkody, to faktury. Choć sa i wyroki, które wskazują, iż nie ma takiej potrzeby- ale to jest bardzo dyskusyjny i kontrowersyjny temat.

   Polubienie

 13. Witam! Mam pytanie. Miałem szkode z AC , wykupiona opcja serwisowa, w kosztorysie policzyli mi niektore czesci oryginalne volvo, niektóre tanie zamienniki. Te oryginalne i tak mocno zaniżoneok 55%. (auto 6 letnie), Czy mimo formy wypłaty odszkodowania gotówkowej i nie przedstawienia faktur mam prawo naprawiac auto na wszystkich oryginalnych czesciach bez zadnych zamienników? roboczogodzina równiez zanizona chyba (55zł).Pytanie nr 2: mam stala wartoscok ale była jedna szkoda w miedzyczasie. , o ile % zmieni sie wartosc auta (nie wykupiona opcja ochrona zmiany wartosci)

  Polubienie

 14. Witam, mamy szkodę z AC w PZU na samochodzie dostawczym – jako warsztat stworzyliśmy swój własny kosztorys – cena roboczogodziny została jednak znacznie zredukowana. Użytkownik ma wykupiony wariant serwisowy na sumę netto 103 000 zł. Dlaczego nasza stawka nie została uznana oraz czy przy takim wariancie po przedstawieniu faktury za naprawę powinna zostać ona uznana w całości? Jak o to walczyć?

  Polubienie

 15. Dzień dobry
  Miałem szkodę z AC polisa z wykupiona opcja serwisowa oraz zniesioną amortyzacją. W kosztorysie policzyli mi części oryginalne ale zaniżone o amortyzację tj. 55%. (auto 7 letnie, Czy w razie nie przedstawienia faktur zakład ubezpieczeń może zaniżyć kwotę części o amortyzację ? Dodam, iż roboczogodzinę wyceniono również nie jak w wariancie serwisowym tylko 55zł.

  Polubienie

 16. Witam , mam taką sytuację . Uszkodziłem auto i chce naprawić w ASO w ramach ubezpieczenia AC w PZU pakiet serwisowy. Kwota bezsporna 44 ooo kosztorys nieautoryzowanego serwisu około 80 000 wartość auta 165000. Do wymiany praktycznie ćwiartka samochodu . Auto BMW sprowadzone z USA. Żaden serwis ASO w Polsce nie chce podjąć się naprawy ani zrobienia kosztorysu auta ze względu na brak możliwości zaprogramowania modułów .
  Oczywiście wolałbym nie naprawiać tego auta i poprosiłem o wystawienie auta na aukcję . Został wystawiony i niestety oferent był na 47 000 . PZU odpisało mi że nie jest zainteresowane rozliczeniem jako szkody całkowitej .
  Stwierdziłem że skoro w Polsce ASO nie jest w stanie zrobić kosztorysu na podstawie swoich wyliczeń i stawek czy mogę odprowadzić auto do niemieckiego serwisu na kosztorys ? i czy będę mógł żądać od PZU zwrotów kosztów transportu oraz kosztorysu . W Niemczech prawdopodobnie zostanie orzeczona nieopłacalność naprawy .

  Polubienie

  1. Dzień dobry, Ja bym zlecił wydanie opinii biegłemu rzeczoznawcy. Co do naprawy w Niemczech, to rzeczywiscie musiałby miec Pan pisemna lub mailowa odmowę z polskiego ASO. Bo trudno będzie Panu wykazać koniecznośc skorzystania z niemieckiej ściezki.

   Polubienie

 17. Dzień dobry Panu Panie MEcenasie,

  Mam podobna sprawę z PZU.
  Ja ppowodowalem wypadek 18.12.2018 roku. Samochod odholowana z racji niesprawnego układu kierowniczego.
  Oddanłem na autoryzowany warsztat PZU gdzienaprawiono pod względem blacharsko-lakierniczym i mechanicznym, poza stwierdzilem dalsze problemu z ukladem kierowniczym –
  blokowanie sie kierownicy. Wrocilem na warsztat ale oni
  uznali ze nic wiecej z tym nie zrobia bo PZU robi im problemy z
  wyplata odszkodowania.
  PZU zaproponowało mi ponowne ogledziny, ktore odbyly sie w grudniu
  stwierdzono uszkodzenie przekladni kierowniczej.
  Następnie otrzymalem pismo ze odszkodowanie
  otrzymam po przedlozeniu faktur. Niestety nie posiadam takiej gotowki (ok
  5000 zl) Po za tym to jakas niezrozumiala dla mnie praktyka, gdzie mam
  pelne ubezpieczenie serwiswowe, bez amortyzacji, z stala wartoscia ubezpieczenia.

  Czy jezeli sporzadze kosztorys w serwisie i przedstawie im taki kosztorys to czy moga mi go odrzucic?
  Mam juz dosc i jestem nerwowo wykonczony bo sprawa juz sie ciagnie

  Polubienie

 18. Dzień dobry,

  Likwiduję szkodę z AC w PZU wariant serwisowy.
  Chciałem wybrać wariant naprawy auta bez przedstawiania rachunków ponieważ mam możliwosc naprawy chałupniczej
  I tu pojawia się pytanie, czy w tej sytuacji należy mi się według ich OWU zwrot według cen części oryginalnych czy zamienników ? Czy należyy stosowac amortyzacje.
  Na kosztorysie widzę że zastosowali zamienniki o śmiesznie niskiej cenie.

  W OWU jest napisane tak:

  3. Z zastrzeżeniem ust.4, koszty naprawy pojazdu ustalane są na
  podstawie następujących cen części zamiennych
  zakwalifikowanych do wymiany:
  1) w wariancie serwisowym – cen części oryginalnych
  serwisowych;
  2) w wariancie optymalnym:
  a) cen części oryginalnych serwisowych, pomniejszonych
  w zależności od okresu eksploatacji pojazdu według
  poniższych wskaźników:
  jeżeli w trakcie eksploatacji pojazdu dokonano wymiany
  części (zespołów) lub wyposażenia pojazdu
  udokumentowanej rachunkami, pomniejszenie cen
  wymienionych elementów ustala się indywidualnie
  z uwzględnieniem okresu ich eksploatacji,
  b) cen części oryginalnych,
  c) cen części porównywalnej jakości.

  a nastepnie:

  7. W razie nieprzedstawienia rachunków lub faktur VAT, o których
  mowa w ust.5, PZU SA wypłaca bezsporną część odszkodowania
  ustaloną na podstawie wyceny PZU SA sporządzonej w oparciu
  o zasady zawarte w systemie Audatex lub Eurotax,
  z zastosowaniem:
  1) norm czasowych operacji naprawczych określonych przez
  producenta pojazdu;
  2) stawki za roboczogodzinę ustalonej przez PZU SA w oparciu
  o średnie ceny usług stosowane przez warsztaty działające na
  terenie miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub osoby,
  o której mowa w § 3 pkt 31 lit.a;
  3) cen części zamiennych zawartych w systemie Audatex lub
  Eurotax ustalonych w wariancie optymalnym;
  4) cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych
  w systemach Audatex lub Eurotax.

  czy to oznacza że pomimo posiadania wariantu serwisowego ubezpieczyciel ma prawo zastosować ceny zwykłych zamienników ??

  Dzięki,

  Polubienie

 19. Miałem szkodę z własnej winy i ubezpieczenie w wariancie serwisowym, kosztorys przesłany przez ubezpieczyciela nie pokrywał się z kosztorysem zakładu lakierniczo- naprawczego, był dużo mniejszy i zawierał wynika z tego ceny zamienników a nie oryginałów . Czy pomimo posiadania wariantu serwisowego ubezpieczyciel ma prawo zastosować ceny zwykłych zamienników ?? Kosztorys ubezpieczyciela brutto wyszedł na kosztorys netto zakładu naprawiającego

  Polubienie

 20. Witam.. Naprawiłem klientowi auto z AC (serwisowy) wystawiłem rachunek i dołączyłem kosztorys (na oryginalnych częściach) auto Passat 2014 r.. Wiener chce ode mnie faktur źródłowych.. W warunkach owu jest zapis że jeżeli na oryginalnych to po przedstawieniu faktur lecz nie ma nic o fakturach źródłowych.. Sprawę oddałem do sądu i mam pytanie czy muszę pokazać f źródłowe?

  Polubienie

Odpowiedz na niezadowolony Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: