Ile odszkodowania za złamany obojczyk?

Uszczerbek na zdrowiu polegający na złamaniu obojczyka lub obojczyków są jednymi z najczęstszych konsekwencji zdrowotnych wypadków komunikacyjnych.

Paradoksalnie obojczyki pękają głównie dzięki temu, iż korzystamy z pasów bezpieczeństwa.

Pas podczas zderzenia powoduje, iż siły, które działają w aucie na ciało kierowcy, czy pasażera są powstrzymane przez jego napięcie. Dzięki temu poszkodowani unikają znacznie gorszych konsekwencji na zdrowiu, czy nawet utraty życia. Niestety siła działająca na pas i ciało powoduje często, iż niektóre kości nie wytrzymują i pękają.

Równie często do złamania obojczyków dochodzi w sezonie zimowym, gdy na nie odśnieżonym chodniku lub innej zlodowaconej powierzchni poszkodowany potyka się i upada na wyciągniętą rękę.

Objawy jakie towarzyszą złamaniu obojczyka to najczęściej silny ból, powstający w miejscu złamania obrzęk, problem z podnoszeniem i poruszaniem ręką oraz widoczne gołym okiem przemieszczenie kości. Pierwsza pomoc zwykle polega na unieruchomieniu kończyny. Leczenie zależy od tego czy doszło do przemieszczenia elementów kostnych. Niekiedy niezbędna jest także leczenie operacyjne.

Ile zatem może domagać się od ubezpieczyciela, czy sprawcy szkody poszkodowany, który doznał uszczerbku na zdrowiu polegającym na złamaniu obojczyka, czy obojczyków?

Niestety trudno w tym miejscu odpowiedzieć na to pytanie. Tak naprawdę dopiero analiza konkretnej sprawy pozwalałaby na wypowiedzenie się co do możliwych roszczeń.

Sąd ustalając zadośćuczynienie za dany uszczerbek na zdrowiu musi wziąć pod uwagę całość okoliczności, które towarzyszą powstaniu tego konkretnego uszczerbku.

Istotne jest chociażby w jakim wieku jest osoba poszkodowana?

Jaki wykonuje zawód? Czy złamanie obojczyka będzie miało wpływ na wykonywany zawód?

Czy złamanie wiąże się z jakimiś powikłaniami? Np. doszło do skrócenie obojczyka, zmniejszenie zakresu ruchu, dolegliwości bólowe utrzymują się przez niestandardowo długi okres, osłabieniu uległa ręka itd., itp.?

Czy w związku z złamaniem obojczyka poszkodowany będzie zmuszony do zaprzestania uprawiania sportu., czy porzucenia innego hobby związanego z wysiłkiem?

Znaczenie ma jak obojczyk się zrasta, czy występują komplikacje, ile było operacji?

Czy osoba jest lewo, czy praworęczna?

Czy była prowadzona rehabilitacja, jak intensywna i jak długo?

Słowem każda okoliczność, która u poszkodowanego uległa negatywnej zmianie w wyniku doznanego urazu obojczyka ma przełożenie na wysokość zadośćuczynienia.

Sądy oczywiście posiłkują się także ustalanym przez biegłego, w tym wypadku ortopedę, uszczerbkiem na zdrowiu. Co oczywiste im uszczerbek ten będzie wyższy tym wyższe zadośćuczynienie.

W przypadku złamania obojczyka Tabela zawarta w OBWIESZCZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przewiduje następujące widełki procentowego uszczerbku na zdrowiu, w zależności od charakteru urazu jakiemu uległ obojczyk:

Obojczyk

100.

Wadliwe wygojone złamanie obojczyka – w zależności od

stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchów

prawy

lewy

5–25

5–20

101. Staw rzekomy obojczyka ograniczający ruchy kończyny prawy 25

lewy 20

102.

Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub

obojczykowo-mostkowego – w zależności od ograniczenia

ruchów, upośledzenia zdolności dźwigania i stopnia

zniekształcenia

prawy

lewy

5–25

5–20

103.

Uszkodzenia obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem

kości i obecnością ciał obcych ocenia się według pozycji

100–102, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego

uszczerbku na zdrowiu o:

5

Uwaga: Przy współistniejących powikłaniach

neurologicznych należy stosować ocenę według pozycji

dotyczących uszkodzeń odpowiednich odcinków kończyny –

w zależności od stopnia wypadnięcia funkcji.

Jak więc widać uszczerbek stwierdzony przy złamaniu obojczyka  może wynosić od kilku do kilkudziesięciu procent. Sąd w zależności więc od komplikacji zdrowotnych może więc zasądzić również kilka lub kilkadziesiąt tysięcy tytułem zadośćuczynienia.

W tym miejscu warto może wskazać kilka rozstrzygnięć wydanych przez sądy w przy tego typu roszczeniach z skrótowym opisem stanu faktycznego. Co pozwoli Czytelnikowi na wyrobienie sobie zdania

I tak w wyroku o sygn. akt: II C 169/10 – Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2016-01-26 Zasądził łącznie po uwzględnieniue wcześniej przyznanej kwoty 18.400 zł wskazując następujący stan faktyczny

Przeprowadzone badania wykazały u powoda wieloodłamowe złamanie prawego obojczyka, stłuczenie biodra prawego i uraz głowy. Badania RTG czaszki oraz CT głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa nie wykazały zmian pourazowych.

Złamany obojczyk unieruchomiono opatrunkiem gipsowym. Zalecono przyjmowanie leku D. U. i dalsze leczenie w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Kolejne badania powód przebył w dniu 12 czerwca 2008r. Stwierdzono wówczas poprawne ustawienie odłamów złamanego obojczyka i zalecono utrzymanie unieruchomienia gipsowego do 6 tygodni.

W dniach 1 i 15 lipca 2008r. powód poddał się badaniom RTG. Badanie przeprowadzone 15 lipca 2008r. wykazało, że prawy obojczyk jest zrośnięty. Powoda skierowano na leczenie rehabilitacyjne.

Powód leczeniu rehabilitacyjnemu był poddany w dniach 1-14 lipca 2008r. w (…) s.c. w L.(rehabilitacja prawej obręczy barkowej) oraz 17-30 lipca 2008r. w SP ZOZ w S. (rehabilitacja prawego stawu biodrowego i łokciowego).

W dniach 14 listopada oraz 3 grudnia 2008r. powód był badany neurologicznie w Poradni Neurologicznej L. – (…) w W., gdzie rozpoznano tzw. cerebrastenię pourazową.

Złamanie obojczyka prawego skutkowało 6% stałym uszczerbkiem na zdrowiu. Pozostałe obrażenia nie spowodowały uszczerbku.

Złamanie obojczyka jest wadliwie wygojone, wskutek czego obojczyk jest zniekształcony, nie ogranicza to jednak ruchomości stawu barkowego i wynika z charakteru złamania.

Brak jest podstaw, do przyjęcia, iż powód doznał uszczerbku na zdrowiu ze strony neurologicznej.

W innym wyroku VI C 50/13 – wyrok Sądu Rejonowego w Oławie z 2014-03-14 Sąd:

Kierując się wskazanymi wyżej okolicznościami Sąd uznał, iż łączna kwota 35.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z urazami i skutkami wypadku z dnia 22.04.2011 r. stanowi sumę odpowiednią w rozumieniu art. 445 K.c.

Sąd ustalił, co następuje :

„Z miejsca zdarzenia powód został przewieziony przez Pogotowie (…) na Oddział Chirurgiczny (…) Centrum Medycznego w S., gdzie po przeprowadzeniu diagnostyki stwierdzono u powoda stłuczenie głowy, stłuczenie i nadwyrężenie kręgosłupa szyjnego, złamanie obojczyka lewego z przemieszczeniem, stłuczenie żeber lewych oraz stłuczenie okolicy biodra, kolana i stawu skokowego lewego. W leczeniu zastosowano stabilizację kręgosłupa szyjnego w kołnierzu typu S., natomiast złamany obojczyk zaopatrzony opatrunkiem gipsowym „ósemkowym”, który utrzymany był do 13.06.2011 r.

W czasie hospitalizacji powód badany był przez neurologa.

Po kilkudniowym leczeniu i obserwacji powoda w stanie ogólnym dobrym w dniu 29 kwietnia 2011 r. wypisano do domu z zaleceniami konsultacji ortopedycznej, noszenia kołnierza ortopedycznego przez okres 10 tygodni i konsultacji w rejonie oraz zwolnienia lekarskiego poszpitalnego przez okres 30 dni.

Doznane na skutek przedmiotowego wypadku obrażenia skutkowały trwałym uszczerbkiem na zdrowiu powoda w łącznej wysokości 23 %, w tym uraz skrętny kręgosłupa szyjnego i stłuczenie głowy skutkował 5 % uszczerbkiem, złamanie obojczyka lewego z przemieszczeniem odłamów z ograniczeniem ruchomości barku lewego u osoby praworęcznej – 8% oraz uraz barku lewego z uszkodzeniem obrąbków stawowych, które skutkowały przewlekłym zespołem bólowym i dalszym ograniczeniem barku lewego z miernym zanikiem mięśni obręczy barkowej – 10 % uszczerbkiem.

Rokowanie co do stanu zdrowia powoda na przyszłość w związku z wypadkiem w rozumieniu dalszych możliwych powikłań jest dobre, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, gdyż dalsze powikłania nie nastąpią.

W wyroku o sygn. : I C 411/14 – Sąd Rejonowy w Nysie z 2015-03-25 wskazał, iż:

Zdaniem Sądu, dochodzona przez powódkę kwota 16.000 zł tytułem zadośćuczynienia, która z wypłaconą przez stronę pozwaną wcześniej kwotą 10.000 zł daje łącznie kwotę 26.000 zł, jest kwotą wyważoną, mieszczącą się w średnich kwotach orzekanych przez tutejszy Sąd w tego typu sprawach. Zdaniem Sądu kwota 26.000 zł za 12 % uszczerbek na zdrowiu będzie kwotą adekwatną do stopnia tego uszczerbku na zdrowiu oraz cierpień jakich doznała powódka na skutek wypadku, wyważoną, utrzymaną w rozsądnych granicach umożliwiającą powódce złagodzenie zaistniałych skutków wypadku.

Sąd ustalając wysokość zadośćuczynienia na łączną kwotę 26.000 zł wziął pod uwagę, że powódka doznała poważnego urazu prawego stawu barkowego. Ponieważ po pierwszej operacji nastąpiły powikłania, konieczna była druga operacja. Powódka przez długi okres była zdana na opiekę osób trzecich. J. nie mogła się opiekować w sposób należyty rannym w wypadku synem. Do dziś powódka odczuwa dolegliwości bólowe ze strony kręgosłupa i głowy, a prawe ramię nie odzyskało pełnej sprawności.

Tym samym roszczenie o zapłatę kwoty 26.000 zł tytułem zadośćuczynienia było jak najbardziej zasadne.

U powódki A. H. rozpoznano złamanie prawego obojczyka z przemieszczeniem, stłuczenie klatki piersiowej stłuczenie prawego podudzia. W dniu 17 sierpnia 2013 r. zastosowano leczenie operacyjne w postaci otwartej repozycji i zespolenia śródszpikowego obojczyka prawego grotemK. i pętlą vikrylową. W szpitalu powódka przebywała w okresie od 16 sierpnia 2013 r. do 22 sierpnia 2013 r. Następnie dostała skierowanie do Poradni (…) Urazowo-Ortopedycznej, gdzie leczyła się od dnia 26 sierpnia 2013 r. do dnia 21 marca 2014 r.

W czasie leczenia pojawiły się komplikacje bowiem nastąpiło przemieszczenie odłamów obojczyka. Powódka zdecydowała się na operację w (…) w P., za którą zapłaciła z własnych środków kwotę około 8.000 zł. W szpitalu przebywała w dniach 13-14 września 2013 r. z rozpoznaniem: (…)wtórnie przemieszczone złamanie wielofragmentowe obojczyka (powikłanie implantu), niestabilność stawu ramiennego, radikulopatia szyjna prawostronna C 4 – C6, zastarzałe uszkodzenie odstawowe niepełnej grubości (…), (…), uszkodzenie obrąbka tylnego i troczka (…). W dniu 13 września 2013 r. powódka została poddana leczeniu operacyjnemu w postaci artroskopii diagnostycznej stawu ramiennego. Usunięto drut K.. Dokonano otwartej repozycji złamania obojczyka, ustabilizowano go płytą (…) (H.-tytan) i podano koncentraty czynników wzrostu A. w miejsce złamania. Po operacji jeździła na rehabilitację do K.

Na skutek wypadku z dnia 16 sierpnia 2013 r. powódka doznała obrażeń ciała w postaci wieloodłamowego złamania obojczyka prawego z przemieszczeniem, stłuczenia klatki piersiowej, stłuczenia prawego podudzia, uszkodzenia tkanek miękkich prawego stawu ramiennego i nadłamania łopatki prawej bez przemieszczenia, co stanowiło 12 % trwałego uszczerbku na zdrowiu pod względem ortopedycznym.

U powódki nie dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia na skutek przebytego wypadku. Powódka przez okres 10 tygodni wymagała opieki osób trzecich w wymiarze 3 godziny dziennie. Obecnie takiej pomocy nie potrzebuje.

Ból jakiego doznała powódka miał umiarkowane natężenie i wymagał stosowania jedynie typowych leków przeciwbólowych. Powódka była okresowo niezdolna do wykonywania niektórych czynności w życiu codziennym.

Powódka posiada obecnie 8 śrub w ramieniu i ma zaburzone czucie w miejscu gdzie były wykonywane zabiegi. Ręka do dziś nie odzyskała pełnej sprawności. Nadal cierpi na bóle karku i głowy, które nie są silne, ale dokuczliwe. W czasie, gdy miała usztywnione ramie, pomagała jej sąsiadka i znajoma, które nie brały za to pieniędzy. Powódka miewa problemy ze snem z przyczyn lękowych. Przez parę miesięcy nie mogła jeździć samochodem. Obecnie prowadzi samochód, ale miewa leki w czasie jazdy.”

Tak więc może te kilka przykładów da Czytelnikowi pewien wstępny ogląd na wysokość dochodzonego roszczenia.

Reklama

Autor: bartoszkowalak

Nazywam się Bartosz Kowalak i jestem prawnikiem, radcą prawnym, do tego jeszcze wspólnikiem w Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna w Poznaniu. Kilka informacji więcej można znaleźć na naszej stronie http://www.prawnikpoznanski.pl. W zasadzie od początku kariery zawodowej miałem i nadal mam do czynienia z sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowań, czy to za wypadki drogowe, czy inne zdarzenia powodujące, iż u jednej osoby z winy drugiej dochodzi do powstania szkody na osobie lub w majątku. W skrócie można by więc napisać, iż obracam się w dziedzinie, która można by dla potrzeb niniejszego bloga nazwać prawem odszkodowań. Prawem odszkodowań- a więc odpowiedzią na pytanie, kto, za co, komu i ile ma zapłacić, gdy zawinił. Temat ten w zasadzie sprawia mi satysfakcję zawodową, tak więc jest to dziedzina prawa,z która lubię się mierzyć. Dlatego też postanowiłem także poza polem działania jakim jest sądowa wokanda spróbować moich sił także poprzez to medium jakim jest niniejszy blog. Chciałbym tutaj pisać o ciekawych rzeczach, często ciekawostkach, związanych z odszkodowaniami. Podzielić się moimi przemyśleniami czy też może udzielić jakieś rady. Drugą gałęzią, której poswięcam sporo uwagi sa sprawy spadkowe: Tak poza tematem bloga zapraszam do zapoznania się z oferta prowadzenia spraw spadkowych. Tak się złożyło, iż poza odszkodowaniami jest to druga gałąź prawa, którą się zajmuję: https://prawospadkowepoznan.pl/

2 myśli na temat “Ile odszkodowania za złamany obojczyk?”

  1. Odszkodowanie za złamany obojczyk powinno nie tylko zadośćuczynić za ból i straty moralne poniesione w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, ale również zrekompensować wydatki poniesione podczas leczenia.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: