Czy można wnieść o umorzenie regresu dochodzonego przez UFG?

white parabolic antenna beside brown concrete building
Photo by Tatiana on Pexels.com

W poprzednim artykule pt. Czy można umorzyć karę za brak OC?, zajęliśmy się problematyką umorzenia kar nałożonych na posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie wykupili obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jak wskazaliśmy w niniejszym artykule, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę z tytułu nałożonej kary w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową.

W myśl ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych powstałych na skutek wyrządzenia szkody na osobie lub mieniu przez posiadacza pojazdu mechanicznego, który w chwili zdarzenia nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdu.

W związku z powyższym, w razie kolizji to właśnie Fundusz wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu, a następnie w ramach regresu domaga się zwrotu wydatkowanych kwot poprzez uregulowanie rachunków.

W wielu przypadkach kwoty te są bardzo wysokie, przez co kierowcy nie są w stanie spłacić długu bez uszczerbku finansowego.

Stąd też pojawia się pytanie, czy w takim przypadku kierowca również może złożyć wniosek o umorzenie długu lub rozłożenia go na raty?

Odpowiedź jest oczywista – jest to możliwe, a postępowanie jest analogiczne do postępowania w przypadku nałożenia kary za brak OC.

Zobowiązany do świadczenia może zatem wnioskować o umorzenie zobowiązania lub ustalenia innego sposobu spłaty. Jednakże wniosek ten zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Fundusz tylko w przypadku, gdy wnioskodawca w sposób właściwy wykaże okoliczności wskazujące na wyjątkowo trudną sytuację materialną lub majątkową zobowiązanego, jak również jego trudną sytuację życiową.

Reklamy

Roszczenia odszkodowawcze – zwolnienie od kosztów sądowych?

Prasa doniosła, iż Naczelna Rada Adwokacka przygotowała projekt zmian Ustawy regulującej kwestię wykonywania zawodu prawnika.

Elementem tego projektu jest także proponowana nowa regulacja dotycząca ustawy o kosztach sądowych, która przewiduje, iż  w przypadku osób poszkodowanych czynami niedozwolonymi – wprowadzone zostanie ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli powód dochodzi roszczeń odszkodowawczych, o których mowa w art 444 do 447 K.c.

Zgodnie z wyjaśnieniem do projektu  wskazano, iż: „Wyszliśmy z założenia, że w przeważającej liczbie przypadków osoby poszkodowane dochodzące roszczeń odszkodowawczych wynikających z tych przepisów korzystają ze zwolnienia przyznanego przez sąd, zaś koszty sądowe są rozliczane w orzeczeniu kończącym postępowanie. Z racji charakteru roszczeń i szczególnej sytuacji życiowej osób poszkodowanych ważne jednak, by ułatwić im realizację ich praw i objąć te osoby dobrodziejstwem ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych”  wyjaśnia adwokat Przemysław Rosati z NRA.

Musze powiedzieć, iż pomysł ciekawy. Niewątpliwie bowiem widmo poniesienia znacznych kosztów sądowych w raczej nieuniknionym sporze z ubezpieczycielem wstrzymuje wielu poszkodowanych przed pójściem na drogę sądową.

Z drugiej strony wprowadzenie tej możliwości spowoduje znaczną eskalacje roszczeń co do kwot.

A jak Państwo odnoszą się do tej propozycji?

Zarysowany kask motocyklowy- czy można w ramach odszkodowania żądać ceny nowego?

man wearing white black and orange motorcross suit
Photo by Pixabay on Pexels.com

Nie sprawdzałem statystyk, ale jestem przekonany, iż motocykliści statystycznie biorą udział w znacznie większej liczbie kolizji i wypadków, niż by wskazywał na to ich ogólny udział w całym transporcie mechanicznym.

Nie rzadko to właśnie oni są ofiarami innych uczestników ruchu, w tym przede wszystkim kierowców samochodów.

Sam prowadziłem już wielokrotnie sprawy o odszkodowanie z OC sprawcy, gdzie poszkodowanym był motocyklista.

Ubezpieczyciela co pewnie z ich punktu widzenia naturalne i w tym wypadku starają się wypłacać jak najniższe odszkodowania.

Jednym z stałych punktów spornych w przypadku poszkodowanych kierowców motocykli jest kwestia odszkodowania za kask motocyklowy.

Często bowiem kask po kolizji, w której uczestniczył motocyklista jest w całkiem dobrym stanie, ma tylko porysowania i w sumie jak twierdzą pełnomocnicy ubezpieczyciela, w zasadzie jest tylko poobijany i można z niego dalej korzystać.

Mimo takiego stanowiska zakładów ubezpieczeń i faktycznie wizualnie dobrego stanu kasku motocyklowego zawsze występuję o zapłatę odszkodowania odpowiadającego wartości całego kasku motocyklowego.

Kask motocyklowy jest bowiem szczególnym elementem wyposażenia motocyklisty i ma bardzo ważne zadanie- ma chronić tak wrażliwy organ jakim jest ludzka głowa. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż kask, który przyjął już na siebie pewne obciążenia, który był uderzony. Ba! jak mówią mi Klienci motocykliści, nawet taki, który spadł z stołu na podłogę, może już nie spełniać swoich funkcji i zagrażać życiu kierowcy motocykla.

 

Jak pozwać Gefion Insurance A/S

Gefion Insurance jak pozwaćNiewątpliwie funkcjonowanie Polski w strukturach Unii Europejskiej jest dla obywateli RP korzystne. Niemniej jednak to co korzystne nie zawsze jest prostsze.

Tak tez jest i z tytułową spółka ubezpieczeniową.

Zasada wolnej konkurencji w Unii Europejskiej pozwala zakładom ubezpieczeń z każdego kraju członkowskiego na sprzedaż polis na terytorium Państw wchodzących w skład UE, a nie koniecznie będącym Państwem siedzimy towarzystwa ubezpieczeniowego.

O ile przy zakupie polisy nie ma jeszcze większego problemu, system sprzedaży jest bowiem zwykle skonstruowany w taki sposób, aby ubezpieczyciel jak najwygodniej mógł swoją polisę sprzedać, to schody zaczynają sie przy konieczności wyegzekwowania roszczenia o zagranicznego ubezpieczyciela.

Nie jest tutaj wyjątkiem duńska firma ubezpieczeniowa, która w ostatnim czasie zaczęła rozpychać się na polskim rynku polis OC.

Mowa tutaj o Gefion Insurance A/S, która sprzedaje polisy za pośrednictwem spółki Polin sp. z o.o.

Natomiast procedura likwidacji szkody jest tu trochę bardziej skomplikowana.

Procesem likwidacji szkody zajmuje się spółka Crawford Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, to ona jest przedstawicielem Gefion Insurance do spraw roszczeń w Polsce.

Gdyby jednak działający w imieniu Gefion ich przedstawiciel Crawford Polska sp zoo wydał decyzje odmowną lub inną obniżającą w sposób, z którym się nie zgadzamy, to pozwać musimy nie tę spółkę, ale samego ubezpieczyciela.

Nie ma przy tym konieczności kierowania pozwu do Danii.

Ewentualny pozew należy kierować pozywając Gefion Insurance, ale można jako adres do doręczeń adres jej przedstawiciela do spraw roszczeń w Polsce = Crawford Polska Sp. z o.o. W takiej konfiguracji nie zachodzi też konieczność tłumaczenia pozwu przeciwko Gefion na język duński.

 

W uzupełnieniu dodać należy, iż sprawiedliwości w Danii będą musiały szukać warsztaty samochodowe oraz  skupy wierzytelności, gdyż:

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, co następuje: Artykuł 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych w związku z art. 11 ust. 1 lit. b) owego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że nie może na niego powołać się osoba fizyczna, której działalność zawodowa polega między innymi na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczycieli, przywołująca umowne miejsca zamieszkania poszkodowanego.

 

Wzór wniosku o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

sign pen business document
Photo by Pixabay on Pexels.com

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który egzekwuje roszczenia związane z nakładanymi karami za brak OC, w niektórych sytuacjach dopuszcza możliwość umarzania kar lub rozkładania ich na raty.

Gdyby któryś z Czytelników był zainteresowany, to UFG udostępnia nawet wzór wniosku, na podstawie którego można wystąpić z taką prośbą.

A to i rzeczony wzór:

Wzór wniosku o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Data wypełnienia wniosku ………………………………………………………….
Imię i Nazwisko …………………………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer sprawy ……………………………………………
Sprawa dotyczy:
1. pojazdu marki ……………………………, nr rej. ……………………………, rok prod. ……………..
2. gospodarstwa rolnego o pow. ……………… ha, położonego w …………………………………
Wnoszę o: umorzenie ( częściowe/ całkowite*)/udzielenie ulgi w spłacie ( rozłożenie na raty/
 odroczenie*) wierzytelności w kwocie zł………………………. z powodu…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Krótki opis przesłanek wyjątkowo trudnej sytuacji  materialnej/ majątkowej/ życiowej*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Inne przesłanki:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zobowiązany/a:
Zatrudnienie  nie/ tak* Do kiedy? Proszę podać ostatniego pracodawcę
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Czy zarejestrowany w urzędzie pracy?  nie/ tak* Od kiedy?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Łączny dochód miesięczny (wynagrodzenie, zasiłki, inne) netto zł:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Regulamin umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych
świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie
____________________________________________________________________________________________

Małżonek/a, konkubent/ina:
Zatrudnienie  nie/ tak* Do kiedy? Proszę podać ostatniego pracodawcę
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Czy zarejestrowany w urzędzie pracy?  nie/ tak* Od kiedy?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Łączny dochód miesięczny (wynagrodzenie, zasiłki, inne) netto zł.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Liczba dzieci w wieku 0-18 lat (do 25 lat w przypadku kontynuowania nauki) …………………………………..
Łączny średni miesięczny dochód netto na członka rodziny [zł] ………………………………………………………
Poszczególne, stałe miesięczne wydatki, obciążenia, zadłużenia np. lekarstwa, opłaty, alimenty,
kredyty, itp.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Czy rodzina korzysta z pomocy społecznej?  nie/ tak (często)/ tak (czasami)*,
w formie ………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………….. o wartości [zł]……………………………………., ostatnio w dniu …………………………..
Czy rodzina otrzymuje rentę/y ze środków UE?  nie/ tak*, w kwocie ……………………………….. zł/mies.
Czy rodzina otrzymała dopłaty ze środków UE?  nie/ tak*, w kwocie ……………………………….. zł.
Prosimy podać szacunkową wartość posiadanych składników majątku:
I. Mieszkania: wielkość [m2], charakter własności
– …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Nieruchomości:
– Dom: wielkość [m2], charakter własności
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
– Działki: wielkość [ha], charakter własności
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Regulamin umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych
świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie
____________________________________________________________________________________________
9
30 sierpnia 2018 roku
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– gospodarstwo rolne (rodzaj, pow. [ha], w tym przeliczeniowych)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Wartościowe ruchomości np. samochody, maszyny, sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki itp.:
– …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Spodziewana poprawa sytuacji materialnej rodziny od:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą.
……………………………………
(podpis)
Załączniki:
1. zaświadczenia lekarskie – szt. ……..
2. zaświadczenia z urzędu pracy – szt. ……..
3. inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Uwaga: Wniosek należy wypełnić CZYTELNIE I WYCZERPUJĄCO

Oświadczam, że składając wniosek zapoznałem/am się z Regulaminem umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie oraz z zasadami przetwarzania moich danych osobowych przez
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opisanymi w Załączniku nr 3 do ww. Regulaminu.
…………………….……………………………….
(imię i nazwisko)

____________________________________________________________________________________________

Uwaga: Jeżeli nadesłane dokumenty zawierają dane osobowe osób fizycznych innych niż wnioskodawca, wnioskodawca powinien przekazać tym osobom Informację o zasadach przetwarzania danych osobowych określoną w Załączniku nr 3 ww. Regulaminu oraz złożyć osobne oświadczenie o spełnieniu tego obowiązku.
Oświadczenie dotyczące danych osoby trzeciej
Oświadczam, że składając wniosek zawierający dane osobowe innych osób przekazałem/łam tym osobom
Informację o zasadach przetwarzania danych osobowych określoną w Załączniku nr 3 do ww. Regulaminu.
…………………….……………………………….
(imię i nazwisko)

Stop zakazowi cesji! Czyżby czekał nas STRAJK laweciarzy?

47254478_327862201142455_2615558461047439360_n

Jeszcze w końcówce ubiegłego roku komentując projekt nowelizacji Ustawy mającej regulować rynek Kancelarii odszkodowawczych zauważyłem, iż część przepisów dotknie nie tylko pośredników odszkodowawczych, ale również warsztaty samochodowe.

Szerzej na ten temat pisałem TU i Tu.

Wczoraj jeden z Czytelników bloga poprosił mnie o udostępnienie grupy facebookowej poświęconej wywarciu presji na parlamentarzystach aby kontrowersyjny zapis dotyczący wprowadzenia zakazu cesji roszczeń odszkodowawczych nie przeszedł procedury legislacyjnej.

Tak więc na prośbę Czytelnika zostawiam link do grupy : https://www.facebook.com/STOPzakazowiCESJI/

Zmiany można popierać lub nie, ale na pewno warto poznać rację zainteresowanych.

Obserwując wpisy na grupie można zauważyć, iż przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej już rozpoczęli protesty. Między innymi w Warszawie odbyły się pikiety, a z treści komentarzy wynika, iż szykują się dalsze akcje protestacyjne.

Kiedy mamy do czynienia z przyczyną zewnętrzną przy wypadku przy pracy?

slippery foot dangerous fall
Photo by Pixabay on Pexels.com

Podstawowym kryterium przy ocenie, czy dane zdarzenia, w wyniku którego doszło do wypadku jest jednocześnie wypadkiem przy pracy, z którym to wypadkiem Ustawodawca wiąże pewne uprawnienia osoby poszkodowanej jest kryterium:  „PRZYCZYNY ZEWNĘTRZNEJ”.

Tj. ustalenia, iż do zdarzenia doszło z uwagi na przyczynę zewnętrzną.

No tak, ale czym jest owa przyczyna zewnętrzna?

Przede wszystkim jak łatwo się domyślić można, przyczyna zewnętrzna, to nie przyczyna wewnętrzna.

Zewnętrzność zdarzenia oznacza, że nie może ono pochodzić z ciała pracownika, u którego uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć nastąpiła (np. wstrząs mózgu na skutek upadku w trakcie udaru).

Przyczyna zewnętrzna winna mieć swoje źródło w środowisku związanym z pracą (np. załamanie się rusztowania pod pracującym na wysokościach pracownikiem).

Podkreśla się, że przyczyna ta powinna wynikać z zakłócenia normalnego trybu pracy.

Ogólnie rzecz mówiąc ustalić należy, że pracownik nie uległby temu wypadkowi, gdyby nie wykonywanie pracy. Czyli po prostu bez tej przyczyny zdarzenie by nie nastąpiło.

Co istotne powstanie zdarzenia nie musi nastąpić w oparciu tylko o jedną przyczynę, może być ich kilka współistniejących, jednak należy ustalić tą jedną o dominującym charakterze.

To ona powinna mieć zewnętrzny charakter aby zdarzenie zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Takie podejście umożliwia uznanie za wypadek przy pracy zdarzeń, które powstały z przyczyn zewnętrznych ale skutek wywołały po zetknięciu się również z przyczyną wewnętrzną taką jak choroba pracownika.

W takich okolicznościach duże znaczenie ma jednak opinia biegłego powołanego przez sąd.

Przyczyna zewnętrzna nie może być świadomie wywołana przez poszkodowanego pracownika. Wówczas nawet jeżeli zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy, to pracownikowi nie zostaną wypłacone świadczenia. Co wydaje się dość oczywistym.

Podsumowując aby ustalić przyczynę zewnętrzną siłą  sprawczą wypadku powinno być:

– narzędzie pracy,

– zaniedbania pracodawcy w zakresie badań pracownika (np. praca pomimo przeciwskazań, brak ważnych badań),

– nadmierny stres,

– nadmierny wysiłek.

Odwołując się w tym miejscu do praktyki sądowej warto przywołać przykładowe wyroki, w których odniesiono się do kwestii przyczyny zewnętrznej:

  • Ubezpieczona zajmowała stanowisko głównej księgowej i trudno za przyczynę uznać jej zdenerwowanie spowodowane rozmową telefoniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Stanowisko głównej księgowej jest bowiem stanowiskiem kierowniczym, samodzielnym i pracownik zajmujący takie stanowisko musi się liczyć z tym, że wykonywanie normalnych obowiązków nie zawsze przebiega bez konfliktów oraz że z wykonywaniem tych obowiązków łączy się z reguły konieczność doznania mniejszych lub większych stresów psychicznych. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2004 r., sygn. akt III AUa 4062/02).
  • Przy ocenie nadmiernego wysiłku jako przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy należy mieć na uwadze nie tylko rodzaj wykonywanych czynności, ale także warunki i okoliczności, w których czynności te są wykonywane.(Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2004 r., sygn. akt II UK 236/03).
  • Istnienie przyczyny wewnętrznej nie wyklucza przyjęcia, że zdarzenie miało miejsce na skutek działania czynnika zewnętrznego. (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2005 r., sygn. akt I UK 257/04);

Niniejszy wpis ma charakter wpisu gościnnego z Bloga Joanny Janiak: wypadek przy pracy.