Zadośćuczynienie za publikację nagich zdjęć

art daylight dry grass
Photo by mali maeder on Pexels.com

Naruszenie prawa do prywatności to bardzo częsty problem we współczesnym społeczeństwie. W dobie facebooka, instagrama, twittera i innych portali społecznościowych doszło do przesunięcia granic prywatności, a bardzo osobiste publikacje stały się właściwie normą. Rodzi się jednak pytanie co robić, gdy ktoś bez naszej zgody opublikuje w sieci lub w gazecie intymne zdjęcia, które miały służyć jedynie do osobistego użytku.

W takiej sytuacji mamy do czynienia z naruszeniem dóbr osobistych takich jak prawo do prywatności, dobre imię, cześć czy wizerunek. Dobra te podlegają ochronie określonej w art. 24 KC. Na podstawie tego artykułu możemy domagać się między innymi zaniechania działań naruszających, podjęcia czynności mających na celu usunięcia skutków takiego naruszenia (np. publikacja przeprosin), można żądać także zadośćuczynienia lub zapłaty określonej kwoty na wybrany cel społeczny.

W dzisiejszym artykule skupimy się na kwestii związanej z zadośćuczynieniem. Jakiej właściwie wysokości zadośćuczynienia możemy żądać za opublikowanie intymnych zdjęć?

W oparciu o orzecznictwo sądów w tego rodzaju sprawach możemy powiedzieć, że kwoty te są zazwyczaj dość znacznych rozmiarów.

Minimalne kwoty takiego zadośćuczynienia oscylują wokół 10 tys. zł a maksymalne sięgają nawet 250 tys. zł! Wszystko to jest zależne od skutków jakie publikacja zdjęć wywołała w życiu osoby poszkodowanej, przy pomocy jakich środków została opublikowana i jaki zasięg miała ta publikacja, a także czy osoba ta jest w wyraźny sposób na zdjęciach rozpoznawalna.

Co ciekawe, zadośćuczynienie należy się także w sytuacji, gdy osoby nie można na zdjęciu rozpoznać, ale treść do jakiej zostało ono załączone sugeruje jej tożsamość. Sąd Apelacyjny w Warszawie, który zasądził dnia 16 kwietnia 2010 r. tytułem zadośćuczynienia za publikację nagiej sylwetki powódki w gazecie kwotę rzędu 250 000 tys. zł stwierdził, że: Publikacja zdjęć które nie stanowią wizerunku (podobizny) danej osoby, ale w powiązaniu z treścią artykułu umożliwiają jej rozpoznanie (identyfikację) stanowi naruszenie dóbr osobistych.

Dosyć zaskakującym jest fakt, że wysokie kwoty zadośćuczynienia są przyznawane także w sprawach dotyczących osób publicznych. Przykładowo w 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał magazynowi Super Express zapłacić na rzecz piosenkarki kwotę 80 000 zł za publikację jej nagich zdjęć.

Co więcej, w wyroku z dnia 24 stycznia 2008 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że publiczny – w przyjętym rozumieniu – status tych osób nie powoduje jednak, że ich życie prywatne staje się automatycznie „życiem publicznym”. W wyroku tego Sądu na rzecz jednej z aktorek została zasądzona kwota 75 000 zł za opublikowanie jej nagich zdjęć w czasopiśmie.

W orzecznictwie podkreśla się, że zgoda na publikację zdjęć musi być wyrażona w wyraźny sposób i nie można jej domniemywać. Stanowisko to zostało wyrażone już w 1998 r. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który stwierdził, że: zgoda na rozpowszechnienie wizerunku musi być niewątpliwa, zatem osoba jej udzielająca musi mieć pełną świadomość nie tylko formy przedstawienia jej wizerunku, ale także miejsca i czasu publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami i towarzyszącego jej komentarza.

Również samo pozowanie, zgoda na wykonanie zdjęć lub ich wybór nie oznacza, że istnieje też zgoda na ich publikację. Potwierdził to swoim orzeczeniem Sąd Apelacyjny w Warszawie w 2008 r., wskazując, iż: Nie można argumentować, iż pozowanie, a nawet wybór zdjęć oznaczają oczywistą i bezwarunkową zgodę fotografowanego na wszelkie formy rozpowszechniania.

Podsumowując należy dojść do wniosku, że w orzecznictwie dominuje pogląd przyjmujący, że publikowanie fotografii danej osoby bez jej zgody stanowi naruszenie dóbr osobistych takich jak prawo do prywatności, cześć, dobre imię czy wizerunek. Poszczególne rozstrzygnięcia wskazują jednak, że istnieją przypadki w których sytuacje takie są dopuszczalne, np. z uwagi na ważny interes społeczny. Należy jednak zauważyć, że powództwa w tego rodzaju sprawach są często uwzględniane a wypłacane zadośćuczynienia z reguły są dość wysokie. Prowadzi to do wniosku, że warto dochodzić ochrony swojej prywatności i wizerunku na drodze sądowej.

Reklamy

Jakie przesłanki bierze pod uwagę UFG przy umorzeniu lub rozłożeniu na raty świadczenia w ramach regresu dochodzonego przez UFG?

cuddly toy costume disguised easter bunny
Photo by Gratisography on Pexels.com

Tak, jak pisaliśmy w poprzednim artykule Czy można wnieść o umorzenie regresu dochodzonego przez UFG? osoby od których UFG dochodzi regresu, mogą złożyć wniosek o umorzenie całości lub części długi albo rozłożenia go na raty. Należy jednak pamiętać o odpowiednim umotywowaniu uniemożliwienia dochodzenia regresu.

Jakie okoliczności mają zatem wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez UFG?

Art. 94 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wskazuje, że istnieje możliwość umorzenia długu w całości lub w części albo udzielenia ulgi w jej spłacie w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową.

Ponadto § 54 ust.1  Statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wymienia przypadki, w których Fundusz może umorzyć lub odstąpić od dochodzenia zwrotu wypłaconego przez niego świadczenia. W myśl w. w. przepisu są nimi:

  • zgon zobowiązanego, który nie pozostawił żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
  • wyjątkowo trudna sytuacja majątkowa i materialna zobowiązanego (zobowiązany nie posiada majątku lub wystarczających dochodów, z których możliwe jest dochodzenie      wierzytelności), jak również trudna sytuacja życiowa, przez co rozumiana jest    taka     sytuacja zobowiązanego, w której jego stan rodzinny i zdrowotny oraz osób jemu           najbliższych, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym wskazuje, iż         dochodzenie wierzytelności byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,

Ponadto, w myśl ust. 2 Fundusz może udzielić ulgi w spłacie dochodzonego świadczenia, w przypadku braku możliwości jednorazowego zaspokojenia wierzytelności lub okresowego braku możliwości rozpoczęcia jej spłaty, ze względu na wyjątkowo trudną sytuację materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuację życiową.

Wiele osób zastanawia się zatem, jakie kryteria UFG bierze pod uwagę podczas oceny wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, majątkowej, jak również życiowej, które to mogłyby wykazać w ramach umotywowania wniosku.

W celu ułatwienia sporządzenia umotywowania wniosku, poniżej zostały dołączone kryteria, ujęte również w załączniku nr 1 Regulaminu umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie z sierpnia 2018 r.

Wyjątkowo trudna sytuacja materialna i majątkowa:

  1. Wysokość dochodu na członka rodziny w roku podejmowania decyzji
  2. liczba dzieci w rodzinie Zobowiązanego: dzieci do ukończenia 18 roku życia i/lub uczące się, nieosiągające własnych dochodów, do ukończenia 25 roku życia;
  3. bezrobocie Zobowiązanego i/lub osób pozostających na utrzymaniu Zobowiązanego we wspólnym gospodarstwie domowym, poświadczone przez Urząd Pracy;
  4. koszty utrzymania Zobowiązanego i/lub osób pozostających na utrzymaniu Zobowiązanego we wspólnym gospodarstwie domowym;
  5. brak majątku mogącego służyć zaspokojeniu wierzytelności;
  6. obciążenia Zobowiązanego wobec innych wierzycieli.

Sytuacja życiowa:

  1. stan zdrowia Zobowiązanego i/lub osób pozostających na utrzymaniu Zobowiązanego we wspólnym gospodarstwie domowym;
  2. utrata w znacznej części dorobku życia wskutek wypadku losowego.

Czy można wnieść o umorzenie regresu dochodzonego przez UFG?

white parabolic antenna beside brown concrete building
Photo by Tatiana on Pexels.com

W poprzednim artykule pt. Czy można umorzyć karę za brak OC?, zajęliśmy się problematyką umorzenia kar nałożonych na posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie wykupili obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jak wskazaliśmy w niniejszym artykule, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę z tytułu nałożonej kary w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową.

W myśl ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych powstałych na skutek wyrządzenia szkody na osobie lub mieniu przez posiadacza pojazdu mechanicznego, który w chwili zdarzenia nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdu.

W związku z powyższym, w razie kolizji to właśnie Fundusz wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu, a następnie w ramach regresu domaga się zwrotu wydatkowanych kwot poprzez uregulowanie rachunków.

W wielu przypadkach kwoty te są bardzo wysokie, przez co kierowcy nie są w stanie spłacić długu bez uszczerbku finansowego.

Stąd też pojawia się pytanie, czy w takim przypadku kierowca również może złożyć wniosek o umorzenie długu lub rozłożenia go na raty?

Odpowiedź jest oczywista – jest to możliwe, a postępowanie jest analogiczne do postępowania w przypadku nałożenia kary za brak OC.

Zobowiązany do świadczenia może zatem wnioskować o umorzenie zobowiązania lub ustalenia innego sposobu spłaty. Jednakże wniosek ten zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Fundusz tylko w przypadku, gdy wnioskodawca w sposób właściwy wykaże okoliczności wskazujące na wyjątkowo trudną sytuację materialną lub majątkową zobowiązanego, jak również jego trudną sytuację życiową.

Roszczenia odszkodowawcze – zwolnienie od kosztów sądowych?

Prasa doniosła, iż Naczelna Rada Adwokacka przygotowała projekt zmian Ustawy regulującej kwestię wykonywania zawodu prawnika.

Elementem tego projektu jest także proponowana nowa regulacja dotycząca ustawy o kosztach sądowych, która przewiduje, iż  w przypadku osób poszkodowanych czynami niedozwolonymi – wprowadzone zostanie ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli powód dochodzi roszczeń odszkodowawczych, o których mowa w art 444 do 447 K.c.

Zgodnie z wyjaśnieniem do projektu  wskazano, iż: „Wyszliśmy z założenia, że w przeważającej liczbie przypadków osoby poszkodowane dochodzące roszczeń odszkodowawczych wynikających z tych przepisów korzystają ze zwolnienia przyznanego przez sąd, zaś koszty sądowe są rozliczane w orzeczeniu kończącym postępowanie. Z racji charakteru roszczeń i szczególnej sytuacji życiowej osób poszkodowanych ważne jednak, by ułatwić im realizację ich praw i objąć te osoby dobrodziejstwem ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych”  wyjaśnia adwokat Przemysław Rosati z NRA.

Musze powiedzieć, iż pomysł ciekawy. Niewątpliwie bowiem widmo poniesienia znacznych kosztów sądowych w raczej nieuniknionym sporze z ubezpieczycielem wstrzymuje wielu poszkodowanych przed pójściem na drogę sądową.

Z drugiej strony wprowadzenie tej możliwości spowoduje znaczną eskalacje roszczeń co do kwot.

A jak Państwo odnoszą się do tej propozycji?

Zarysowany kask motocyklowy- czy można w ramach odszkodowania żądać ceny nowego?

man wearing white black and orange motorcross suit
Photo by Pixabay on Pexels.com

Nie sprawdzałem statystyk, ale jestem przekonany, iż motocykliści statystycznie biorą udział w znacznie większej liczbie kolizji i wypadków, niż by wskazywał na to ich ogólny udział w całym transporcie mechanicznym.

Nie rzadko to właśnie oni są ofiarami innych uczestników ruchu, w tym przede wszystkim kierowców samochodów.

Sam prowadziłem już wielokrotnie sprawy o odszkodowanie z OC sprawcy, gdzie poszkodowanym był motocyklista.

Ubezpieczyciela co pewnie z ich punktu widzenia naturalne i w tym wypadku starają się wypłacać jak najniższe odszkodowania.

Jednym z stałych punktów spornych w przypadku poszkodowanych kierowców motocykli jest kwestia odszkodowania za kask motocyklowy.

Często bowiem kask po kolizji, w której uczestniczył motocyklista jest w całkiem dobrym stanie, ma tylko porysowania i w sumie jak twierdzą pełnomocnicy ubezpieczyciela, w zasadzie jest tylko poobijany i można z niego dalej korzystać.

Mimo takiego stanowiska zakładów ubezpieczeń i faktycznie wizualnie dobrego stanu kasku motocyklowego zawsze występuję o zapłatę odszkodowania odpowiadającego wartości całego kasku motocyklowego.

Kask motocyklowy jest bowiem szczególnym elementem wyposażenia motocyklisty i ma bardzo ważne zadanie- ma chronić tak wrażliwy organ jakim jest ludzka głowa. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż kask, który przyjął już na siebie pewne obciążenia, który był uderzony. Ba! jak mówią mi Klienci motocykliści, nawet taki, który spadł z stołu na podłogę, może już nie spełniać swoich funkcji i zagrażać życiu kierowcy motocykla.

 

Jak pozwać Gefion Insurance A/S

Gefion Insurance jak pozwaćNiewątpliwie funkcjonowanie Polski w strukturach Unii Europejskiej jest dla obywateli RP korzystne. Niemniej jednak to co korzystne nie zawsze jest prostsze.

Tak tez jest i z tytułową spółka ubezpieczeniową.

Zasada wolnej konkurencji w Unii Europejskiej pozwala zakładom ubezpieczeń z każdego kraju członkowskiego na sprzedaż polis na terytorium Państw wchodzących w skład UE, a nie koniecznie będącym Państwem siedzimy towarzystwa ubezpieczeniowego.

O ile przy zakupie polisy nie ma jeszcze większego problemu, system sprzedaży jest bowiem zwykle skonstruowany w taki sposób, aby ubezpieczyciel jak najwygodniej mógł swoją polisę sprzedać, to schody zaczynają sie przy konieczności wyegzekwowania roszczenia o zagranicznego ubezpieczyciela.

Nie jest tutaj wyjątkiem duńska firma ubezpieczeniowa, która w ostatnim czasie zaczęła rozpychać się na polskim rynku polis OC.

Mowa tutaj o Gefion Insurance A/S, która sprzedaje polisy za pośrednictwem spółki Polin sp. z o.o.

Natomiast procedura likwidacji szkody jest tu trochę bardziej skomplikowana.

Procesem likwidacji szkody zajmuje się spółka Crawford Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, to ona jest przedstawicielem Gefion Insurance do spraw roszczeń w Polsce.

Gdyby jednak działający w imieniu Gefion ich przedstawiciel Crawford Polska sp zoo wydał decyzje odmowną lub inną obniżającą w sposób, z którym się nie zgadzamy, to pozwać musimy nie tę spółkę, ale samego ubezpieczyciela.

Nie ma przy tym konieczności kierowania pozwu do Danii.

Ewentualny pozew należy kierować pozywając Gefion Insurance, ale można jako adres do doręczeń adres jej przedstawiciela do spraw roszczeń w Polsce = Crawford Polska Sp. z o.o. W takiej konfiguracji nie zachodzi też konieczność tłumaczenia pozwu przeciwko Gefion na język duński.

 

W uzupełnieniu dodać należy, iż sprawiedliwości w Danii będą musiały szukać warsztaty samochodowe oraz  skupy wierzytelności, gdyż:

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, co następuje: Artykuł 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych w związku z art. 11 ust. 1 lit. b) owego rozporządzenia należy interpretować w ten sposób, że nie może na niego powołać się osoba fizyczna, której działalność zawodowa polega między innymi na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczycieli, przywołująca umowne miejsca zamieszkania poszkodowanego.

 

Wzór wniosku o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

sign pen business document
Photo by Pixabay on Pexels.com

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który egzekwuje roszczenia związane z nakładanymi karami za brak OC, w niektórych sytuacjach dopuszcza możliwość umarzania kar lub rozkładania ich na raty.

Gdyby któryś z Czytelników był zainteresowany, to UFG udostępnia nawet wzór wniosku, na podstawie którego można wystąpić z taką prośbą.

A to i rzeczony wzór:

Wzór wniosku o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
Data wypełnienia wniosku ………………………………………………………….
Imię i Nazwisko …………………………………………………………………….
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer sprawy ……………………………………………
Sprawa dotyczy:
1. pojazdu marki ……………………………, nr rej. ……………………………, rok prod. ……………..
2. gospodarstwa rolnego o pow. ……………… ha, położonego w …………………………………
Wnoszę o: umorzenie ( częściowe/ całkowite*)/udzielenie ulgi w spłacie ( rozłożenie na raty/
 odroczenie*) wierzytelności w kwocie zł………………………. z powodu…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Krótki opis przesłanek wyjątkowo trudnej sytuacji  materialnej/ majątkowej/ życiowej*:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Inne przesłanki:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zobowiązany/a:
Zatrudnienie  nie/ tak* Do kiedy? Proszę podać ostatniego pracodawcę
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Czy zarejestrowany w urzędzie pracy?  nie/ tak* Od kiedy?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Łączny dochód miesięczny (wynagrodzenie, zasiłki, inne) netto zł:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Regulamin umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych
świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie
____________________________________________________________________________________________

Małżonek/a, konkubent/ina:
Zatrudnienie  nie/ tak* Do kiedy? Proszę podać ostatniego pracodawcę
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Czy zarejestrowany w urzędzie pracy?  nie/ tak* Od kiedy?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Łączny dochód miesięczny (wynagrodzenie, zasiłki, inne) netto zł.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Liczba dzieci w wieku 0-18 lat (do 25 lat w przypadku kontynuowania nauki) …………………………………..
Łączny średni miesięczny dochód netto na członka rodziny [zł] ………………………………………………………
Poszczególne, stałe miesięczne wydatki, obciążenia, zadłużenia np. lekarstwa, opłaty, alimenty,
kredyty, itp.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Czy rodzina korzysta z pomocy społecznej?  nie/ tak (często)/ tak (czasami)*,
w formie ………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………….. o wartości [zł]……………………………………., ostatnio w dniu …………………………..
Czy rodzina otrzymuje rentę/y ze środków UE?  nie/ tak*, w kwocie ……………………………….. zł/mies.
Czy rodzina otrzymała dopłaty ze środków UE?  nie/ tak*, w kwocie ……………………………….. zł.
Prosimy podać szacunkową wartość posiadanych składników majątku:
I. Mieszkania: wielkość [m2], charakter własności
– …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Nieruchomości:
– Dom: wielkość [m2], charakter własności
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
– Działki: wielkość [ha], charakter własności
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Regulamin umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych
świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie
____________________________________________________________________________________________
9
30 sierpnia 2018 roku
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– gospodarstwo rolne (rodzaj, pow. [ha], w tym przeliczeniowych)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Wartościowe ruchomości np. samochody, maszyny, sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki itp.:
– …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Spodziewana poprawa sytuacji materialnej rodziny od:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą.
……………………………………
(podpis)
Załączniki:
1. zaświadczenia lekarskie – szt. ……..
2. zaświadczenia z urzędu pracy – szt. ……..
3. inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Uwaga: Wniosek należy wypełnić CZYTELNIE I WYCZERPUJĄCO

Oświadczam, że składając wniosek zapoznałem/am się z Regulaminem umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie oraz z zasadami przetwarzania moich danych osobowych przez
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opisanymi w Załączniku nr 3 do ww. Regulaminu.
…………………….……………………………….
(imię i nazwisko)

____________________________________________________________________________________________

Uwaga: Jeżeli nadesłane dokumenty zawierają dane osobowe osób fizycznych innych niż wnioskodawca, wnioskodawca powinien przekazać tym osobom Informację o zasadach przetwarzania danych osobowych określoną w Załączniku nr 3 ww. Regulaminu oraz złożyć osobne oświadczenie o spełnieniu tego obowiązku.
Oświadczenie dotyczące danych osoby trzeciej
Oświadczam, że składając wniosek zawierający dane osobowe innych osób przekazałem/łam tym osobom
Informację o zasadach przetwarzania danych osobowych określoną w Załączniku nr 3 do ww. Regulaminu.
…………………….……………………………….
(imię i nazwisko)