Koszty naprawy auta dla potrzeb szkody całkowitej przy AC – Czyli jak się wylicza szkodę całkowitą przy autocasco?

Dostałem ostatnio zapytanie od klienta, który był lekko zbulwersowany zachowaniem ubezpieczyciela, a konkretnie naszego największego przedstawiciela segmentu ubezpieczeń, czyli PZU S.A.

Otóż Klient posiadał polisę AC w PZU, z stałą sumą ubezpieczenia. Zdarzył mu się wypadek nie do końca ze swojej winy, ale tez i bez winy podmiotu ubezpieczonego. Po prostu zderzył się z sarną. Jako że sarna ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej nie była, przynajmniej nie legitymowała się polisą, to pozostało zgłosić szkodę z tytułu AC w swoim zakładzie ubezpieczeń.

Klient najpierw dostał wycenę – kalkulację szkody, gdzie koszt przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku został określony kwotą kilku tysięcy złotych. Chwile póżniej jednak otrzymał decyzję, w której szkoda została zakwalifikowana jako całkowita. PZU do decyzji załączyło wycenę auta sprzed wypadku, wycenę wraku oraz drugą kalkulację na kilkanaście tysięcy złotych, która to kwota przekraczała nie tylko 70% wartości auta ale i 100% jego wartości.

Klient trochę zdębiał. Raz dostał kalkulację na kilka tysięcy raz na kilkanaście no i w sumie bardziej by mu się opłacało rozliczyć tę szkodę właśnie jako szkodę częściową niż całkowitą.

Pytanie jakie w związku z tym się pojawiło, to czy nie jest „robiony w jajo” przez PZU ?

No cóż pomijając kwestie tego, czy kalkulacje kosztów naprawy i wyceny pojazdu i jego pozostałości zostały zrobione prawidłowo, tutaj trudno mi się odnieść, to jednak PZU działało zgodnie z postanowieniami OWU- Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco.

Otóż PZU jak i chyba wszyscy inni ubezpieczyciele oferujący sprzedaż ubezpieczeń majątkowych- AC – autocasco w treści ogólnych warunków ubezpieczenia opisuje sposób ustalania kosztów naprawy auta przy szkodzie częściowej jak i sposób wyliczania szkody całkowitej.

Przy autocasco po pierwsze ubezpieczyciele przyjmują kwalifikację szkody całkowitej przy przekroczeniu pułapu 70 % ( czasami 60%) w stosunku wartości kosztów naprawy do wartości auta sprzed wypadku komunikacyjnego, czy innego zdarzenia powodującego szkodę w pojeździe.

Po drugie OWU inaczej liczy koszty naprawy auta przy szkodzie częściowej, a inaczej dla potrzeb szkody całkowitej.

W przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel najczęściej wpisują, iz koszt naprawy auta ustala się w oparciu o ceny części oryginalnych oraz w oparciu o ceny roboczogodziny prac blacharskich, mechanicznych i lakierniczych odpowiednich dla ASO danej marki.

Tak więc przekroczenie pułapu 70% w oaprciu o taki kosztorys nie jest żadnycm problemem.

Zupełnie inaczej wygląda kwestia szkody częściowej, wówczas najczęściej ubezpieczyciela dają do wyboru dwa warianty standardowy i optymalny. W tym pierwszym przypadku zazwyczaj kalkulacja oparta jest o zamienniki i ceny rbg średnie jak dla całego rynku, w tym drugim szkoda może być liczona podobnie jak w przypadku szkody całkowitej, ale pod warunkiem przeprowadzenia naprawy.

Przekładając to na język OWU „( ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. ) wygląda to tak:

szkoda całkowita – uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty jego naprawy ustalone według zasad określonych w § 18 ust. 2 albo § 28 ust. 2 przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania;

Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku szkody całkowitej § 18 1.

W celu ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej, wartość pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania porównuje się do kosztów naprawy pojazdu ustalonych według zasad określonych w ust. 2. 2. Koszty naprawy pojazdu stanowiące podstawę do ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej, ustala się na podstawie kalkulacji kosztów naprawy sporządzonej przez PZU SA według zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax, z zastosowaniem: 1) norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu; 2) stawki za roboczogodzinę ustalonej przez PZU SA w oparciu o ceny usług autoryzowanych stacji obsługi pojazdów działających na terenie miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub osoby, o której mowa w § 3 pkt 31 lit. a; 3) cen części zamiennych zawartych w systemie Audatex lub Eurotax ustalonych według wariantu serwisowego; 4) cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w systemach Audatex lub Eurotax. W kalkulacji kosztów naprawy uwzględniane są uszkodzenia pojazdu wynikające z wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku ujawnienia uszkodzeń nieuwzględnionych w kalkulacji kosztów naprawy, ubezpieczony zobowiązany jest poinformować o tym PZU SA, w celu umożliwienia PZU SA potwierdzenia zakresu uszkodzeń i uwzględnienia ich w kalkulacji kosztów naprawy. Koszty naprawy pojazdu ustalane są w oparciu o ceny usług i części zamiennych stosowanych w RP w dniu ustalenia odszkodowania. 3. Koszty naprawy, o których mowa w ust. 2, nie stanowią podstawy do ustalenia wysokości odszkodowania. 4. W razie powstania szkody całkowitej wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszonej o wartość rynkową pozosta- łości, z uwzględnieniem warunków umowy AC, 

Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku szkody całkowitej § 28 1.

W celu ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej, wartość pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania porównuje się do kosztów naprawy pojazdu ustalonych według zasad określonych w ust. 2. 2. Koszty naprawy pojazdu stanowiące podstawę do ustalenia czy zachodzi przypadek szkody całkowitej, ustala się na podstawie kalkulacji kosztów naprawy sporządzonej przez PZU SA według zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax, z zastosowaniem:1) norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu; 2) stawki za roboczogodzinę ustalonej przez PZU SA w oparciu o ceny usług autoryzowanych stacji obsługi pojazdów działających na terenie miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub osoby, o której mowa w § 3 pkt 31 lit. a; 3) cen części oryginalnych serwisowych zawartych w systemie Audatex lub Eurotax; 4) cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w systemach Audatex lub Eurotax. W kalkulacji kosztów naprawy uwzględniane są uszkodzenia pojazdu wynikające z wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku ujawnienia uszkodzeń nieuwzględnionych w kalkulacji kosztów naprawy, ubezpieczony zobowiązany jest poinformować o tym PZU SA, w celu umożliwienia PZU SA potwierdzenia zakresu uszkodzeń i uwzględnienia ich w kalkulacji kosztów naprawy. Koszty naprawy pojazdu ustalane są w oparciu o ceny usług i części zamiennych stosowanych w RP w dniu ustalenia odszkodowania. 3. Koszty naprawy, o których mowa w ust. 2, nie stanowią podstawy do ustalenia wysokości odszkodowania. 4. W razie powstania szkody całkowitej wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszonej o wartość rynkową pozostałości, z uwzględnieniem warunków umowy MC, przy czym wartość rynkowa pozostałości jest ustalana indywidualnie, w zależności od rozmiaru uszkodzeń 

Natomiast zupełnie inaczej wygląda to w przypadku szkody częściowej:

Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku szkody częściowej § 17 1.

W przypadku szkody częściowej PZU SA sporządza lub zleca sporządzenie kalkulacji kosztów naprawy lub protokołu szkody, w których uwzględniane są uszkodzenia pojazdu wynikające z wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku ujawnienia uszkodzeń nieuwzględnionych w kalkulacji kosztów naprawy lub protokole szkody, ubezpieczony zobowiązany jest poinformować o tym PZU SA, w celu umożliwienia PZU SA potwierdzenia zakresu uszkodzeń i uwzględnienia ich w kalkulacji kosztów naprawy lub protokole szkody. 2. Koszty naprawy pojazdu ustalane są w oparciu o ceny usług i części zamiennych stosowanych w RP w dniu ustalenia odszkodowania. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, koszty naprawy pojazdu ustalane są na podstawie następujących cen części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany: 1) w wariancie serwisowym – cen części oryginalnych serwisowych; 2) w wariancie optymalnym: a) cen części oryginalnych serwisowych, pomniejszonych w zależności od okresu eksploatacji pojazdu według poniższych wskaźników: Okres eksploatacji pojazdu Procent pomniejszenia do 3 lat 30% powyżej 3 do 5 lat 45% powyżej 5 do 8 lat 55% powyżej 8 lat 60% jeżeli w trakcie eksploatacji pojazdu dokonano wymiany części (zespołów) lub wyposażenia pojazdu udokumentowanej rachunkami, pomniejszenie cen wymienionych elementów ustala się indywidualnie z uwzględnieniem okresu ich eksploatacji, b) cen części oryginalnych, c) cen części porównywalnej jakości. 4. Jeżeli w systemach Audatex lub Eurotax dostępne są czę- ści różnego rodzaju, o których mowa w ust. 3 pkt 2, lub czę- ści tego samego rodzaju, o których mowa w ust. 3 pkt 2, ale pochodzące od różnych producentów, wysokość odszkodowania PZU SA ustala uwzględniając części o najniższej cenie, przy czym w przypadku części oryginalnych serwisowych uwzględnia się cenę pomniejszoną według zasad określonych w ust. 3 pkt 2 lit. a. 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, wysokość odszkodowania ustala się na podstawie uprzednio uzgodnionych przez PZU SA z ubezpieczonym kosztów, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4, i sposobu naprawy pojazdu przez warsztat wykonujący naprawę, w oparciu o zasady zawarte w systemie Audatex lub Eurotax, z zastosowaniem: 1) norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu; 2) stawki za roboczogodzinę ustalonej przez PZU SA w oparciu o ceny usług stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii do warsztatu wykonującego naprawę, działające na terenie miejsca naprawy pojazdu; 3) cen części zamiennych ustalonych stosownie do ust. 3 i 4; 4) cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w systemach Audatex lub Eurotax. PZU SA ustala odszkodowanie w sposób przewidziany w niniejszym ustępie pod warunkiem przedstawienia rachunków lub faktur VAT dotyczących robocizny, części zamiennych, materiałów lakierniczych i normaliów. 6. W razie udokumentowania naprawy pojazdu rachunkami lub fakturami VAT bez uprzedniego uzgodnienia z PZU SA kosztów i sposobu naprawy, o którym mowa w ust. 5, ustalenie odszkodowania następuje na podstawie tych rachunków lub faktur VAT, ale zweryfikowanych przez PZU SA według zasad określonych w ust. 5. 7. W razie nieprzedstawienia rachunków lub faktur VAT, o których mowa w ust. 5, PZU SA wypłaca bezsporną część odszkodowania ustaloną na podstawie wyceny PZU SA sporządzonej w oparciu o zasady zawarte w systemie Audatex lub Eurotax, z zastosowaniem: 1) norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu; 2) stawki za roboczogodzinę ustalonej przez PZU SA w oparciu o średnie ceny usług stosowane przez warsztaty działające na terenie miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub osoby, o której mowa w § 3 pkt 31 lit. a; 3) cen części zamiennych zawartych w systemie Audatex lub Eurotax ustalonych w wariancie optymalnym; 4) cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w systemach Audatex lub Eurotax. Dokonanie wyceny w sposób przewidziany w niniejszym ustępie nie pozbawia ubezpieczonego możliwości ustalenia wysokości odszkodowania na zasadach określonych w ust. 5, po przedło- żeniu rachunków lub faktur VAT, o których mowa w ust. 5. Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku 

Reklama

Autor: bartoszkowalak

Nazywam się Bartosz Kowalak i jestem prawnikiem, radcą prawnym, do tego jeszcze wspólnikiem w Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna w Poznaniu. Kilka informacji więcej można znaleźć na naszej stronie http://www.prawnikpoznanski.pl. W zasadzie od początku kariery zawodowej miałem i nadal mam do czynienia z sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowań, czy to za wypadki drogowe, czy inne zdarzenia powodujące, iż u jednej osoby z winy drugiej dochodzi do powstania szkody na osobie lub w majątku. W skrócie można by więc napisać, iż obracam się w dziedzinie, która można by dla potrzeb niniejszego bloga nazwać prawem odszkodowań. Prawem odszkodowań- a więc odpowiedzią na pytanie, kto, za co, komu i ile ma zapłacić, gdy zawinił. Temat ten w zasadzie sprawia mi satysfakcję zawodową, tak więc jest to dziedzina prawa,z która lubię się mierzyć. Dlatego też postanowiłem także poza polem działania jakim jest sądowa wokanda spróbować moich sił także poprzez to medium jakim jest niniejszy blog. Chciałbym tutaj pisać o ciekawych rzeczach, często ciekawostkach, związanych z odszkodowaniami. Podzielić się moimi przemyśleniami czy też może udzielić jakieś rady. Drugą gałęzią, której poswięcam sporo uwagi sa sprawy spadkowe: Tak poza tematem bloga zapraszam do zapoznania się z oferta prowadzenia spraw spadkowych. Tak się złożyło, iż poza odszkodowaniami jest to druga gałąź prawa, którą się zajmuję: https://prawospadkowepoznan.pl/

2 myśli na temat “Koszty naprawy auta dla potrzeb szkody całkowitej przy AC – Czyli jak się wylicza szkodę całkowitą przy autocasco?”

 1. Witam Pana Mecenasa,
  ,
  Chciałbym uzyskać poradę co do dalszego postępowania w poniższej sprawie.

  Po kolei przedstawię jak wyglądała historia mojej komunikacji z PZU
  .
  Na początku lipca miałem kolizję z sarną czy jeleniem ( nie wiem,bo ranne zwierze zbiegło do lasu) który wybiegł na jezdnię. Na miejsce wezwana była policja, która sporządziła notatkę.

  Następnie szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela czyli PZU S.A. a samochód odstawiony do warsztatu ASO gdzie chciałbym go naprawić.

  Po oględzinach (samochód był już rozebrany) rzeczoznawca likwidator z PZU zrobił kosztorys, z którego wynikało że: wartość pojazdu przed szkodą wynosiła 20800zł wg EUROTAX a koszt naprawy 78345,45zł (ponad 70%) – uznano więc mi szkodę całkowitą.
  Pozostałości Wyceniono na 10000 i do wypłaty 10800zł.
  Jako że auto jest doposażone względem opcji podstawowej to złożyłem odwołanie od kwoty wartości przed kolizją.
  Ubezpieczyciel zlecił ponowne oględziny i ponowną wycenę. Wynikało z niej że wartość pojazdu jest 22200zł (wg EUROTAX)
  Dodatkowo ASO wykonało swoją wycenę naprawy na wartość 18042,10zł z VAT.
  Po weryfikacji dokumentów, ubezpieczyciel zlecił wykonanie kalkulacji według programu INFO-EKSPERT i przedstawił kosztorys
  Na tym etapie sprawa się zatrzymała.
  Za wszystkie wskazówki bede niezmiernie wdzięczny

  Polubienie

  1. Dzień dobry, Jeżeli uważa Pan, iz szkoda jest rzeczywiscie większa niż twierdzi PZU. Przy czym musi wziąc Pan pod uwage fakt, iz szkoda ta jest rozliczana z polisy autocasco – a więc tzreba uwzględnić jej postanowienia, to w zasadzie sugerowałbym sąd.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: